Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelete

A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2016. 12. 10


Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §      (1) A rendelet hatálya a Balatonudvari Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára terjed ki.

(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat vonatkozásában a törvény szabályait e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a Mktv-ben  meghatározott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


2.§       Turisztikailag kiemelt központi terület: a Balatonudvari 8/1. hrsz-ú szív alakú műemlék temető, az 560/3. hrsz-ú Balatonudvari Strand és a 720/6. hrsz-ú Fövenyesi Strand.


3.§       (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért az Mktv. 34.§ (3) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletében meghatározott összegű díjat a Balatonudvari Község Önkormányzat 11748069-15428677-00000000 számú költségvetési számlájára kell teljesíteni. 

(2) A díjfizetési kötelezettségnek legkésőbb a filmforgatás kezdő napját megelőző napig kell eleget tenni.


4.§       (1) Kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától.

(2) Lakókörnyezetben 22.00 és 06.00 óra között kérelmező zajjal járó tevékenységet (különösen: építés, bontás, hangszóró használat) nem folytathat.

(3) A filmforgatás után a használt közterület eredeti állapotát helyre kell állítani.


5.§       A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.


6.§       (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

            (2) Hatályát veszti a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról szóló 12./2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete.Szabó László                                                                                     Németh Tünde

polgármester                                                                                     jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve:


Balatonudvari, 2016. december 9.                                                                                                          dr. Panyi Szilvia Orsolya 

                                                                                                          aljegyző