Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 25- 2018. 05. 29

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1.§       1.) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületére és

annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

            2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

      a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény ( a továbbiakban: Áht.)

      b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)

      c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.)


2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése, költségvetési egyenlege


2.§       A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételét:                                                              140.392.949 Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                             60.562.701 Ft

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:                          35.562.701 Ft

bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)                                          25.000.000 Ft

c) összes bevételét                                                                         200.955.650 Ft

d) költségvetési kiadását:                                                               199.914.303 Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                                  1.041.347 Ft

f) összes kiadását                                                                           200.955.650 Ft

g) költségvetési egyenlegét                                                                               0 Ft

h) finanszírozási hiányát                                           0 Ft összegben állapítja meg.


3.§       Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás                                                     26.033.685 Ft

 b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                   200.000 Ft

 c) közhatalmi bevétel                                                                        55.810.000Ft

d) intézményi működési bevétel                                                      46.313.044 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                    11.536.220 Ft

f) véglegesen átvett pénzeszköz                                                                       0 Ft

g) kölcsönök visszatérülése                                                                  500.000 Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány                                       35.562.701 Ft

i) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                          25.000.000 Ft


4.§                   Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                              145.366.320 Ft

      aa) személyi juttatások                                                                     39.702.875 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                   8.712.053 Ft

      ac) dologi kiadások                                                                           67.867.045Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         2.440.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások                                                  25.603.000 Ft

      af) finanszírozási kiadások                                                                1.041.347 Ft

      ag) általános tartalék                                                                                        0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások:                                           55.589.330 Ft

ba) beruházások                                                                              49.639.330 Ft

      bb) felújítás                                                                                       4.450.000 Ft

      bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt                         1.500.000 Ft

      bd) felhalmozási tartalék                                                                                 0 Ft


5.§          A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet

szerint állapítja meg.


6.§                   A költségvetés egyensúlyát a 200.955.650 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási

költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület. 


7.§       (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A  Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.


8.§       A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működésének állami támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§       A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint

hagyja jóvá.10.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja

jóvá.


11.§     A Képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.12.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 9. melléklet alapján

hagyja jóvá.


13.§      Balatonudvari Község Önkormányzat tartalékainak részletezését a 10. melléklet alapján

hagyja jóvá a Képviselő-testület.


14.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.


15.§     Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 13. melléklet állapítja meg.


16.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. január 01-én meglévő pénzkészletét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


17.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi többéves kihatással járó feladatainak részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


18.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.


19.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


20.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetés kormányzati funkciónként a 18.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


21.§  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkcióinak 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


22.§     (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

             (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23.§     (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

            (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

            (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatos figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

            (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi

ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni. 

            (6) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester (vagy az általa írásban kijelölt személy) végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (vagy a Balatonudvari Kirendeltség előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője) jogosult – az Önkormányzat Pénzügyi-Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően.


24.§     (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek

futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a

gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – néhány kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi  előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

            (4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány

finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe

tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet

nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) érték-határra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő-testület hatásköre.


25.§     A Képviselő-testület 2017. évre a főállású polgármester vonatkozásában a köztisztviselői

illetményalapot 38.650 Ft összegben, az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év

összegben határozza meg.


26.§     A Képviselő-testület 2017. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari

Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő

összegben költségvetésében biztosítja.


27.§     Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 6.000Ft/nap +ÁFA

összegben, rendezvények megtartására 14.000Ft/nap + ÁFA összegben határozza meg.


28.§     (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján

nyújtható.

(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.


29.§     (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.


30.§     (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.


31.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.


4. Az előirányzatok  módosítása


32.§     (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

            (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a

kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely

esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza.

            (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű

előirányzat módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

            (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a

Képviselő-testületet.

5. Egyéb rendelkezések


33.§     (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás

keretében oldja meg. 

            (3) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 


34. §    (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra

vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(2) Az Önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait kell betartani.6. Átruházott hatáskörök


35.§     (1) A polgármester az Mötv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés

közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott

hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról

esetenként legfeljebb 100.000Ft összeghatárig önállóan dönthet.

(3) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


7. Záró rendelkezések


36.§     (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1.

napjától kell alkalmazni.  

(2) E rendelet hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet

hatályba lépésével. 
Szabó László                                                                                                 Németh Tünde

polgármester                                                                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 24.                                          

                                                                                                          dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                           aljegyző