Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2016. (XI.11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09- 2017. 12. 09

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.      Balatonudvari község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2016. (XI.11.) rendelete 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2.§       Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó László                                                              Németh Tünde

polgármester                                                                      jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 8.


                                                                                  dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                              aljegyzőMellékletek