Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Balatonudvari Község Önkormányzatának képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §      A Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.17.) rendelete 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.2. §      Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Szabó László                                                                                                      Németh Tünde

polgármester                                                                                                              jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetve:

Balatonudvari, 2017. december 29.


Németh Tünde jegyző nevében és megbízásából:
                                                                                                             dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                           aljegyző

Mellékletek