Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2016. december 31-ig

Hatályos: 2017. 05. 27- 2017. 05. 26

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„2.§     A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 253.652 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételét:                                                              197.923 ezer Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                             55.729 ezer Ft

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:                         54.688 ezer Ft

bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)                                                           ----

      bc) államháztartáson belüli megelőlegezések                               1.041 ezer Ft

c) összes bevételét                                                                         253.652 ezer Ft

d) költségvetési kiadását:                                                               252.570 ezer Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                                1.082 ezer Ft

f) összes kiadását                                                                         253.652 ezer Ft

g) költségvetési egyenlegét                                                                               0 Ft

h) finanszírozási hiányát                                         0 Ft összegben állapítja meg.”


(2) A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„3.§ Az Önkormányzat 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás                                                    51.373 ezer Ft

 b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel             21.264 ezer Ft

 c) közhatalmi bevétel                                                                      59.752 ezer Ft

d) intézményi működési bevétel                                                      62.751 ezer Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                        158 ezer Ft

f) véglegesen átvett pénzeszköz                                                                       0 Ft

g) kölcsönök visszatérülése                                                               2.625 ezer Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány                                    55.729 ezer Ft”


(3) A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„4.§ Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                             188.128 ezer Ft

      aa) személyi juttatások                                                                    37.049 ezer Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                 10.478 ezer Ft

      ac) dologi kiadások                                                                         80.076 ezer Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        3.378 ezer Ft

      ae) működési célú visszatér.tám.kölcs.                                              2.729 ezer Ft

      af) működési célú támogatások                                                       42.217 ezer Ft

      ag) elvonások, befizetések                                                              11.160 ezer Ft

      ah) általános tartalék                                                                         1.041 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások:                                          64.442 ezer Ft

ba) beruházások                                                                              28.546 ezer Ft

      bb) felújítás                                                                                     34.615 ezer Ft

      bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt                        1.281 ezer Ft

      bd) felhalmozási tartalék                                                                                 0 Ft

      c) finanszírozási kiadások

      ca) államkincstári megelőlegezések visszafizetése                            1.082 ezer Ft


(4) A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„5.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet

szerint állapítja meg.”


(5)     A rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6.§     A költségvetés egyensúlyát a 197.983 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási

költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.” 


(6)     A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7.§     (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.”


(7)     A rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„14.§    Balatonudvari Község Önkormányzat tartalékainak részletezését a 11. melléklet alapján

hagyja jóvá a Képviselő-testület.”2.§        A rendelet 1-4., 11. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.


3.§                   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szabó László                                                                                                 Németh Tünde

polgármester                                                                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. május 26.                                                        

                                                                                                          dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                           aljegyzőMellékletek