Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 28- 2017. 06. 07

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a Balatonudvari község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2.§ (1) A Testület a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az összevont pénzforgalmi kimutatást jóváhagyja.

   (2) A Testület az Önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételét:                                                                           163.624 ezer Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                                          55.729 ezer Ft

c) összes bevételét                                                                                      219.353 ezer Ft

d) költségvetési kiadását:                                                                            198.739 ezer Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                                              1.082 ezer Ft

f) összes kiadását                                                                                       199.821 ezer Ft

g) költségvetési egyenlegét:                                                                            1.082 ezer Ft

h) finanszírozási hiányát                                                                                               0 Ft

összegben állapítja meg.


3.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.  

      (2)  a) Működési költségvetési bevétel összesen:                                           154.196 ezer Ft

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      52.443 ezer Ft

ab) Közhatalmi bevételek                                                                       62.063 ezer Ft

ac) Működési bevétel                                                                              39.512 ezer Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszközök                                                       178 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                       9.428 ezer Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   6.500 ezer Ft

bb) Felhalmozási bevételek                                                                          157 ezer Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               2.771 ezer Ft


4.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

      (2)  a) Működési kiadások előirányzat teljesítését:                                         147.152 ezer Ft

aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                 24.696 ezer Ft

ab) Külső személyi juttatások                                                                   8.719 ezer Ft

ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            9.096 ezer Ft

ad) Dologi kiadások                                                                                57.447 ezer Ft

ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                1.833 ezer Ft

af) Egyéb működési célú kiadások                                                         45.361 ezer Ft

b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését:                                      51.587 ezer Ft

ba) Beruházások előirányzat teljesítését                                                  16.223 ezer Ft

bb) Felújítások előirányzat teljesítését                                                     34.614 ezer Ft

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         750 ezer Ft


5.§ Az Önkormányzat 2016. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá a Testület.


6.§ (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2016. évi részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá a

Testület.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


7.§ Az Önkormányzat 2016. évi maradvány-kimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.


8.§ (1) Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.809.506 ezer Ft-ban

hagyja jóvá a Testület a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.

      (2) Az eredménykimutatást a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.


9.§ Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi állami támogatási kimutatását

a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


10.§ Az Önkormányzat 2016. évi kötelezettségeinek kimutatását a 12. melléklet szerint, követeléseit a 13.

melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


11.§ Az Áht. 24. és 91. §-ban előírt közvetett támogatások bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el a

Testület.


12.§ Az Önkormányzat  2016.évi  teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el a Testület.


13.§ Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a

Testület.


14.§ A 2016. évi felhalmozási célú támogatásokat a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.


15.§ A 18. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2016. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.


16.§ A Testület az Önkormányzat 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben, 2016. évi záró

létszámát 10 főben (1fő főállású polgármester, 1fő teljes munkaidős művelődésszervező és 8 fő teljes

munkaidős fizikai alkalmazott) hagyja jóvá.


17.§ A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2016. évben államadóssága, költségvetési hiánya,

hiteltartozása nem volt.


18.§ (1) Ezen rendelet 2017. május 28. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016.  (III.11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről, Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.  Szabó László                                                                                         Németh Tünde

  polgármester                                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve: 2017.05.26.

                                                                                                          dr.Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                          aljegyző