Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

a Balatonudvari község Helyi építési szabályzatáról szóló 1./2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 25- 2017. 06. 25

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró államigazgatási szervek, települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya


1.§ Balatonudvari község Helyi építési szabályzatáról szóló 1./2014. (I.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. §-a kiegészül a következő 4. ponttal:


„4. törzskörméret: a fatörzs földfelszíntől számított 1 m magasságban mérendő kerülete centiméterben számolva”2.§ A R. 10. § (1) bekezdésének táblázata az alábbi sorral egészül ki:


Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

Jel

„Lakóterületek

Kisvárosias lakóterület

Lk”3.§ A R. kiegészül a 10/A §-sal:


„Kisvárosias lakóterület


10/A. § (1) Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekterület méreteket, valamint a beépítésük során alkalmazandó beépítési mértékeket a következő táblázat alapján kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÜLETEK

Övezeti jele

Beépítés módja

Legkisebb kialakítható területe

m2

Legnagyobb beépítettsége

%

Legkisebb zöldfelülete

%

Legnagyobb építmény-magassága

m

Legnagyobb homlokzat-magassága

m

Lk-1

Sz

2500

25

50

9

10,5

Lk-2

Sz

800

30

40

6,5

7,5

(2) Telek beépítése csak teljes közműellátottság esetén lehetséges.

(3) A területen – a kulturális, közösségi szórakoztató épületek kivételével – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály szerinti rendeltetésű épületek helyezhetőek el.

(4) Terepszint alatti beépítés a telek beépíthetőségével megegyező. Terepszint alatti beépítés területének legalább 90%-a épületek alatt létesítendő.

(5) Közmű létesítményeknek, illetve magánutaknak az (1) bekezdésben rögzített telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók.

(6) A telek be nem építhető részén a tereprendezés és növénytelepítés eszközeivel kell gondoskodni a zaj-, por- és rezgésterhelés csökkentéséről. Ezeken a részeken csak a közművek műtárgyai és fásított parkolók helyezhetők el.

(7) Lk-1 övezetben, csak az országos főút mellett kijelölt 15 méteres telek be nem építhető részén belül, zajvédelmi célból, legfeljebb 2 m-rel növelhető a terep magassága. Az így kialakított új terepfelszín esetében

a) a terepfelszín formájának meghatározása legfeljebb 1:2,5 arányú rézsű alkalmazásával történhet,

b) 1 méternél magasabb látható felületű támfal nem építhető.

(8) Járművek építményen belüli elhelyezése esetén a gépjárműtárolók csak terepszint alatti építményben, vagy a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben alakíthatók ki.

„(9) A fokozottan védett és a védett növények körének közzétételéről szóló rendelet szerinti fokozottan védett és védett növényfajok előfordulási helyének természeti állapotát, valamint a legalább 30 cm törzskörméretű, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által telepítésre javasolt fákat az építés és a területhasználat során meg kell őrizni. (4. függelék)”


4.§ A R. SZT-1 jelű, 1. számú melléklete jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával módosul.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS


5.§ Jelen rendelet az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.

                         Szabó László                                                              Németh Tünde

                         Polgármester                                                                     JegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve:


Balatonudvari, 2017. május 25.

                                                                                              dr. Panyi Szilvia Orsolya 

                                                                                                          aljegyzőMellékletek