Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 17

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


1. §      (1)   A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet (továbbiakban: tervtípus) készítéséhez, módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés és társadalmi bevonás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: TFR) előírásaival összhangban és e rendelet alapján történik.

(2)   A partnerek körének meghatározása a tervezési feladatnak, tervtípusnak megfelelően külön önkormányzati határozattal történik a tervtípus kidolgozásának megkezdése előtt.

(3)   Amennyiben partnerként szervezet (érdekképviseleti, civil, gazdálkodó szervezet, önkormányzat, vallási közösség stb.), vagy tulajdonos vesz részt a véleményezésben, tájékoztatása elektronikus levélben, vagy postai úton történik.

(4)   Településrendezési eszközök készítésének, módosításának előzetes tájékoztató szakaszában, a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása előtt a polgármester tájékoztatást ad a dokumentumok készítésének céljáról és várható hatásairól, megjelölve a javaslatok, vélemények beadásának határidejét (előzetes tájékoztató).

(5)   A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszköz, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének (továbbiakban: tervezet) társadalmi egyeztetése a véleményezési szakasszal párhuzamosan is történhet a TFR szabályai szerinti módon.

(6)   Az egyeztetésben partnerként részt vevő szervezetek tervezettel kapcsolatos véleményének kikérése a (3) bekezdés szerint történik a véleményezési szakasszal párhuzamosan, az értesítésben megjelölve a tervezet elérhetőségét.

(7)A tervezet elérhetőségét biztosítani kell a honlapra történő feltöltéssel, valamint az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában a véleményezési időszakban.


A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje és nyilvántartásának módja


2. §    (1) Javaslatot, véleményt írásos formában tehetnek a partnerek a következő módon:

a)postai úton, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségének (a továbbiakban: Kirendeltség) címére (8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.) küldött levélben,

b)a Kirendeltségénél személyesen átadott levélben, vagy

             c)elektronikus levélben a jegyzo@balatonudvari.hu e-mail címre.

(2)   Helyi lakos szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett is adhat javaslatot, véleményt.

(3)   Amennyiben a településrendezési eszköz készítése és módosítása, településfejlesztési koncepció készítése során van előzetes tájékoztatási szakasz, a javaslatok, vélemények benyújtásának határideje a társadalmi egyeztetés megindítását (helyi lap, honlap, kifüggesztés) követő 21. nap, szervezetek esetén a tájékoztató átvételét követő 21. nap.

(4)   Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása előtt a partnerek 10 napon belül adhatnak javaslatot.

(5) A tervezetre adandó javaslat, vélemény benyújtásának határidejét a TFR rendelet tervtípusra előírt egyeztetési szabályok figyelembe vételével kell meghatározni. A határidő nem lehet kevesebb, mint a TFR-ben meghatározott, egyeztetésekre előírt minimális határidő, de nem haladhatja meg a 30 napot.

(6) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő módosítása esetén a tervezetre 10 napon belül adhatnak javaslatot a partnerek.

(7)A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

(8)A tervezetre beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés során keletkezett jegyzőkönyvet a Kirendeltség a tervezőnek megküldi.Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


3. § (1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

(2) A javaslatokról, vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról az (1) bekezdés szerint kidolgozott javaslatról a képviselő-testület a TFR szabályainak figyelembe vételével dönt.

(3) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített összefoglalót, az el nem fogadott véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti.


Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


4. §    (1) A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézkönyv és településképi rendelet nyilvánosságát a TFR-rel összhangban biztosítja.

(2)   A szervezeteket és tulajdonosokat – az egyeztetésben részt vett államigazgatási szervekkel párhuzamosan – elektronikus úton értesíti az (1) bekezdés szerinti dokumentumok elfogadásáról és elérhetőségéről.Záró rendelkezés


5. §    A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                         Szabó László                                                              Németh Tünde

                         Polgármester                                                                     Jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve:


Balatonudvari, 2017. június 16.

                                                                                                          dr. Panyi Szilvia Orsolya 

                                                                                                                      aljegyző