Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (X.12.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 15

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§       Helyi népszavazás elrendeléséhez Balatonudvari település választópolgárainak legalább 24%-ának kezdeményezése szükséges.2.§       (1) E rendelet 2017. október 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12./2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet IX. Fejezet cím, a 25. Helyi népszavazás alcím, továbbá a 67-68.§-ok.  
Szabó László                                                                                     Németh Tünde

polgármester                                                                                      jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. október 12.


                                                                                                          dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                          aljegyző