Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2017. szeptember 30-ig

Hatályos: 2017. 11. 11- 2017. 11. 12

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2017. szeptember 30-ig

2017.11.11.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 231.820.631 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételét: 171.257.930 Ft
b) finanszírozási bevételeit: 60.562.701 Ft
ebből:
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 35.562.701 Ft
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) 25.000.000 Ft
c) összes bevételét 231.820.631 Ft
d) költségvetési kiadását: 230.779.284 Ft
e) finanszírozási kiadásait 1.041.347 Ft
f) összes kiadását 231.820.631 Ft
g) költségvetési egyenlegét 0 Ft
h) finanszírozási hiányát 0 Ft összegben állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az Önkormányzat 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás 36.348.685 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.111.090 Ft

c) közhatalmi bevétel 55.810.000 Ft

d) intézményi működési bevétel 61.272.946 Ft

e) felhalmozási bevétel 11.536.220 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 3.953.619 Ft

g) kölcsönök visszatérülése 1.225.370 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány 35.562.701 Ft

i) hitel-kölcsönfelvétel államháztartáson kívűlról 25.000.000 Ft”

(3) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetési kiadások: 175.189.954 Ft
aa) személyi juttatások 43.526.883 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.831.266 Ft
ac) dologi kiadások 81.035.280 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.440.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások áhb. 33.903.600 Ft
ag) elvonások, befizetések 3.946.803 Ft
ah) tartalék 1.506.122 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások: 55.589.330 Ft
ba) beruházások 49.639.330 Ft
bb) felújítás 4.450.000 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása 1.500.000 Ft
(4) A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet
szerint állapítja meg.”
(5) A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A költségvetés egyensúlyát a 231.820.631 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási
költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület. ”
(6) A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.”
(7) A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Balatonudvari Község Önkormányzat tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján
hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

2. § A Rendelet 1-4., 10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.