Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete

9/2017 (XI. 27.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 13/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2017. 12. 31

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§              Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 13/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet (A továbbiakban: Ör.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„1.§ a) Adókötelezettség a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11.§ -ban foglaltak szerint.  

b) Adóköteles a Htv. 11/A §-ában meghatározott reklámhordozó.”

 

2.§             Az Ör 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

                 „2.§ a) Az adó alanya a Htv. 12. §-ban meghatározottak.

       b) Az adó alanya az 1/b. § szerint adókötelezettség esetén a Htv. 12/A §-ában

       meghatározott tulajdonos. ”

 

3.§             Az Ör 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ a) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

b) Az adó alapja az 1/b. § szerint adókötelezettség esetén a Htv. 15/A §-ában meghatározott felület. ”

 

4.§              Az Ör 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

                   „ 4.§ a) Az adó évi mértéke:

        aa) Lakások után: 500.-Ft/m2

        ab) Üdülőépületek után: 900.-Ft/m2

        ac) Kereskedelmi egységek, szállásépületek után: 600.-Ft/m2

        ad) Egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek után: 600.-Ft/m2

       b) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 0 Ft/m2.”

 

5.§       Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

 

 

                 Szabó László                                                                         Németh Tünde

                 polgármester                                                                                 jegyző

 

Záradék:

 

A rendelet kihirdetve: Balatonudvari, 2017. november 27.

 

 

                                                                                                         

                                                                                                       dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                     aljegyző