Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelete

1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2017. december 31-ig

Hatályos: 2018. 05. 12- 2018. 05. 12

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelete

1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2017. december 31-ig

2018.05.12.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 392.747.114 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételét: 332.184.413 Ft
b) finanszírozási bevételeit: 60.562.701 Ft
ebből:
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 35.562.701 Ft
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) 25.000.000 Ft
c) összes bevételét 392.747.114 Ft
d) költségvetési kiadását: 389.705.767 Ft
e) finanszírozási kiadásait 3.041.347 Ft
f) összes kiadását 392.747.114 Ft
g) költségvetési egyenlegét 0 Ft
h) finanszírozási hiányát 0 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. § Az Önkormányzat 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás 38.135.898 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 62.386.477 Ft

c) közhatalmi bevétel 57.731.000 Ft

d) intézményi működési bevétel 61.590.946 Ft

e) felhalmozási bevétel 106.181.103 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 3.953.619 Ft

g) kölcsönök visszatérülése, egyéb felhalm.c.átvett pe. 2.205.370 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány 35.562.701 Ft

i) hitel-kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 25.000.000 Ft.

(3) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. § Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások: 273.455.272 Ft

aa) személyi juttatások 43.695.857 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.863.592 Ft

ac) dologi kiadások 97.145.395 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.418.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások áhb. 30.154 688 Ft

af) működési célú tám.kiad.áhk. 8.955.600 Ft

ag) elvonások, befizetések 3.946.803 Ft

ah) tartalék 75.275.337 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások: 116.250.495 Ft

ba) beruházások 93.900.492 Ft

bb) felújítás 22.350.003 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása 0 Ft

c) finanszírozási kiadások (áhb.megelőlegezés) 3.041.347 Ft.

(4) A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A költségvetés egyensúlyát a 392.747.114 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(6) A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § Balatonudvari Község Önkormányzat tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

13/A. § A Rendelet 1-4., 10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

13/B. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.