Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 28- 2019. 06. 27

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2018.04.28.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(6) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át
a) az önkormányzatnak a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott jogaival,
b) a közterületek használatával, engedélyezésével, a közterületen történő közműfektetés és annak szolgalmi jogának rendezésével kapcsolatos tulajdonosi,
c) az önkormányzatot terhelő állategészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos
feladat- és hatásköreit.”
d) A polgármesterre helyi önkormányzati rendeletekben átruházott hatásköröket a 3. melléklet határozza meg.”

2. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.