Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete

a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról

Hatályos: 2023. 05. 14- 2024. 04. 29

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete

a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról

2023.05.14.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet területi hatálya a Balatonudvari Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában és kezelésében lévő Balatonudvari Fizető Strand (a továbbiakban: Balatonudvari Strand) és a Fövenyesi Fizető Strand (a továbbiakban: Fövenyesi Strand) területére, a strandok teljes területére, bejárati területeire és a strandok autóparkolóira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybe vevőkre, a strand üzemeltetését, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, és egyéb szolgáltatásait biztosító jogi és nem jogi személyekre, valamint azok alkalmazottaira terjed ki.

(3) Balatonudvari község közigazgatási területén a Balatonban a kijelölt strandfürdőkön kívül fürödni tilos.

II. Fejezet

A strandokra vonatkozó üzemeltetési szabályok

2. § (1) A fürdési idény évente június 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszak.

(2) A strandok adott évre szóló üzemeltetési időtartamát a Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) állapítja meg.

3. § (1)1 A strandok napi nyitvatartási ideje 8.00 órától 18.00 óráig tart. Nyitvatartási időn kívül a strandokat a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe.

(2) A nyitvatartási időben a fürdőzők a strandok hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minősülnek hivatalos bejáratnak a kereskedelmi és vendéglátó egységek bejáratai, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára.

(3) A kereskedelmi és vendéglátó egységek bejáratát az azok használatára jogosult – a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével – folyamatosan köteles zárva tartani és megakadályozni, hogy azon keresztül a strandra fürdőzők átjárhassanak. Az ebből eredő szabályszegésért a kereskedelmi egység üzemeltetője felel.

(4)2 A strand (2) bekezdésben megjelölt nyitvatartási idején kívül a kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetői kötelesek a vendégeik részére a mosdó használatot saját költségükön biztosítani.

4. § (1) Az Önkormányzat a strandok nyitvatartási idejében a hivatalos üzemeltetési idő alatt biztosítja a jogszabályok előírásainak megfelelő üzemeltetést és az önkormányzati strandi szolgáltatások nyújtását.

(2) Nyitvatartási idő alatt az Önkormányzat a fürdőhely kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja a strandok működési feltételeit, így különösen:

a) a fürdőzők átöltözésének feltételeit,

b) a veszélytelen fürdőzésre alkalmas vízterületeket, melyeket bójákkal jelöl ki,

c) a vízbelépéshez megfelelő számú, biztonságos és kapaszkodóval ellátott lépcsőt helyez ki,

c) d)a nyitvatartási idő alatt biztosítja az elsősegélynyújtást és a mentés személyi és tárgyi feltételeit, mindkét strandon 1-1 fő szakképzett vízimentő foglalkoztatásával szerződésben foglaltak szerint,

e) gondoskodik a strandok területének, valamint a strandok WC-zuhanyzó, öltöző épületeinek folyamatos tisztán tartásáról,

f) a viharjelzésről és a vihar veszélyről a vízimentő közreműködésével a fürdőzőket folyamatosan figyelmezteti,

g) a strandokat a megfelelő információs táblákkal ellátva tájékoztatja a vendégeket a strandok használatának rendjéről és a strandi szolgáltatásokról,

h) a jogszabályokban előírt táblákkal jelöli meg a fürdőhely határát a parton, és bójákkal a vízben, valamint a mélyvíz kezdetét.

(3) A Balatonudvari Strandon díjmentes közérdekű információs hangosbemondó szolgáltatás működik. A hangosbemondó reklám-tevékenységre nem használható.

5. § A nyitvatartási időt követően az Önkormányzat elvégezteti a közegészségügyi előírásoknak megfelelő tisztasági takarítást.

6. § A standok pénztárában hitelesített vásárlók könyvét és üzemeltetési naplót kell tartani a vendégek és az ellenőrzést végzők bejegyzéseihez. A bejegyzéseket a vonatkozó jogszabályok szerint ki kell vizsgálni.

7. § A strandok területén talált, illetve elveszett tárgyakat a strandok pénztáránál vagy az Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari kirendeltségénél (a továbbiakban: Kirendeltség) kell leadni, kezelésükre a vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

A strandi belépő díjak

8. § (1) A települési strandok területére nyitvatartási időben – 8.00 óra és 19.00 óra között – belépőjegy, bérlet felmutatásával lehet belépni.

(2)3 A strandokon ingyenes kerékpártároló működik, melynek igénybevétele a napijegy megfizetése mellett történik.

(3)4 A napijegy az érvényessége napján többszöri belépésre szól.

(4) A megváltott, de fel nem használt belépőjegy érvényessége nem hosszabbítható meg és vissza nem váltható.

(5) Naponta 17.00 órától a fürdőzők kedvezményes jeggyel léphetnek a strandok területére.

(6)5 Gasztro jegy megvásárlásával a strandok 2 óra időtartamban vehetők igénybe. Ezt követően a strandot a vendég köteles elhagyni, vagy további ott tartózkodás céljából a teljes árú rendes napi belépőjegyet a pénztárban köteles megvásárolni.

(6a)6 A Balatonudvari nyaraló tulajdonosok és közeli hozzátartozói részére váltható kedvezményes szezon bérletre való jogosultságot a strandpénztárnál igazolni. A jogosultságot az önkormányzati adóhatóság által kiállított építményadó tartozás mentességéről kiállított igazolással kell igazolni.

(6b)7 A (6a) bekezdésben megjelölt bérlet kártya formátumú, amelyet a strandpénztárnál az erre meghatározott időben minden év június 30. napjáig lehet igényelni. Az elveszett kártya pótlásának díja 2000 Ft.

(6c)8 E rendelet alkalmazásban közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában megjelölt személy.

(7) A megváltott belépőjegyet, bérletet, karszalagot a fürdőző köteles megőrizni, az Önkormányzat megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljára felmutatni.

9. §9 (1) A strandok területére ingyenesen léphet be:

a) Balatonudvari községben állandó lakóhellyel rendelkező személy. A kedvezmény a lakcímigazolvány felmutatása után kiállított kártyával vehető igénybe. Az elveszett kártya pótlásának díja 2000 Ft.

b) az Önkormányzat és a Kirendeltség dolgozói,

c) a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosai és alkalmazottai,

d) a fogyatékkal élő személy,

e) a 6 éven aluli gyermekek és a 80 év felettiek,

f) feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató tevékenységet végző személy, vizimentős, egészségügyi és elsősegélynyújtó személyzet,

g) valamint az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából.

(2) A strandi belépőjegy és bérlet árakat az Önkormányzat a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

10. § Felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben további kedvezményes belépőjegyet biztosítson.

A strandok területhasználati szabályai

11. § A strandok területén kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet csak a Képviselő-testület hozzájárulásával és az általa megállapított feltételek szerint, területbérleti szerződés és egyéb polgári jogi szerződés alapján lehet folytatni.

12. § (1) A strandok területén üzemelő kereskedelmi és vendéglátóegység – önkormányzati rendezvény kivételével – naponta 23.00 óráig tarthat nyitva, feltéve, hogy ezzel nem zavarja a környék nyugalmát.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt nyitvatartási időtől történő eltérő nyitva tartást egyedi kérelem alapján a polgármester engedélyezhet.

(3) A nyitvatartási ideje alatt a kereskedelmi és vendéglátóegység üzemeltetője felelős azért, hogy a kereskedelmi és vendéglátóegység területén, kerthelyiségében, és a strandi környezetében a vendégek ne zavarják meg a környék nyugalmát. Minden ilyen rendbontásért, hangoskodásért, károkozásért a kereskedelmi és vendéglátóegység üzemeltetője a felelős.

13. § (1) A strandok területén kereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltató tevékenységet végző egységek üzemeltetői folyamatosan kötelesek gondoskodni az üzlet, a hozzá tartozó kerthelyiség, valamint az általuk bérelt területeknek és azok 3 méteres környezetének takarításáról és rendben tartásáról.

(2) A keletkezett szemét elszállítására kötelesek igénybe venni az intézményes szemétszállítási szolgáltatást, és ennek érdekében kötelesek a szolgáltatóval szerződést kötni.

14. § (1) A strandok vendégei számára szolgáló autóparkolókban a gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók rendeltetésszerű használatát azok ne akadályozzák.

(2) A parkolók őrzését az Önkormányzat nem biztosítja, ezért a parkolókban elhelyezett gépjárművekért, és az abban hagyott értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

(3) A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, az azokban elhelyezett értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

III. Fejezet

15. § (1) A strandokat fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.

(2) 14 éven aluli gyermek a strandokon, a vízben és a vízparton felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

(3) 6 éven aluli, és a 14 év alatti úszni nem tudó gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet.

16. § A fürdőző vendégek kötelesek a strandokat, azok berendezési tárgyait és felszereléseit mások nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül, rendeltetésüknek megfelelően használni. Ennek alapján különösen tilos:

a) A strandok területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni. Törékeny tárgyaknak a Balatonba vitele, vagy dobálása, a strandok területén összetörése vagy eldobálása.

b) Tilos a dohányzás: a strandi WC és öltöző helyiségekben, Balatonudvari Strandi főbejárat épületében (pénztár, mentős helyiség), a Fövenyesi Strandi pénztár és mentős helyiség épületében, valamint a strandok játszóterein és a játszóterek 5 méteres körzetében.

c) Kutyának, vagy egyéb állatnak a strandok területére bevitele, és a Balatonban való fürdetése tilos, kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyás biztonsági szolgálatot.

d) Tilos gépjárművel - engedély nélkül - a strandok területére behajtani és gépjárművel a strandokon tartózkodni, parkolni.

e) Rádiót, magnót másokat zavarva nagy hangerőre állítva hallgatni.

f) Mások nyugalmának zavarása, futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel, kivéve az Önkormányzat által e célra kijelölt területeket, valamint rendezvényeket.

g) Az úszóeszközök (vizibicikli, gumimatrac, illetve más felfújható eszköz) használata is fürdőzésnek minősül, így ezek használatára is a fürdőzés szabályai vonatkoznak. Fürdőző eszközöket fürdőzők közelében csak úgy szabad használni, hogy azok mások életét, testi épségét ne veszélyeztessék.

h) Tilos az úszni nem tudók részére a mély víz használata.

i) Tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás alatt, másodfokú viharjelzés idején.

j) A strandok területén az üzemeltetési időtartam alatt a napi nyitvatartási időben és azon kívül is tilos a horgászat.

17. § (1) A fürdőző vendégek strandokra bevitt értékeiért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

(2) A strandok területén lévő közhasználatú eszközök és felszerelések rendeltetéstől eltérő használatából eredő balesetekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ilyen eszközök rendeltetéstől eltérő használatával okozott károkért a károkozó felelős.

18. § (1) A strandokon lévő kölcsönzők a vízi közlekedési eszközöket csak a strand szélén vagy az erre kijelölt helyen - a strandolók zavarása nélkül - tárolhatják.

(2) A vízi járművek használata a strandolásra kijelölt területeken - az elindulás és visszatérés esetét kivéve - tilos. A vízi járművek használatára vonatkozóan a vízi közlekedés rendjéről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

19. § A rendelet előírásai alapján elkészített – FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS-okat – a strandfürdők területén jól látható helyen magyar, német és angol nyelven közzé kell tenni. A FÜRDŐHELYI RENDTARTÁSOK a rendelet 2. mellékletét képezik.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § (1a) (1) Jelen rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének a strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete.

1

A 3. § (1) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (4) bekezdését a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 8. § (2) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 8. § (3) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 8. § (6) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 8. § (6a) bekezdését a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 8. § (6b) bekezdését a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 8. § (6c) bekezdését a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 9. § a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.