Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2020. 06. 01

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a Balatonudvari község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2.§ (1) A Testület a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az összevont pénzforgalmi kimutatást jóváhagyja.

   (2) A Testület az Önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételét:                                                                           327.490 ezer Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                                          21.967 ezer Ft

c) összes bevételét                                                                                      349.457 ezer Ft

d) költségvetési kiadását:                                                                            244.960 ezer Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                                              2.295 ezer Ft

f) összes kiadását                                                                                       247.255 ezer Ft

g) költségvetési egyenlegét:                                                                        102.202 ezer Ft

h) finanszírozási hiányát                                                                                               0 Ft

összegben állapítja meg.


3.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.  

      (2)  a) Működési költségvetési bevétel összesen:                                           158.978 ezer Ft

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      39.295 ezer Ft

ab) Közhatalmi bevételek                                                                       57.642 ezer Ft

ac) Működési bevétel                                                                              58.087 ezer Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszközök                                                    3.954 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                   168.511 ezer Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 61.275 ezer Ft

bb) Felhalmozási bevételek                                                                   106.181 ezer Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               1.055 ezer Ft


4.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

      (2)  a) Működési kiadások előirányzat teljesítését:                                         161.949 ezer Ft

aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                 28.760 ezer Ft

ab) Külső személyi juttatások                                                                 11.009 ezer Ft

ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            9.482 ezer Ft

ad) Dologi kiadások                                                                                76.668 ezer Ft

ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                1.731 ezer Ft

af) Egyéb működési célú kiadások                                                         30.352 ezer Ft

ag) Elvonások, befizetések                                                                       3.947 ezer Ft

b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését:                                      83.011 ezer Ft

ba) Beruházások előirányzat teljesítését                                                  60.661 ezer Ft

bb) Felújítások előirányzat teljesítését                                                     22.350 ezer Ft


5.§ Az Önkormányzat 2017. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá a Testület.


6.§ (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2017. évi részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá a

Testület.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


7.§ Az Önkormányzat 2017. évi maradvány-kimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.


8.§ (1) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.757.628ezer Ft-ban

hagyja jóvá a Testület a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.

      (2) Az eredménykimutatást a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.


9.§ Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi állami támogatási kimutatását

a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


10.§ Az Önkormányzat 2017. évi kötelezettségeinek kimutatását a 12. melléklet szerint, követeléseit a 13.

melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


11.§ Az Áht. 24. és 91. §-ban előírt közvetett támogatások bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el a

Testület.


12.§ Az Önkormányzat 2017.évi teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el a Testület.


13.§ Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a

Testület.


14.§ Az önkormányzat 2017. évi kiegészítő támogatásait és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.


15.§ A 18. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2017. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.


16.§ A Testület az Önkormányzat 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 21 főben, 2017. évi záró

létszámát 12 főben (1fő főállású polgármester, 1fő teljes munkaidős művelődésszervező és 10 fő teljes

munkaidős fizikai alkalmazott) hagyja jóvá.


17.§ A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2017. évben államadóssága, költségvetési hiánya,

hiteltartozása nem volt.


18.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2017.  (II.24.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és Balatonudvari Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.  Szabó László                                                                                         Németh Tünde

  polgármester                                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve:2018. május 30.

                                                                                                          dr.Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                          aljegyző