Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari község helyi építési szabályzatról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 28- 2018. 06. 28

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:



1. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balatonudvari község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 20.§ (4) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) előkert: 4,00 m „


2. § (1) R 1. melléklete az 1. mellékleten jelölt tervezési terület normatartalmával módosul.


3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.




Szabó László

Németh Tünde

polgármester

jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. június 28. délután 14.00 óra.


                        Németh Tünde jegyző nevében és megbízásából:



                                                                                               dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                          aljegyző