Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.21.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari község helyi építési szabályzatról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01- 2019. 02. 01

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatal, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Önkormányzat, Balatonakali Község Önkormányzata, Dörgicse Község Önkormányzata, Örvényes Község Önkormányzata, Pécsely Község Önkormányzata és Vászoly Község Önkormányzata véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:1. § (1) A Balatonudvari község Helyi építési szabályzatáról szóló 1./2014. (I.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdésében található, a falusias építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekterület méreteket, valamint a beépítésük során alkalmazandó beépítési mértékeket tartalmazó táblázat kiegészül az Lf-6 építési övezet paramétereivel:


AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÜLETEK

Övezeti jele

Beépítés módja

Legkisebb kialakítható területe

m2

Legkisebb kialakítható telekszélesség

m

Legnagyobb beépítettsége

%

Legkisebb zöldfelület

%

Legnagyobb építmény-magassága

m

Lf-6

Sz

450

14

30

50

4


 (2) A R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (5) Az Lf-3, Lf-4, Lf-5 és Lf-6 építési övezetekben állattartó építmények nem helyezhetők el.”

 (3) A R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (6) Lf-3 és Lf-6 építési övezetben egy telken csak egy épület helyezhető el.”


2. § (1)  A R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (5) Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekterület méreteket, valamint a beépítésük során alkalmazandó beépítési mértékeket a következő táblázat szerint kell meghatározni:


AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÜLETEK

Övezeti jele

Beépítés módja

Legkisebb kialakítható területe

m2

Legnagyobb beépítettsége

%

Legkisebb zöldfelület

%

Legnagyobb építmény-magassága

m

Üü

SZ

4000

15

50

7,5 (9*)

Üü-1

SZ

2500

10

50

6

Üü-2

SZ

1100

15

50

6

Üü-m

SZ

50000

10

75

7,5

Sz: szabadon álló beépítés

* kizárólag főépület esetén”


3. § (1) A R. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § (2) Az övezet telkeinek beépítése során alkalmazandó beépítési mértékeket a következő táblázat szerint kell meghatározni:


A TELEK

AZ ÉPÜLETEK

Övezeti jele

Beépítés módja

Legkisebb kialakítható területe

m2

Legkisebb kialakítható telekszélesség

m

Legnagyobb beépítettsége

%

Legkisebb zöldfelülete

%

Legnagyobb építmény-magassága

m

Kte

SZ

k

-

5

80

7,5

Sz: szabadon álló beépítés

K: kialakult telek, tovább nem osztható.”


 (2)  A R. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § (3) Az övezetben a temető telekhatára menti 2,0 m-es sávban háromszintű növényzetet kell telepíteni.”

 (3) A R. 29. § szakasza kiegészül az (5) bekezdéssel:

„(5) Az építési övezetben az elő- és az oldalkert legkisebb mérete 3,0 méter.”


4. § A R. SZT-1 jelű, 1. számú melléklete jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával módosul.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS


5. §  Jelen rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba.Szabó László

Németh Tünde

polgármester

jegyző


  Záradék: A rendelet kihirdetve: 2019. január 21.

                        Németh Tünde jegyző nevében és megbízásából:


                                                                                              dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                          aljegyző

Mellékletek