Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2018. december 31-ig

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31


Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„2.§     A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételét:                                                              272.396.405 Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                           102.202.108 Ft

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:                        102.202.108 Ft

bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)                                                          0 Ft

c) összes bevételét                                                                         374.598.513 Ft

d) költségvetési kiadását:                                                               372.468.368 Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                                  2.130.145 Ft

f) összes kiadását                                                                           374.598.513 Ft

g) költségvetési egyenlegét                                                                               0 Ft

h) finanszírozási hiányát                                         0 Ft összegben állapítja meg.”(2) A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


”3.§     Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési működési támogatás                                     48.159.702 Ft

 b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  34.783.453 Ft

 c) közhatalmi bevétel                                                                       55.810.000 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                      73.043.250 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                    60.000.000 Ft

f) véglegesen átvett pénzeszköz                                                                       0 Ft

g) kölcsönök visszatérülése                                                                  600.000 Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány                                   102.202.108 Ft”


(3) A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„4.§        Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                              203.452.355 Ft

       aa) személyi juttatások                                                                    46.250.682 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                   8.853.050 Ft

      ac) dologi kiadások                                                                          99.286.179 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         2.140.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások                                                  33.980.669 Ft

      af) általános tartalék                                                                        12.941.775 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások:                                         171.146.158 Ft

ba) beruházások                                                                            123.405.900 Ft

      bb) felújítás                                                                                     44.110.113 Ft

      bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt                         1.500.000 Ft

      bd) felhalmozási tartalék                                                                                0 Ft”

      c) finanszírozási kiadások                                                                 2.130.145 Ft(4) A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„5.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.”


(5)     A rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6.§     A költségvetés egyensúlyát a 374.598.513Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.”


(6)     A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7.§     (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.”


(7)     A rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„13.§    Balatonudvari Község Önkormányzat tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján

hagyja jóvá a Képviselő-testület.”2.§        A rendelet 1-4., 10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.3.§                   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szabó László                                                                                                 Németh Tünde

polgármester                                                                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve:

Balatonudvari, 2019. május 30.                                            

                                                                                                          dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                           aljegyző