Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 06. 01

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a Balatonudvari község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2.§ (1) A Testület a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az összevont pénzforgalmi kimutatást jóváhagyja.

   (2) A Testület az Önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételét:                                                                           224.337 ezer Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                                        104.262 ezer Ft

c) összes bevételét                                                                                      328 599 ezer Ft

d) költségvetési kiadását:                                                                            278.497 ezer Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                                              2.130 ezer Ft

f) összes kiadását                                                                                       280 627 ezer Ft

g) költségvetési egyenlegét:                                                                          47 972 ezer Ft

h) finanszírozási hiányát                                                                                               0 Ft

összegben állapítja meg.


3.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.  

      (2)  a) Működési költségvetési bevétel összesen:                                           193 633 ezer Ft

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      48.160 ezer Ft

ab) Közhatalmi bevételek                                                                       61 524 ezer Ft

ac) Működési bevétel                                                                              83 579 ezer Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszközök                                                       370 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                     30 704 ezer Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 26 860 ezer Ft

bb) Felhalmozási bevételek                                                                       3 072 ezer Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  772 ezer Ft


4.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

      (2)  a) Működési kiadások előirányzat teljesítését:                                         182.651 ezer Ft

aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                 34.199 ezer Ft

ab) Külső személyi juttatások                                                                 11.173 ezer Ft

ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            8.808 ezer Ft

ad) Dologi kiadások                                                                                93.188 ezer Ft

ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                2.102 ezer Ft

af) Egyéb működési célú kiadások                                                         32.311 ezer Ft

ag) Elvonások, befizetések                                                                          870 ezer Ft

b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését:                                      95.846 ezer Ft

ba) Beruházások                                                                                     54.219 ezer Ft

bb) Felújítások                                                                                        41.327 ezer Ft

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         300 ezer Ft


5.§ Az Önkormányzat 2018. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá a Testület.


6.§ (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2018. évi részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá a

Testület.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


7.§ Az Önkormányzat 2018. évi maradvány-kimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.


8.§ (1) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.735.533ezer Ft-ban

hagyja jóvá a Testület a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.

      (2) Az eredménykimutatást a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.


9.§ Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi állami támogatási kimutatását

a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


10.§ Az Önkormányzat 2018. évi kötelezettségeinek kimutatását a 12. melléklet szerint, követeléseit a 13.

melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


11.§ Az Áht. 24. és 91. §-ban előírt közvetett támogatások bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el a

Testület.


12.§ Az Önkormányzat 2018.évi teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 15.melléklet szerint fogadja el a Testület.


13.§ Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a

Testület.


14.§ Az önkormányzat 2018. évi kiegészítő támogatásait és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.


15.§ A 18. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2018. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.


16.§ A Testület az Önkormányzat 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 21 főben, 2018. évi záró

létszámát 12 főben (1fő főállású polgármester, 1fő teljes munkaidős művelődésszervező és 10 fő teljes munkaidős fizikai alkalmazott) hagyja jóvá.


17.§ A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2018. évben államadóssága, költségvetési hiánya,

hiteltartozása nem volt.


18.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 6./2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.  Szabó László                                                                                         Németh Tünde

  polgármester                                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve:

Balatonudvari, 2019. május 30. du. 14.50 órakor.


                                                                                                          dr.Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                          aljegyző