Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 29- 2021. 05. 12

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

 • a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
 • c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.)

MÁSODIK RÉSZ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2. § A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2020. évi

 • a) költségvetési bevételét: 235.459.000 Ft
 • b) finanszírozási bevételeit: 80.000.000 Ft ebből:
  • ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 80.000.000 Ft
  • bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) 0 Ft
 • c) összes bevételét 315.459.000 Ft
 • d) költségvetési kiadását: 314.476.907 Ft
 • e) finanszírozási kiadásait 982.093 Ft
 • f) összes kiadását 315.459.000 Ft
 • g) költségvetési egyenlegét 0 Ft
 • h) finanszírozási hiányát 0 Ft összegben állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) kapott költségvetési támogatás 24.552.320 Ft
 • b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 38.415.000 Ft
 • c) közhatalmi bevétel 56.849.000 Ft
 • d) intézményi működési bevétel 66.342.680 Ft
 • e) véglegesen átvett pénzeszköz 3.619.500 Ft
 • f) kölcsönök visszatérülése 680.500 Ft
 • g) felhalmozási bevétel 45.000.000 Ft
 • h) előző évi költségvetési maradvány 80.000.000 Ft

4. § Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

 • a) működési költségvetési kiadások: 180.236.107 Ft
  • aa) személyi juttatások 45.513.200 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.500.000 Ft
  • ac) dologi kiadások 71.346.757 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.638.000 Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások 28.238.150 Ft
  • af) általános tartalék 20.000.000 Ft
 • b) felhalmozási költségvetési kiadások: 134.240.800 Ft
  • ba) beruházások 83.704.500 Ft
  • bb) felújítás 49.536.300 Ft
  • bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt 1.000.000 Ft
 • c) finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 982.093 Ft

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A költségvetés egyensúlyát a 315.459.000 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi működésének állami támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

13. § Balatonudvari Község Önkormányzat 20.000.000Ft tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

15. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 13. melléklet állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. január 01-én meglévő pénzkészletét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi tervezett közvetett támogatásait a helyi adókban és a gépjárműadóban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését kormányzati funkciónként a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kormányzati funkcióinak 2020. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 17. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat gördülő tervezését a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

HARMADIK RÉSZ A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatos figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

(6) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester (vagy az általa írásban kijelölt személy) végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (vagy a Balatonudvari Kirendeltség előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője) jogosult – az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi-Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően.

24. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – néhány kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) érték-határra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő-testület hatásköre.

25. § A Képviselő-testület 2020. évre a főállású polgármester vonatkozásában az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év összegben határozza meg.

26. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 • a) a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft,
 • b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben költségvetésében biztosítja.

(2) A Képviselő-testület 2020. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők és a Balatonudvari község Önkormányzata éves foglalkoztatásában álló fizikai dolgozók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a dolgozók részére évi 12.000 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.

27. § Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 3.000Ft+ÁFA/alkalom összegben határozza meg.

28. § (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

29. § (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

30. § (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

31. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

NEGYEDIK RÉSZ Az előirányzatok módosítása

32. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására szükség szerint javaslatot tenni.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

ÖTÖDIK RÉSZ Egyéb rendelkezések

33. § (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

34. § Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

35. § Ez a rendelet 2020. február 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Adatok forintban

01.pdf

2. melléklet

Adatok forintban

02.pdf

3. melléklet

Adatok forintban

03.pdf

4. melléklet

Adatok forintban

04.pdf

5. melléklet

Adatok forintban

05.pdf

6. melléklet

Adatok forintban

06.pdf

7. melléklet

Adatok forintban

07.pdf

8. melléklet

Adatok forintban

08.pdf

9. melléklet

Adatok forintban

09.pdf

10. melléklet

Adatok forintban

10.pdf

11. melléklet

Adatok forintban

11.pdf

12. melléklet

Adatok forintban

12.pdf

13. melléklet

Adatok forintban

13.pdf

14. melléklet

Adatok forintban

14.pdf

15. melléklet

Adatok forintban

15.pdf

16. melléklet

Adatok forintban

16.pdf

17. melléklet

Adatok forintban

17.pdf

18. melléklet

Adatok forintban

18.pdf

19. melléklet

Adatok forintban

19.pdf