Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 13

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

 • a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
 • c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.)

MÁSODIK RÉSZ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2. § [1] A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi

 • a) költségvetési bevételét: 254.022.208 Ft
 • b) finanszírozási bevételeit: 94.316.178 Ft ebből: pénzmaradvány: 94.316.178 Ft
 • c) összes bevételét 348.338.386 Ft
 • d) költségvetési kiadását: 347.356.293 Ft
 • e) finanszírozási kiadásait 982.093 Ft
 • f) összes kiadását 348.338.386 Ft
 • g) költségvetési egyenlegét 0 Ft
 • h) finanszírozási hiányát 0 Ft

3. § [2] Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) kapott költségvetési támogatás 29.317.366 Ft
 • b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 40.211.556 Ft
 • c) közhatalmi bevétel 56.849.000 Ft
 • d) intézményi működési bevétel 78.344.286 Ft
 • e) működési célú átvett pénzeszköz 100.000 Ft
 • f) felhalmozási bevétel 45.000.000 Ft
 • g) előző évi költségvetési maradvány 94.316.178 Ft
 • h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.200.000 Ft

4. § [3] Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

 • a) működési költségvetési kiadások: 211.155.493 Ft
  • aa) személyi juttatások 45.817.600 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.500.000 Ft
  • ac) dologi kiadások 71.458.715 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.588.000 Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások 31.770.350 Ft
  • af) tartalék 46.024.187 Ft
  • ag) előző évi elszámolásból eredő visszafizetés 896.641 Ft
  • ah) működési célú kölcsön háztartásoknak 100.000 Ft
 • b) felhalmozási költségvetési kiadások: 136.200.800 Ft
  • ba) beruházások 85.623.500 Ft
  • bb) felújítás 49.577.300 Ft
  • bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt 1.000.000 Ft
 • c) finanszírozási kiadások: 982.093 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

6. § [4] A költségvetés egyensúlyát a 348.338.386 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi működésének állami támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

13. § [5] Balatonudvari Község Önkormányzata 46.024.188 Ft tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

15. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 13. melléklet állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. január 01-én meglévő pénzkészletét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi tervezett közvetett támogatásait a helyi adókban és a gépjárműadóban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését kormányzati funkciónként a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kormányzati funkcióinak 2020. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 17. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat gördülő tervezését a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

22. § [6] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

HARMADIK RÉSZ A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatos figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

(6) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester (vagy az általa írásban kijelölt személy) végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (vagy a Balatonudvari Kirendeltség előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője) jogosult – az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi-Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően.

24. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – néhány kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) érték-határra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő-testület hatásköre.

25. § A Képviselő-testület 2020. évre a főállású polgármester vonatkozásában az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év összegben határozza meg.

26. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 • a) a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft,
 • b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben költségvetésében biztosítja.

(2) A Képviselő-testület 2020. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők és a Balatonudvari község Önkormányzata éves foglalkoztatásában álló fizikai dolgozók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a dolgozók részére évi 12.000 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.

27. § Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 3.000Ft+ÁFA/alkalom összegben határozza meg.

28. § (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

29. § (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

30. § (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

31. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

NEGYEDIK RÉSZ Az előirányzatok módosítása

32. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására szükség szerint javaslatot tenni.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

ÖTÖDIK RÉSZ Egyéb rendelkezések

33. § (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

34. § Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

35. § Ez a rendelet 2020. február 29-én lép hatályba.

1. melléklet [7]

Adatok forintban

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

C.

D.

E.

F.

1

BEVÉTELEK

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 321 000

24 552 320

29 317 366

3

Önkormányzatok működési támogatásai

27 778 794

24 552 320

29 317 366

4

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

8 542 206

0

0

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 000 000

38 415 000

40 211 556

6

Közhatalmi bevételek

60 300 000

56 849 000

56 849 000

7

Vagyoni típusú adók

47 000 000

47 000 000

47 000 000

8

Termékek és szolgáltatások adói

12 300 000

9 039 000

9 039 000

9

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

810 000

810 000

10

Működési bevételek

65 194 000

66 342 680

78 344 286

11

Felhalmozási bevételek

85 000 000

45 000 000

45 000 000

12

Működési célú átvett pénzeszköz

100 000

100 000

100 000

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

700 000

4 200 000

4 200 000

14

Költségvetési bevételek

256 615 000

235 459 0000

254 022 208

15

Előző évi maradvány igénybev.

47 000 000

80 000 000

94 316 178

16

Finanszírozási bevételek

47 000 000

80 000 000

94 316 178

17

Bevételek mindösszesen

303 615 000

315 459 000

348 338 386

18

KIADÁSOK

19

Személyi jellegű

52 065 000

45 513 200

45 817 600

20

Munkaadót terhelő járulékok

15 500 000

13 500 000

13 500 000

21

Dologi kiadások

84 693 348

71 346 757

71 458 715

22

Önkormányzatok által folyósított ellátások

1 940 000

1 638 000

1 588 000

23

Elvonások és befizetések kiadásai

0

0

896 641

24

Működési célú pénzeszköz átadások áhb.

26 186 000

27 938 150

27 919 010

25

Működési célú pénzeszköz átadások áhk.

605 000

200 000

3 851 340

26

Működési célú kölcsön háztartásoknak

100 000

100 000

100 000

27

Általános tartalék

12 000 000

20 000 000

46 024 187

28

Beruházások

76 200 000

83 704 500

85 623 500

29

Felújítások

31 714 500

49 536 300

49 577 300

30

Felhalmozási célú támogatások

1 500 000

1 000 000

1 000 000

31

Költségvetési kiadások

302 503 848

314 476 907

347 356 293

32

Áhb. megelőlegezések visszatér.

1 111 152

982 093

982 093

33

Finanszírozási kiadások

1 111 152

982 093

982 093

34

Kiadások mindösszesen

303 615 000

315 459 000

348 338 386

2. melléklet [8]

Adatok forintban

Működési bevételek

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Működési kiadások

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

1.

Működési bevételek

65 194 000

66 342 680

78 344 286

1.

Személyi jellegű kiadások

52 065 000

45 513 200

45 817 600

2.

Vagyoni típusú adók

47 000 000

47 000 000

47 000 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok

15 500 000

13 500 000

13 500 000

3.

Termékek és szolgáltatások adói

12 300 000

9 039 000

9 039 000

3.

Dologi kiadások

84 693 348

71 346 757

71 458 715

4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

810 000

810 000

4.

Önkormányzatok által folyósított ellátások

1 940 000

1 638 000

1 588 000

5.

Elvonások és befizetések kiadásai

896 641

5.

Önkormányzatok működési támogatása

36 321 000

24 552 320

29 317 366

5.

Működési célú pénzeszköz átadások áhb.

26 186 000

27 938 150

27 919 010

6.

Működési célú visszatér.tám.,kölcs.

100 000

100 000

100 000

6.

Működési célú pénzeszköz átadások áhk.

605 000

200 000

3 851 340

7.

Működési célú kölcsön háztartásoknak

100 000

100 000

100 000

8.

Tartalékok

12 000 000

20 000 000

46 024 187

Összes költségvetési működési bevétel

161 915 000

147 844 000

164 610 652

Költségvetési hiány belső finanszírozása

31 174 348

32 392 107

46 544 841

Összes működési bevétel

193 089 348

180 236 107

211 155 493

Összes működési kiadás

193 089 348

180 236 107

211 155 493

1.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

85 000 000

45 000 000

45 000 000

1.

Beruházások

76 200 000

83 704 500

85 623 500

2.

Felhamozási célú átvett pénzeszközök

700 000

4 200 000

4 200 000

2.

Felújítások

31 714 500

49 536 300

49 577 300

3.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

9 000 000

38 415 000

40 211 556

3.

Felhalmozási célú támogatások

1 500 000

1 000 000

1 000 000

4.

Költségvetési hiány belső finanszírozása

14 714 500

46 625 800

46 789 244

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

0

0

5.

Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

Összes felhalmozási bevétel

109 414 500

134 240 800

136 200 800

Összes felhalmozási kiadás

109 414 500

134 240 800

136 200 800

1.

Finanszírozási bevétel

1 111 152

982 093

982 093

1.

Finanszírozási kiadás

1 111 152

982 093

982 093

Összes finanszírozási bevétel

1 111 152

982 093

982 093

Összes finanszírozási kiadás

1 111 152

982 093

982 093

Bevételek Összesen:

303 615 000

315 459 000

348 338 386

Kiadások Összesen:

303 615 000

315 459 000

348 338 386

3. melléklet [9]

Adatok forintban

Sor- sz

Megnevezés

Rovat száma

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

1.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

36 321 000

24 552 320

29 317 366

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 778 794

24 552 320

29 317 366

1.2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

B16

8 542 206

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

B2

9 000 000

38 415 000

40 211 556

2.1

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

B21

0

18 415 000

20 211 556

2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

B25

9 000 000

20 000 000

20 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

B3

60 300 000

56 849 000

56 849 000

3.1

Vagyoni típusú adók

B34

47 000 000

47 000 000

47 000 000

3.2

Termékek és szolgáltatások adói

B35

12 300 000

9 039 000

9 039 000

3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 000 000

5 000 000

5 000 000

3.2.2 Gépjárműadók

B354

1 300 000

1 000 000

1 000 000

3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B353

3 000 000

3 039 000

3 039 000

3.3

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

810 000

810 000

4.

Működési bevételek

B4

65 194 000

66 342 680

78 344 286

4.1

Szolgáltatások ellenértéke

B402

31 500 000

41 830 000

41 830 000

4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 500 000

4 000 000

4 000 000

4.3

Tulajdonosi bevételek

B404

14 920 000

6 200 000

6 200 000

4.4

Ellátási díjak

B405

105 000

120 000

120 000

4.5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

14 018 000

14 041 680

14 041 680

4.6

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

4.7

Kamatbevételek

B408

1 000

1 000

1 000

4.8

Egyéb működési bevételek

B411

150 000

150 000

12 151 606

5.

Felhalmozási bevételek

B5

85 000 000

45 000 000

45 000 000

5.1

Ingatlanok értékesítése

B52

80 000 000

40 000 000

40 000 000

5.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B53

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

100 000

100 000

100 000

6.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

B62

100 000

100 000

100 000

6.2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

700 000

4 200 000

4 200 000

7.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

B72

700 000

580 500

580 500

7.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

3 619 500

3 619 500

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

47 000 000

80 000 000

94 316 178

8.1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

8.2

Maradvány igénybevétele

B813

47 000 000

80 000 000

94 316 178

8.3

ÁH-n belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

Bevétel összesen

303 615 000

315 459 000

348 338 386

4. melléklet [10]

Adatok forintban

Megnevezés

Rovat száma

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

1.

Személyi juttatások

K1

52 065 000

45 513 200

45 817 600

1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

40 425 000

32 248 800

32 553 200

1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

37 266 000

30 928 800

29 332 800

1.1.2. Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 000 000

0

1 010 400

1.1.3. Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

150 000

1.1.4. Közlekedési költségtérítés

K1109

300 000

300 000

300 000

1.1.5 Egyéb költségtérítések

K1110

120 000

120 000

282 000

1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

739 000

900 000

1 478 000

1.2

Külső személyi juttatások

K12

11 640 000

13 264 400

13 264 400

1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 940 000

9 173 400

9 173 400

1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

K122

600 000

591 000

1 791 000

1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 100 000

3 500 000

2 300 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

15 500 000

13 500 000

13 500 000

3.

Dologi kiadások

K3

84 693 348

71 346 757

71 458 715

3.1

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése

K31

11 000 000

9 000 000

8 224 760

3.2

Kommunikációs szolgáltatás

K32

2 000 000

2 000 000

2 918 000

3.3

Szolgáltatási kiadások

K33

47 000 000

37 000 000

37 608 198

3.4

Kiküldetés, reklám, propagandakiadások

K34

1 000 000

1 500 000

730 000

3.5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

23 693 348

21 846 757

21 977 757

3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

K351

13 100 348

12 643 757

12 643 757

3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó

K352

10 288 000

9 000 000

9 000 000

3.5.3 Kamatkiadások

K353

5 000

3 000

3 000

3.5.4 Egyéb dologi kiadások

K355

300 000

200 000

331 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 940 000

1 638 000

1 588 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

38 891 000

48 238 150

78 791 178

Elvonások és befizetések

K502

0

0

896 641

5.1

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

26 186 000

27 938 150

27 919 010

5.2

Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak

K508

100 000

100 000

100 000

5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

K512

605 000

200 000

3 851 340

5.4

Tartalékok

K513

12 000 000

20 000 000

46 024 187

6.

Beruházások

K6

76 200 000

83 704 500

85 623 500

6.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 000 000

3 850 000

4 685 000

6.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

20 000 000

35 748 000

35 748 000

6.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 000 000

0

250 000

6.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

38 000 000

26 311 000

27 145 000

6.6

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

K67

16 200 000

17 795 500

17 795 500

7.

Felújítások

K7

31 714 500

49 536 300

49 577 300

7.1

Ingatlanok felújítása

K71

20 500 000

30 315 000

30 356 000

7.2

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K72

4 472 000

8 690 000

8 690 000

7.3

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K74

6 742 500

10 531 300

10 531 300

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 500 000

1 000 000

1 000 000

8.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

K86

1 500 000

1 000 000

1 000 000

9.

Finanszírozási kiadások

K91

1 111 152

982 093

982 093

9.2

ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése

K913

1 111 152

982 093

982 093

Kiadás összesen

303 615 000

315 459 000

348 338 386

5. melléklet [11]

Adatok forintban

Sor- sz.

Feladat megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

A.

B.

C.

D.

1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2.

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

15.036.020

15 036 020

a.)

zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.

2.688.840

b.)

közvilágítás fenntartásának támogatása

8.992.000

c,)

köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.

100.000

d. )

közutak fenntartásának támogatása

3.255.180

3.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

2.305.950

2 305 950

4.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

10.200

10 200

5.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

3.284.950

1 147 543

6.

Polgármesteri illetmény támogatása

477.200

477 200

7.

Bérkompenzáció

0

214 253

I.

Általános feladatok támogatása

21.114.320

19 191 166

II.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1.638.000

1 638 000

III.

Kulturális feladatok támogatása

1.800.000

2 000 000

1.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

0

3 707 200

2.

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítés

0

2 781 000

IV.

Kulturális feladatok támogatása

0

6 488 200

Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

24.552.320

29 317 366

6. melléklet [12]

Adatok forintban

megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

B

C

D

1

Vagyoni típusú adók

47 000 000

47 000 000

2

-Építményadó

41 000 000

41 000 000

3

-Telekadó

6 000 000

6 000 000

4

Termékek és szolgáltatások adói

9 039 000

9 039 000

5

Egyéb közhatalmi bevételek

810 000

810 000

6

Helyi adóbevételek tervezett összege összesen:

56 849 000

56 849 000

7. melléklet [13]

Adatok forintban

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

A

B

C

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

23 700 150 Ft

23 700 150 Ft

Balatonakali Község Önkormányzata

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Tűzoltóság Balatonfüred

400 000 Ft

388 554 Ft

Tihany Község Önkormányzata

1 400 000 Ft

1 633 333 Ft

Kistérségi társulás belső-ellenőr

100 000 Ft

112 139 Ft

Kistérségi társulatnak

62 000 Ft

62 130 Ft

Gyermekjóléti szolgáltatás

231 000 Ft

144 996 Ft

Házi segítségnyújtás

60 000 Ft

63 061 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

190 000 Ft

120 000 Ft

Balatoni Szövetség

40 000 Ft

0 Ft

Háziorvosi ügyeleti ellátás

443 000 Ft

623 970 Ft

Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás

240 000 Ft

0 Ft

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

72 000 Ft

70 677 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

27 938 150 Ft

27 919 010 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000 Ft

3 851 340 Ft

Egyéb működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak

100 000 Ft

100 000 Ft

Mindösszesen:

28 238 150 Ft

31 870 350 Ft

8. melléklet [14]

Adatok forintban

1.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Beruházások

83 704 500 Ft

85 623 500 Ft

2.

Felújítások

49 536 300 Ft

49 577 300 Ft

9. melléklet [15]

Adatok forintban

megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

B

C

D

1

Települési támogatás

660.000

660.000

2

Települési támogatás (születési támogatás)

50.000

50.000

3

Települési támogatás (temetési támogatás)

50.000

50.000

4

Települési támogatás (iskolakezdési tám., tanulói buszbérlet támogatás)

638.000

638.000

5

Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeli ellátás

240.000

240.00

6

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:

1.638.000

1.638.00

10. melléklet [16]

Adatok forintban

Sor- sz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

A.

B.

C.

D

1.

Általános tartalék

20.000.000

46.024.187

2.

Az Önkormányzat tartaléka összesen

20.000.001

46.024.188

11. melléklet [17]

Kimutatás

Balatonudvari Község Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

2020.év

Balatonudvari Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs.

12. melléklet [18]

Kimutatás

Balatonudvari Község Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

2020.év

Balatonudvari Község Önkormányzatának nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

13. melléklet [19]

Kimutatás

Balatonudvari Község Önkormányzata

Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai

2020.év

Balatonudvari Község Önkormányzatának folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló programja:

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében

Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00001

14. melléklet [20]

Adatok forintban

2020.01.01

2020.12.31

Pénzforgalmi főszámla

14 857 376 Ft

24 983 096 Ft

Állami hozzájárulás alszámla

57 485 833 Ft

20 185 833 Ft

Eszközhasználati díj alszámla

12 950 232 Ft

6 367 927 Ft

Művelődésszervező alszámla

44 403 Ft

100 987 Ft

Falugondnoki alszámla

134 Ft

131 Ft

Víziközmű beruh.elszámolási alszámla

3 522 362 Ft

0 Ft

Talajterhelési díj alszámla

628 680 Ft

1 296 720 Ft

Környezetvédelmi alap alszámla

1 786 810 Ft

1 786 811 Ft

EFOP Tihany Konzorciumi pályázat alszámla

3 782 504 Ft

1 652 491 Ft

Strandfejlesztés 2017 pályázat alszámla

2 Ft

0 Ft

Gépjárműadó fizetési alszámla

4 620 Ft

0 Ft

Bankszámla egyenlegek összesen

95 062 956 Ft

56 373 996 Ft

Házipénztár

33 630 Ft

144 155 Ft

Pénzkészlet összesen:

95 096 586 Ft

56 518 151 Ft

15. melléklet [21]

Adatok forintban

Adónem

Adóelőny típusa

A Htv.

Az Önk. Rendelet

Mentesség /

Mentesség /

Mentesség /

Mentesség /

kedvezmény,

száma és az e

kedvezmény

kedvezmény

kedvezmény

kedvezmény

mentesség

rendelet szerinti

jogosultja

alapja

mértéke az

igénybevétel

jogalapját

adómentesség,

önkormányzati

felső korlátja Ftban

biztosító

adókedvezmény

rendeletben

kifejezve (a

jogszabály helye

jogszabályhelyének

megadott

maximálisan

a Htv-ben

pontos

mértékegységben

megtakarítható

megnevezése az

adóösszeg)*

Önk. Rendeletben

Építményadó

alanyi adóalap

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

30 nm2

15.000

mentesség

a. pont

tárgyi

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

c. pon

tárgyi

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

b. pon

tárgyi

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

d. pon

tárgyi adóalap

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

60 nm2

30.000

mentesség

a. pon

Telek

vegyes

Htv.19. §

16./2013 XI.29, 5§

magánszemély

adóalap

1500nm2

30.000

mentesség

a.pont

alanyi

Htv.19. §

16./2013 XI.29, 5§

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

b.pont

Idegenforgalmi adó

alanyi

Htv.31. §

15/2010. XII.16

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

5§(4) bekezd.

16. melléklet [22]

Adatok forintban

Sor-szám

Cofog

Bevétel 2020. évi előirányzat

Kiadás 2020. évi előirányzat

Bevétel 2020. évi előirányzat

Kiadás 2020. évi előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

500 000

38 689 000

477 200

38 689 000

X

2.

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

227 000

300 000

100 000

300 000

X

3.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

52 600 000

19 600 000

52 600 000

19 600 000

X

4.

016010 Önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcs.tevékenységek

0

0

X

5.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7 239 100

982 093

8 596 353

982 093

X

6.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

38 415 000

57 485 800

40 211 556

33 792 366

X

7.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

3 635 000

3 255 180

18 800 000

X

8.

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

11 036 300

3707200

11 036 300

X

9.

064010 Közvilágítás

8 992 000

3 500 000

8 992 000

3 500 000

X

10.

066010 Zöldterület-kezelés

2 688 840

23 566 600

2 688 840

23 566 600

X

11.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

35 402 707

0

47 135 000

12.

072111 Háziorvosi alapellátás

0

500 000

0

500 000

X

13.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

38 900 000

50 769 000

65 846 879

50 769 000

X

14.

082010 Kultúra igazgatása

0

0

0

0

15.

082044 Könyvtári szolgáltatások

270 000

641 500

2 000 000

641 500

X

16.

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7 060 000

46 946 000

7 060 000

46 946 000

X

17.

083030 Egyéb kiadói tevékenység

0

567 000

0

567 000

X

18.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

0

200 000

0

3 851 340

19.

107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

120 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

X

20.

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

78 447 060

---------------

56 849 000

---------------

X

21. Összesen:

235 459 000

295 459 000

254 022 208

302 314 199

22.

Előző évi pénzmaradvány

80 000 000

94 316 178

23.

Tartalék:

20 000 000

46 024 187

24. Mindösszesen:

315 459 000

315 459 000

348 338 386

348 338 386

17. melléklet [23]

18. melléklet [24]

Balatonudvari Község Önkormányzata 2020.évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

Bevételek

1.

Saját bevételek

1 125

5 000

23 000

19 000

9 000

11 000

15 000

19 671

23 198

6 500

1 600

1 200

135 294

2.

Átvett pénzeszközök

3 520

62

62

62

62

62

61

61

62

62

62

62

4 200

3.

Állami támogatás

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

29 317

4.

Felhalmozási bevétel

45 000

45 000

5.

Műk.és felhalm.támogatások

38 414

1 797

40 211

6.

Előző havi záró pénzállomány

94 316

94 316

7.

Bevételek összesen (1-5)

85 791

6 108

25 108

21 108

28 523

11 108

15 107

20 676

24 806

7 108

47 708

22 308

348 338

Kiadások

8.

Személyi jutt.és munkaadói járul.

4 057

4 057

4 057

4 057

4 057

7 500

7 500

7 500

4 057

4 057

4 362

4 057

59 318

9.

Dologi kiadások

5 945

5 945

5 945

5 945

5 947

5 947

6 059

5 946

5 945

5 944

5 945

5 945

71 458

10.

Átadott pénzeszköz

2 739

2 739

2 739

2 739

2 739

2 739

2 739

2 739

2 739

2 739

2 739

2 739

32 870

11.

Önkorm.támogatás és önk.kölcsön

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

1 588

12.

Felújítási kiadások

5 000

18 500

20 000

6 077

49 577

13.

Beruházási kiadások

7 500

4 890

25 400

1 919

7 500

18 415

20 000

85 624

14.

Finanszírozási kiadások

982

897

1 879

15.

Tartalék felhasználása

46 024

16.

Kiadások összesen (7-11)

18 368

12 400

20 125

17 265

37 777

16 071

15 821

23 569

31 452

50 886

32 625

19 100

348 338

6 és 15 különbsége)

19. melléklet

Adatok forintban

19.pdf


[1] A 2. § a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 4. § a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 6. § a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 13. § a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 22. § a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[7] Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 2. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 3. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 4. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] Az 5. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 6. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 7. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 8. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 9. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 10. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 11. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 12. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
[19] A 13. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
[20] A 14. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
[21] A 15. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
[22] A 16. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
[23] A 17. mellékletet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.
[24] A 18. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.