Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari község Helyi építési szabályairól szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 01

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési eljárás jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-Dunántúli Vízügyi Főigazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Miniszterelnökség, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Önkormányzat, Örvényes Község Önkormányzata, Vászoly Község Önkormányzata, Dörgicse Község Önkormányzata, Balatonakali Község Önkormányzata, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet alapján lefolytatott partnerségi egyeztetés lefolytatásával a következőket rendeli el:1. § Balatonudvari község Helyi építési szabályairól szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. mellékletének 05, 015/2, 06/33. hrsz-ú területekre vonatkozó normatartalma helyébe az 1. melléklet szerinti normatartalom lép.


2. § A R. 3. §-a kiegészül az 5. ponttal:

„5. Homlokzatmagasság (Hm): az épület homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni

a) a kémények, szellőzőkürtők, tetőszerelvények magasságát,

b) a vizsgált homlokzatfelülettől 12,00 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket,

c) a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó összhosszúságú és legfeljebb 3,00 m magasságú

ca) tetőfelépítmény, építményrész, attika, álló tetőablak,

cb) a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, továbbá

d) a magastető és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladó magasságú részét.

A gömb, félgömb, donga vagy sátortető alakú építmények („tetőépítmények”) homlokzatmagasságát, ha az a 12,00 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság felében, ha a 12,00 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6,00 m-rel csökkentett értékében kell meghatározni.”
3. § (1) A R. 7. § (6) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A település területén elektromos töltő műtárgyának kivételével üzemanyagtöltő állomás, valamint önálló parkolóház nem létesíthető.”

       (2) A R. 7. § (6) bekezdése kiegészül a c) ponttal:

„c) Balatonudvari teljes közigazgatási területe vízminőség-védelmi terület. A település területén vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet kivéve – nem létesíthető.”


4. § A R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekterület méreteket, valamint a beépítésük során alkalmazandó beépítési mértékeket a következő táblázat alapján kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÜLETEK

Övezeti jele

Beépítés módja

Legkisebb kialakítható területe

m2

Legkisebb kialakítható telekszélesség

m

Legnagyobb beépítettsége

%

Legkisebb zöldfelület

%

Legnagyobb építmény-magassága

m

Vt

Sz

1000

20

30

40

4,5

Vt-1

Sz

1000/K

20/K

30

40

7/K

Vt-2

Sz

1800

50

35

35

6,5

Vt-3

Sz

K

K

70

20

12

Sz: szabadonálló beépítés

K: a telek tovább nem osztható.”


5. § A R. 13. §-a kiegészül a (8), (9) bekezdésekkel:

„(8) Vt-3 építési övezetben az elő-, oldal- és hátsókert legkisebb mérete:

a) előkert: 0 m,

b) oldalkert: 0 m,

c) hátsókert: 0 m.

(9) Vt-3 építési övezetben a délkeleti homlokzat legnagyobb homlokzatmagassága: 15 m.

(10) Vt-3 építési övezetben az országos településrendezési és építési követelmények szerinti gépjármű várakozóhelyek a telekhatártól mért, legfeljebb 500 m-en belüli más telken kialakíthatók. ”


6. § A R.21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § Balatonudvari község területén a beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a következő övezetekbe tartoznak:

Általános használat szerint

Megnevezés

Jel

Zöldterületek

Közpark

Zp


Közkert

Zk

Erdőterületek

Védelmi erdő

Ev

Mezőgazdasági területek

Általános mezőgazdasági terület

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

Távlatban fejlesztésre kijelölt mezőgazdasági terület

Má- F –Ü

Különleges területek

Különleges temető területek

Kte

Különleges parkoló terület

Kbp

Vízgazdálkodási területek

Vízmeder, vízállásos terület

V


Vízgazdálkodási terület tómederben

V-B


Tómedren kívüli üzemi területek

V-Gü

Közlekedési, közmű-területek

Közúti közlekedési területek

Országos közút

Helyi közutak

KÖu

Külön nem jelölt

Vasútterület

KÖk

Közterületi parkoló

KÖp


7. § A R. kiegészül a 29/A. § szakasszal és az azt megelőző alcímmel:

„Különleges terület – parkoló területe (Kbp)

29/A. § (1) Különleges parkoló területen (Kbp) csak a hulladéktartály-tárolás, napenergia hasznosítás, és elektromos gépjármű töltőállomás műtárgyai, valamint a gépjármű elhelyezéshez kapcsolódó építmények helyezhetők el. A területen épület nem helyezhető el.

(2) A 10 gépjárműnél nagyobb kialakítású felszíni parkolóhelyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db parkolóhely után 1 db, lehetőség szerint nagy lombkoronát növelő, a termőhelyi adottságainak megfelelő igényű, legalább kétszer iskolázott fa telepítésével kell megvalósítani

(3) Az övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

A TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

Övezeti jele

Beépítés módja

Legkisebb kialakítható területe

m2

Legkisebb kialakítható telekszélesség

m

Legnagyobb beépítettsége

%

Legkisebb zöldfelülete

%

Legnagyobb építmény-magassága

m

Kbp

SZ

3.000

-

5

20

5


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8. § Hatályát veszti a R. 28. §-a és az azt megelőző alcím.


9. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.Balatonudvari, 2020. április 30.

                           Szabó László                                                   Dr. Percze Tünde

                            polgármester                                                            jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020.április 30.          

                                                                                              dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                                                 aljegyző

Mellékletek