Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (V.20.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari község Helyi építési szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 03- 2023. 09. 15

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (V.20.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari község Helyi építési szabályairól

2023.07.03.

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési eljárás jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-Dunántúli Vízügyi Főigazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Miniszterelnökség, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Önkormányzat, Örvényes Község Önkormányzata, Vászoly Község Önkormányzata, Dörgicse Község Önkormányzata, Balatonakali Község Önkormányzata, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet alapján lefolytatott partnerségi egyeztetés lefolytatásával a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglaltakkal, valamint Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.törvénnyel együtt kell alkalmazni.

(2) A rendelet melléklete: 1. melléklet: Szabályozási terv (továbbiakban: SZT) és jelmagyarázata.

(3) Az SZT szerinti kötelező szabályozási elemektől eltérni csak az SZT módosításával lehet.

(4) Az SZT szerinti javasolt szabályozási elemek irányadó jellegűek, a magasabb rendű jogszabályok és jelen rendelet előírásainak betartása mellett változtathatók.

(5) Az SZT szerinti más jogszabály által elrendelt szabályozási elemeket az adott jogszabály előírásainak megfelelően kell betartani.

2. Értelmező rendelkezések

2. §1 E rendelet alkalmazásában:

a) Kialakult állapot: Övezeti paraméterekre alkalmazott jellemző, olyan területek övezeteinél kerül alkalmazásra, amelyek kialakulása a jelenleg megadható paraméterektől eltérő módon történt meg.
b) Melléképület: Főépítmény(ek) rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő szerepű épület. Melléképület a
a) járműtároló (önálló garázs),
b) nyári konyha, mosókonyha, szárító,
c) tárolóépület (tüzelőanyag-tároló, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, csűr),
d) kazánház,
e) műhely, műterem, és
f) speciális rendeltetést kiszolgáló épületek.
3. Mobilház: Késztermékként egyben, vagy elemeiben az építési helyszínre szállított épület.
4. Telek legkisebb szélessége: A telek építési helynél, utca felőli homlokzat vonalán mért szélessége.
e) szállásférőhely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.
II. Fejezet

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

3. Telekcsoport újraosztása

3. § Ahol az SZT jelöli, a területre vonatkozó helyi építési szabályzat elfogadása után a beépíthetőség feltételeként a telkeket az előírásoknak megfelelő építési telekké kell alakítani az érintett telekcsoport - legalább telektömbönként történő - újraosztásával.

4. Útépítési és közművesítési hozzájárulás

4. § (1) Amennyiben a megvalósítani kívánt fejlesztésekkel kapcsolatban kötelező önkormányzati feladat keletkezik, az önkormányzat és a fejlesztő, illetve ingatlantulajdonos településrendezési szerződésben tisztázhatja az építés különös, közérdek és a jogos magánérdek kiegyenlítésével összefüggő feltételeit.

(2) A telek beépítési feltételeinek teljesítése érdekében a tulajdonosoknak - a közművesítés és a biztonságos megközelítés érdekében, - SZT-n meghatározott méretű közterületek kialakítását a telek közterület felé eső részének átadásával kell biztosítani.

(3) Az útépítés és közművesítés a telektulajdonosok kötelezettsége.

III. Fejezet

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSA

5. Építés általános szabályai

5. § Amennyiben e rendelet nem határoz meg beépíthető teleknagyság minimumot, abban az esetben az övezeti előírásokban szereplő legkisebb kialakítható teleknél kisebb méretű meglévő építési telek is beépíthető, amennyiben az összes telepítési távolságra vonatkozó előírás betartható és a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.

6. § (1) Balatonudvari közigazgatási területén nem helyezhető el

a) elektromos gépjármű töltőállomás kivételével üzemanyagtöltő, önálló parkolóház;

b) ömlesztett anyag-, folyadéktároló és gáztároló építmény, konténer építmény és mobilház;

c) két évnél hosszabb időtartamra mobilház, konténer, felvonulási építmény;

d) helyhez kötött műszaki létesítményként lakókocsi, utánfutó és egyéb közlekedési eszköz, és ilyen jelleggel elárusítóhelyként sem működtethető. E rendelkezést nem kell figyelembe venni a mozgó járműből történő árusításnál, valamint az év bármely napján a település teljes területén az alkalmi rendezvények időtartama alatt.

(2) Közművek létesítményei, műtárgyai bármely övezetben elhelyezhetők.

(3) Szakrális építmény övezettől és telekmérettől függetlenül elhelyezhető, mezőgazdasági területen legfeljebb 30 m2 bruttó alapterülettel, legfeljebb 3%-os beépítettséggel.

7. § (1) Amennyiben az előkertben értékes fa, kút illetve helyi védett építmény áll, a rendeletben előírt előkert méretétől el lehet térni.

(2) A lakó és üdülő rendeltetés csak egy épülettömegben helyezhető el az építési telken. A melléképületek egy további épülettömegben helyezhetők el.

(3)2 Az építési helyen belül több épület is elhelyezhető, azonban legalább egy főépítménynek az utca felőli építési vonalon kell állnia. Átmenő telek esetén, ha több fő rendeltetésű épület létesül, mindkét utca építési vonala kötelezően tartandó. Az Lf-1 építési övezet foghíjtelkei esetében az illeszkedés szabálya alapján kell az építési helyet meghatározni.

(4) Előkertben fedett gépkocsi beálló nem létesíthető.

(5) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az oldalkertben elhelyezhető gépkocsi tárolására szolgáló építmény, nyárikonyha, terepszint alatti építmény (pince) és bejárata.

(6)3 Oldalhatáron álló beépítési mód esetén, 18 m telekszélességig az épületet a telekhatártól legalább 0,5, de legfeljebb 1 m-re kell elhelyezni, a 18 m-t meghaladó telekszélesség esetén az épületet a telekhatártól 1 m-re kell elhelyezni. Oldalhatáron álló épület esetében, az építési hely határa az épület oldalhatár felőli homlokzatvonala. Az Lf-1 építési övezet foghíjtelkei esetében az illeszkedés szabálya alapján kell a beépítési módot meghatározni

(7)4 Az oldalhatáron álló beépítési módnál az épület oldalhomlokzati hosszának min. 80%-át az építési hely határvonalára kell elhelyezni. Kivéve az Lf-1 övezetben, ahol az illeszkedés szabályait kell figyelembe venni

8. § (1) Beépítésre szánt területen a szerkezetileg önálló terepszint alatti beépítés mértéke legfeljebb a telek 15%-a lehet.

(2) Ha a telek, földrészlet lejtése meghaladja a 10%-ot, az épület körüli rendezett terep a természetes terepszinthez képest legfeljebb 1,5 m bevágással vagy töltéssel létesíthető.

(3) A Munkácsy M. utca – Erkel F. utca – Bartók Béla utca – 71. sz. főút által közrezárt tömb be nem épített telkein a terepszint a szomszédos telkek csatlakozó terepszint-magasságához illeszthető.

9. § Telepítési tanulmányterv készítése kötelező a település 2000 m2-t meghaladó, egybefüggő fejlesztéssel érintett telkeire.

6. Telekalakítás

10. § (1) Az építési övezetekben, övezetekben telek az előírásoktól eltérő nagyságban is kialakítható:

a) közműlétesítmény telke, illetve az SZT-n meghatározott közterület szabályozás végrehajtása érdekében,

b) ha telekosztás során, az eltérést előzetes geodéziai felméréssel bizonyítottan a földhivatali mérési hibahatár okozza,

c) SZT-n jelölt magánút kialakítása során, vagy

d) szomszédos telkek rendezése során.

(2) Beépítésre szánt területen nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

(3) A közterületi kapcsolattal nem rendelkező telkek megközelítését magánúttal kell biztosítani, az SZT-n feltüntetett módon.

(4) Új építési telkek minimális telekszélessége

a) oldalhatáron álló beépítés esetén: 12 m,
b) szabadon álló beépítés esetén: 16 m.
7. A gépjármű-elhelyezésre, és parkoló kialakítása

11. § (1) Lakás céljára szolgáló rendeltetési egységek esetén az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az országos településrendezési és építési követelmények szerint előírt mennyiségű gépjármű elhelyezési lehetőség másfélszeresét, egyéb esetekben az országos településrendezési és építési követelmények szerinti darabszámot kell biztosítani. A gépjárművek elhelyezését a Vt-4 építési övezet kivételével a létesítmény építési telkén belül kell biztosítani. Amennyiben a biztosítandó parkolószám nem egész szám, a kerekítés szabályait kell alkalmazni.

(2) A 10 gépjárműnél nagyobb kialakítású felszíni parkolóhelyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db parkolóhely után 1 db, lehetőség szerint nagy lombkoronát növelő, a termőhelyi adottságainak megfelelő igényű, legalább kétszer iskolázott fa telepítésével kell megvalósítani.

8. Zöldfelületi rendszer kialakítása

12. § (1) Új közutak, utcák kialakításánál 12-15 m szabályozási szélesség esetén legalább egyoldali fasor, 15 m szabályozási szélességtől kétoldali fasor telepítését kell elvégezni.

(2) A zöldfelületi rendszer részét képező fasorok hiányainak pótlása a fasort meghatározó fafajokkal történhet, kivéve, ha a fasor hosszabb távú fenntartása a faállomány teljes cseréjét teszi szükségessé.

(3) Az előkertek területének legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.

9. Közterületen elhelyezhető építmények

13. § Közterületen pavilon csak ideiglenesen, az adott rendezvény időtartamára helyezhető el.

IV. Fejezet

Művi- és természeti értékek védelme

10. Táji és természeti értékek védelme

14. § (1) Beépítésre nem szánt területen egy tagban 1,5 m-nél magasabb feltöltések vagy bevágások nem alakíthatók ki. A terepfelszín formájának kialakítása legfeljebb 1:2,5 arányú rézsű alkalmazásával történhet.

(2) A település közigazgatási területén új külszíni bánya, célkitermelőhely nem létesíthető.

11. Környezetvédelem

15. § (1) A levegő védelme szempontjából védelmi övezetet igénylő építmények (légszennyező források) csak úgy alakíthatók ki, hogy a tevékenység védőtávolsága a telekhatárt ne lépje túl.

(2) Az építési övezetek telkein kitermelt, vagy odahordott föld csak átmeneti jelleggel tárolható, legfeljebb a használatbavételig. Nem kötött célú felhasználás esetén a föld-deponálást hat hónapon belül meg kell szüntetni, és gondoskodni kell az újrahasznosításáról vagy végleges elhelyezéséről.

(3) Balatonudvari teljes közigazgatási területe vízminőség-védelmi terület. A település területén vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet kivéve – ,szennyvízürítő nem létesíthető.

12. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások, katasztrófavédelem

16. § (1) A felszínmozgásra érzékeny löszös-homokos lejtők környezetében csak olyan tevékenységek folytathatók, melyek nem veszélyeztetik a löszfal, talaj állékonyságát.

(2) A vízfolyások, a vízfelületek parti sávjában és az azzal szomszédos közterületeken olyan műszaki megoldások alkalmazhatók, melyek a víz visszatartást és a vízelvezetést is hatékonyan biztosítják.

(3) Az SZT-n jelölt ágazati jogszabályok, műszaki szabványok által megállapított

a) védőterületek, védőövezetek,

b) biztonsági sávok, és

c) folyóvizek, és árvízvédelmi karbantartási sávok figyelembe vétele kötelező, azok kiterjedése és határa, valamint az azok területén folytatható építési tevékenység szabályai a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve az egyes hatósági eljárásokban elrendeltek szerint alkalmazandók a rendelet figyelembe vételével.

(4) Az SZT-n feltüntetett védőtávolságot érintő építési tevékenység esetén a védőtávolság kezdő- és végpontját a vízfolyásokra és vízfelületekre vonatkozóan a meder élek, az utak tengelye, a vasút szélső vágánya, valamint a vezetékek és egyéb közművek pontos helyének megállapítása érdekében geodéziai méréssel kell pontosítani.

V. Fejezet

KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELŐÍRÁSAI

13. Közművekre vonatkozó általános rendelkezések

17. § (1) Új út építése, út rekonstrukciója esetén gondoskodni kell

a) tervezett közművek egyidejű megépítéséről,

b) a meglevő közművek szükséges felújításáról,

c) a csapadékvizek elvezetéséről, valamint

d) belterületen a közvilágítás, külterületi beépítésre szánt területen és magánúttal feltárt területen a térvilágítás megépítéséről.

(3) Közforgalom számára megnyitott magánúton a közmű jellegű szolgáltatásokat (különösen a csapadékvíz-elvezetést és a térvilágítást,) a közutakhoz hasonlóan kell biztosítani.

(4) A közművek építési tevékenység miatti kiváltásakor a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani.

(5) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor az ésszerű területgazdálkodás érdekében

a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell helyet biztosítani,

b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy a rendeletben szabályozott fasorok telepítését ne akadályozzák meg.

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében, valamint tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.

14. Vízellátás

18. § (1) Beépítésre szánt területen új vízhálózat csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt építhető. A fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózatra való csatlakozás üzembe helyezését megelőzően.

(2) Közterületen, új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál

a) DN 100 mm-es átmérőnél kisebb keresztmetszetű ágvezetéket építeni nem szabad,

b) a hálózatot körvezetékes rendszerként kell építeni, amennyiben közterület rendelkezésre áll,

c) azbesztcement anyagú csővezeték nem építhető.

(3) Ha a közcsőhálózatról a tűzi-víz igény nem biztosítható, akkor helyi tűzi-víz tározó létesítése, vagy a tűzi-víz igény csökkentése, valamint kisebb tűzszakaszok kialakítása szükséges.

15. Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés

19. § (1) Új szennyvízelvezető vezetéket, hálózatot a csapadékvíz hálózattól elválasztott rendszerrel kell építeni.

(2) Beépítésre nem szánt területen elhelyezhető építményben keletkező szennyvíz, legfeljebb 5 m3 mennyiségig vízzáró szennyvíztárolóban akkor gyűjthető, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő paraméterű és kiépítettségű közhálózati útkapcsolat biztosított.

(3) Beépítésre nem szánt területen vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés akkor alkalmazható, ha:

a) a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadó rendelkezésre áll,

b) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,

c) egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,

d) a kisberendezés védőterület igénye a tárgyi telken belül biztosítható.

(4) Beépítésre nem szánt területen, amennyiben a közműpótló berendezés telepítésének bármelyik feltétele nem biztosítható, az építés feltételeként csatlakozni kell a közcsatorna hálózatra.

16. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés

20. § (1) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni kell

a) minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás,

b) új telekosztású terület beépítése esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek csak akkor valósíthatók meg, ha a többlet felszíni víztározása megoldott, vagy megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

(3) Karbantartás, illetve vízkárelhárítás számára amennyiben a felszíni vizek (folyó, patakok, árkok) mederkarbantartó parti sávját közterületként nem lehet lejegyezni, úgy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartás lehetőségét biztosítani.

(4) Csapadékvíz idegen ingatlanra nem vezethető át. A csapadékvíz telken belüli tárolása, kezelése, hasznosítása biztosítandó.

(5) Ha az ingatlanon az elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a befogadó nyilatkozatban rögzített mennyiséget, akkor a telken keletkező csapadékvíz visszatartása érdekében, műszaki előíráson alapuló, méretezéssel igazolt mennyiség befogadására alkalmas telken belüli tároló kialakítása szükséges, amelyből késleltetve lehet a túlfolyó vizet a befogadóba vezetni.

(6) Csapadékvizet a szennyvíz-elvezető csatornába bevezetni tilos.

(7) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti gépkocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják.

VI. Fejezet

AZ EGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK részletes övezeti előírásai

21. § (1) Építési telek csak teljes közművesítettség megléte esetén építhető be.

(2) Kertvárosias és falusias lakóterületeken:

a) A legfelső padlószint magasságnak az építési övezetben meghatározott épületmagasságnál minimum 1,5 méterrel kell alacsonyabban lennie;

b)5 Az építési övezetek telkein az építési vonal az építési hely közterület felé eső határvonala. Kivéve az Lf-1 övezetben, ahol az illeszkedés szabályai az irányadóak.

c)6 Új főépítmények utca felőli homlokzata hosszának legalább 50%-át az építési vonalra kell illeszteni. Kivéve az Lf-1 övezetben, ahol az illeszkedés szabályai az irányadóak

17. Lakóterület (L)

22. § (1) Kisvárosias lakóterületen (Lk)nem helyezhető el kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetést tartalmazó épület.

(2) Kisvárosias lakóterületen terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke a telek beépíthetőségével megegyező.

(3) A homlokzatmagasság legnagyobb értéke Lk1 övezetben 10,5 méter, Lk2 övezetben 7,5 méter.

(4) Lk-1 övezetben, csak az országos főút mellett kijelölt 15 méteres védőtávolságon belül, zajvédelmi célból, legfeljebb 2 m-rel növelhető a terep magassága. Az így kialakított új terepfelszín esetében

a) a terepfelszín formájának meghatározásával, legfeljebb 1:2,5 arányú rézsű alkalmazásával gondoskodni kell a tájkép és településkép védelméről,

b) 1 méternél magasabb látható felületű támfal nem építhető.

(5) Kisvárosias lakóterületen az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Lk-1

2500

Sz

25

50

9

Lk-2

800

Sz

30

40

6,5

23. § (1) Kertvárosias lakóterületen (Lke) elhelyezhető rendeltetések:

a) legfeljebb két önálló rendeltetési egységet magában foglaló lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetésű épület, épületrész,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetésű épület, és

d) nem zavaró hatású kézműipari tevékenységet szolgáló, legfeljebb 100 m2 bruttó alapterületűépület.

(2) Kertvárosias lakóterület építési övezet területén:

a) legfeljebb nettó 5 m2 alapterületű állattartást szolgáló építmény helyezhető el,

b) gépkocsi beállót előkertben nem lehet kialakítani. Előkertben csak az épületkörüli járdát, a bejárathoz és a gépjárműtárolóhoz vezető felületet szabad burkolni,

c) fürdőmedence maximális alapterülete 50 m2.

(3) Kertvárosias lakóterületen az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Lke-1

1200

O

30

40

7

24. § (1) Falusias lakóterületen (Lf) elhelyezhető rendeltetések:

a) legfeljebb 1 db, 2 lakóegységet magában foglaló lakóépület,

b) nem zavaró hatású mezőgazdasági építmény,

c) a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

d) szálláshelyeket is tartalmazó szolgáltató épület,

e) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

(2) Falusias lakóterületen állattartást szolgáló építményt a telekterület 3%-án, legfeljebb 12 m2 alapterülettel lehet elhelyezni.

(3)7 Az Lf-2 jelű építési övezetben az előkert mérete 5 méter. A többi építési övezetben a kialakult állapothoz igazodó, kivéve az Lf-4 övezetet, ahol a szabályozási terven szereplő méretű elő- és oldalkert kötelezően betartandó

(4) Az Lf-3 és Lf-4 építési övezetekben állattartó építmény nem helyezhetők el

(5) Lf-3 építési övezetben egy telken csak egy épület helyezhető el.

(6)8 Lf-4 építési övezetben egy telken egy épülettömeg helyezhető el max. 30% beépítéssel, max. bruttó 300 m2 földszinti területtel.

(7) Falusias lakóterületen az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

(8)

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Lf-1

700

O

30

50

4,5

Lf-2

600

O

30

50

5

Lf-3

450

Sz

30

50

4,5

Lf-4 9

700

Sz

30

60

4,5

18. Vegyes terület (V)

25. § (1) A településközpont vegyes területen (Vt)

a) több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épület is elhelyezhető.

b) Állattartás céljára szolgáló építmény az övezetben nem helyezhető el.

c) Az építési övezetek területén lakóépület legfeljebb 2 lakóegységet tartalmazhat.

d) A parkolók fásítva alakítandók ki: 3 parkolóhelyenként legalább 1 db (legalább kétszer iskolázott) fa telepítendő.

(2) Vt-5 övezetben csak olyan épület helyezhető el, ami környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést foglal magába.

(3) Vt-4 építési övezetben az elő-, oldal- és hátsókert mérete:

a) előkert: 0 m,

b) oldalkert: 0 m,

c) hátsókert: 0 m.

(4) Vt-4 építési övezetben a délkeleti homlokzat legnagyobb homlokzatmagassága: 15 m.

(5) A településközpont vegyes területen az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Vt-1

1000

Sz

30

40

5

Vt-2

1000/K

Sz

30

40

7,5/K

Vt-3

3000

Sz

35

35

7,5

Vt-4

K

Sz

70

20

12

Vt-5

3000

Sz

30

50

8

19. Üdülőterület (Ü)

26. § (1) Az egy tömegben elhelyezhető épület maximális bruttó alapterülete Üü-1 építési övezetben 400 m2, Üü-4 építési övezetben 500 m2.

(2) Az építési övezetben parkolók kizárólag fásítva alakíthatók ki: legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő:

a) egyoldali, merőleges beállás esetén 3,

b) egyoldali, párhuzamos beállás esetén 2,

c) legalább 2 m szélességű középső zöldsávval kialakított parkoló esetén 6 parkolóhely után.

(3) Üdülőházas üdülőterületen az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Üü-1

4000

Sz

15

50

8 (9,5*)

Üü-2

2500

Sz

10

50

6,5

Üü-3

1100

Sz

15

50

6,5

Üü-4

50000

Sz

10

75

8

* kizárólag főépítmény esetén

27. § (1) Hétvégi házas üdülőterületen (Üh-1) az oldalkert mérete legalább 3 m.

(2) Hétvégi házas üdülőterületen az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Üh-1

550

Sz

15

60

4,5

20. Különleges terület (K)

28. § Különleges területen az 5 gépjárműállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva alakíthatók ki. Legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő:

a) egyoldali merőleges beállás esetén 3,

b) egyoldali párhuzamos beállás esetén 2,

c) legalább 2 m szélességű középső zöldsávval kialakított parkoló esetén 6

parkolóhely után.

29. § (1) Különleges strand területén (Kst) épület csak vendéglátó, pihenő, testedző, öltöző, tisztálkodó rendeltetést tartalmazó építmény helyezhető el,lakó, üdülő, szállás rendeltetést tartalmazhat.

(2) Különleges strand területen az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Kst

10.000

Sz

10

70

5

30. § (1) Különleges vízi-közlekedési, sport és turisztikai célú kikötő területen (Kki) épület a kikötőhöz és a terület fenntartásához kapcsolódó rendeltetést tartalmazhat.

(2) Kki építési övezetben az építési helyet a kialakult beépítési vonalhoz illeszkedve kell meghatározni, figyelembe véve, hogy a partvonaltól számított 30 m-en belül épületek nem helyezhetők el.

(3) Kkiépítési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Kki

5.000

Sz

10

40

6

31. § (1) Különleges bungalow kemping területen (Kbk) épület kulturális, sport, szállásférőhely és szórakoztatási, valamint oktatási, ill. egészségügyi rendeltetést tartalmazhat.

(2)10 Kbk építési övezetben az elő-, oldal- és hátsókert mérete a szabályozási terven jelöltek szerinti.

(3) Különleges bungalow kemping építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Kbk

K

Sz

10

70

5

32. § (1) Különleges szabadidőközpont területe (Kszk) építési övezetbenépület kizárólag közösségi szórakoztató, kulturális, vendéglátó rendeltetést, építmény sport és szabadidőrendeltetést tartalmazhat.

(2) Kszkövezetbena telekhatár mentén kondicionáló és védelmi célú többszintes zöldfelület telepítendő.

(3) Különleges szabadidőközpont területénaz egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Kszk

2.000

Sz

25

50

6

VII. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK részletes övezeti előírásai

21. Közlekedési területek övezete (Kö)

33. § (1) Közlekedési célra telket alakítani, területet felhasználni csak a vonatkozó ágazati szabványoknak és előírásoknak, az OTÉK-nak és jelen tervnek megfelelően szabad.

(2) A helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelytől 6-6 méterre helyezhető el.

22. Zöldterület (Z)

34. § (1) Zöldterületen épület:

a) pihenés, szabadidő eltöltés,

b) vendéglátás, sport és kulturális,

c) területfenntartás

rendeltetést tartalmazhat.

(2) Az építmények legfeljebb 5 m épületmagassággal alakíthatók ki.

(3) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területen fekvő zöldterületeken kizárólag szálláshelyet nem tartalmazó vendéglátó, sport- és szabadidő rendeltetésű, valamint a terület fenntartását szolgáló építmény helyezhető el.

(4) Az 1000 m2-nél kisebb és 20 méternél keskenyebb zöldterületen épület nem helyezhető el.

(5) Egyedi övezeti előírások:

a) Közpark (Zkp) beépítettsége legfeljebb 2%.

b) Közkertben (Zk) a beépítettség értéke legfeljebb 3%.

23. Erdőterület (E)

35. § (1) Az erdők szabad látogathatóságát – tulajdoni állapottól függetlenül – biztosítani kell;

(2) Védelmi célú erdő (Ev) területen

a) épület nem helyezhető el,

b) építményt elhelyezni kizárólag természetvédelmi bemutatási, kezelési, közjóléti, vadgazdálkodási, vagy erdészeti célból lehet úgy, hogy az erdőt védelmi funkciójában nem akadályozhatja,

c) kerítés csak vadvédelmi, vagy természetvédelmi célból létesíthető.

(3) Vízgazdálkodási célú erdő (Evz) területen építmény nem helyezhető el.

24. Mezőgazdasági terület (M)

36. § (1) Mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, termelés épületei helyezhetők el.

(2) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen és az országos ökológiai hálózat magterületén fekvő mezőgazdasági területen megújuló energiát hasznosító berendezések csak épületen és csak háztartási méretben helyezhetők el. Egyéb mezőgazdasági területeken megújuló energiát hasznosító berendezések elhelyezhetők.

(3) Sajátos előírások a mezőgazdasági terület övezeteire:

a) 14 méternél keskenyebb telek nem építhető be,

b) építeni csak megművelt ingatlanokon lehet,

c) országos jelentőségű védett természeti területen lévő szántó művelési ágú telken épület nem helyezhető el,

d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen és az országos ökológiai hálózat övezetében fekvő mezőgazdasági területen csarnok nem helyezhető el,

e) ideiglenes szerelt jellegű építmény, lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház,fürdőmedence nem létesíthető, a különféle közműlétesítmények csak növényzettel takartan, nyílt tüzivíztározó csak Má-fü területen helyezhető el,

f) mezőgazdasági ingatlanok terepfelszíne csak a szőlőművelés és gyümölcstermesztés érdekében változtatható meg, tereprendezési terv alapján, max, 1 méter eltérésselmikroteraszok létesíthetők,

g) a beépítés helyén az épülethez csatlakozóan készíthető bevágás legfeljebb 3 méteres mélységig,

h) az épület földszinti padlóvonala a csatlakozó eredeti legmélyebb terepszint fölé max, 50 cm-rel emelhető ki,

i) A támfal látható magassága legfeljebb 1,4 méter lehet.

37. § (1) Az általános mezőgazdasági (Má) területeken építési igénnyel nem járó sportolási célú gyep, ill. erdő is létesíthető, amennyiben a természeti értékek sérülésével nem jár.

(2) Má területen új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a lovasturizmus céljait és az őshonos háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével - a Balaton-tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni a (3)–(10) bekezdések betartásával.

(3) Má-1 jelű,országos ökológiai hálózat magterületével érintett mezőgazdasági övezet területén építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából helyezhető el.

(4) Má-2 jelű, nagytáblás mezőgazdasági területen építeni kizárólag szőlő,gyümölcsművelési ágban lévő, és ténylegesen így művelt területen, a gazdálkodással, és borászattal összefüggő épületet lehet, az alábbi feltételek szerint: az épületmagasság a 4,5 métert, a homlokzatmagasság az 5 métert nem haladhatja meg.

(5) Má-3 jelű, borbemutató övezet területén a borászattal, borkereskedelemmel, borturizmussal kapcsolatos termelési, gazdasági, kereskedelmi és kulturális funkciók, épületek helyezhetők el az alábbi feltételek szerint:

a) Az épületmagasság a 4,5 métert, a homlokzatmagasság a 6 métert nem haladhatja meg.

b) A terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 8%.

(6) Az Má-ko övezet területén építmény nem helyezhető el.

(7) Az Má-fü övezet területén kizárólag a földrészlet fenntartásához szükséges gazdasági, szolgáltató építmények helyezhetők el.

(8) Má-1 és Má-2 övezetek területén a beépíthető legkisebb telekszélesség 14 m.

(9) Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben kerítés csak vadvédelmi, vagy természetvédelmi céllal létesíthető.

(10) Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Telek művelési ága

beépíthető min. nagysága (m2)

Beépítés max. mértéke (%)

max. alapterület (m2)

szántó

200.000

0,3

1000

gyep, rét, legelő

Má-1 övezetben100.000, egyéb övezetben 50 000

1

1000

gyümölcsös

Má-1 övezetben50.000,
egyéb övezetben 30.000

1

Má-2 övezetben 500,
egyéb övezetben 1.000

kert

20 000

1

700

szőlő

Má-1 övezetben30.000,
egyéb övezetben 20.000

Má-2 övezetben500,
egyéb övezetben:
800 (3 ha telekméretig),
3000 (3 ha telekmérettől)

38. § (1) A kertes mezőgazdasági területeken (Mk) az Mk3 övezeten kívül csak a szőlőműveléssel, borászattal, borturizmussal kapcsolatos, épületek helyezhetők el. Mk3 övezetben a fentieken túl gyümölcstermesztéssel kapcsolatos épületek is elhelyezhetőek.

(2) Általános beépítési feltételek:

a) telkenként 1 épület helyezhető el;

b) az épületmagasság a 4,5 métert, a homlokzatmagassága az 5 métert nem haladhatja meg;

c) lakó funkció, mobil lakóház, egyéb mobilház, lakókocsi, lakókonténer, kerti tó, dísztó, medence, nyílt tűzivíztározó, állattartó építmény nem helyezhető el; tűzivíztározó csak zártan, földbe süllyesztve, földdel fedetten helyezhető el;

d) az épületen napkollektor, napelem csak a tetősíkon helyezhető el, a tető gerincvonal fölé nem emelkedhet;

e) a terepszint alatti beépítés maximális mértéke megegyezik a telekre vonatkozó terepszint feletti beépíthetőség értékével.

(3) Kertes mezőgazdasági területen az övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek beépíthető min. nagysága (m2)

beépíthető min. telekszélesség (m)

kialakítható min. telekszélesség (m)

Beépítés

egyéb feltétel

max. mértéke (%)

max. alapterület (m2)

Mk-1

2.700

14

20

3

100

legalább 80%-ban szőlő művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen is művelt telek építhető be

Mk-2

5.000

20

25

2

120

legalább 80%-ban szőlő művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen is művelt telek építhető be

Mk-3

20.000 szőlő művelési ág,
30.000 gyümölcsös művelési ág esetén

14

20

1

150

legalább 80%-ban szőlő, vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen is művelt telek építhető be

25. Különleges beépítésre nem szánt terület (Kb)

39. § (1) Különleges temető területen (Kb-te) ravatalozó, kápolna, sírépítmények, továbbá a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetők el.

(2) Kb-te övezetben a temető telekhatára menti 2 m-es sávban többszintű növényzetet kell telepíteni.

(3) Kizárólag kertépítészeti és sírkiosztási terv alapján történhet a temető átépítése, bővítése.

(4) Kb-te övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max.épületmagasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

max. mértéke (%)

Kb-te

K

5

80

8

40. § (1) Különleges fejlesztési területen (Kb-f) építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint legfeljebb 30 m2 bruttó alapterületű szakrális építményként helyezhető el;

(2) Kb-f övezetben 10 méter beépítési magasságot meghaladó építmény - a kizárólag kilátó rendeltetésű építmény kivételével - nem létesíthető;

(3) Kb-f övezetben telek zöldfelületi aránya minimum 70%.

41. § (1) Különleges parkoló területen (Kb-p) csak a hulladéktartály-tárolás, napenergia hasznosítás, valamint parkoláshoz kapcsolódó és elektromos gépjármű töltőállomás műtárgyai helyezhetők el. A területen épület nem helyezhető el.

(2) Kb-p övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

Övezeti jel

Telek

Beépítés

min. zöldfelület (%)

max. épület-magasság (m)

kialakítható min. nagysága (m2)

módja

max. mértéke (%)

Kb-p

3.000

Sz

5

20

5

26. Vízgazdálkodási terület (V)

42. § (1) Vízgazdálkodási területbe a Balaton, a kisvízfolyások medre és partja (V-1), valamint a vízmű területek (V-2) tartoznak.

(2) A vízfolyások parti sávja a part élektől számítva 6-6 m, melyen belül épület nem helyezhető el.

(3) A felszíni vizek mentén a természetes és természet közeli nádas, ligetes, fás társulások, természet közeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell.

(4) A V2 övezetben csak a vízellátáshoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. § (1) Jelen rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonudvari község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet, a Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelete módosításról, a Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításról, a Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításról, a Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete, Balatonudvari község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendeletmódosításról, a Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.21.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításról, a Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításról.

1

A 2. § a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (3) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 7. § (6) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 7. § (7) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 21. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 21. § (2) bekezdés c) pontja a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 24. § (3) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 24. § (6) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A Normaszövegben foglalt táblázat „Lf-4” sora a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 31. § (2) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.