Balatonudvari Község Önkormányzat 4/2020. (VI.2.) Polgármesterének rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2019. december 31-ig.

Hatályos: 2020. 06. 03- 2022. 03. 02

Balatonudvari Község Önkormányzat 4/2020. (VI.2.) Polgármesterének rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2019. december 31-ig. 1

2020.06.03.

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1/A. §

1. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

A Polgármester Balatonudvari Község Önkormányzata 2019. évi
a) költségvetési bevételét: 345.282.106 Ft
b) finanszírozási bevételeit: 49.461.279 Ft
ebből:
ba) pénzmaradvány: 47.971.909 Ft
bb) megelőlegezés 1.489.370 Ft
c) összes bevételét 394.743.385 Ft
d) költségvetési kiadását: 391.445.307 Ft
e) finanszírozási kiadásait 3.298.078 Ft
f) összes kiadását 394.743.385 Ft
g) költségvetési egyenlegét 0 Ft
h) finanszírozási hiányát 0 Ft összegben állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) kapott költségvetési támogatás 36.046.260 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 71.623.746 Ft
c) közhatalmi bevétel 66.997.000 Ft
d) intézményi működési bevétel 84.653.100 Ft
f) véglegesen átvett pénzeszköz 0 Ft
g) kölcsönök visszatérülése 962.000 Ft
e) felhalmozási bevétel 85.000.000 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány 47.971.909 Ft
i) megelőlegezés 1.489.370 Ft”

(3) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetési kiadások: 300.439.457 Ft
aa) személyi juttatások 60.233.189 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.255.377 Ft
ac) dologi kiadások 119.492.498 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.940.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 34.508.900 Ft
af) tartalék 74.186.013 Ft
ag) előző évi elszámolásból eredő visszafizetés 723.480 Ft
ah) működési célú kölcsön háztartásoknak 100.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások: 91.005.850 Ft
ba) beruházások 57.791.350 Ft
bb) felújítás 31.714.500 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt 1.500.000 Ft
c) finanszírozási kiadások: 3.298.078 Ft
ca) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.298.078 Ft”
(4) A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg. „
(5) A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés egyensúlyát a 394.743.385 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet alapján fogadja el a Polgármester.„
(6) A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Polgármester az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.”
(7) A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi működésének állami támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.”
(8) A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.”
(9) A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.”
(10) A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
(11) A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.”
(12) A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Balatonudvari Község Önkormányzata 74.186.169 Ft tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Polgármester.”
(13) A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.
(14) A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 13. melléklet állapítja meg.”
(15) A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat 2019. 12.31-én meglévő pénzkészletét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.”
(16) A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi tervezett közvetett támogatásait a helyi adókban és a gépjárműadóban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.”
(17) A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
(18) A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Polgármester az Önkormányzat gördülő tervezését a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

2. §

A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Polgármester az Önkormányzat 2019. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.”

3. § A Rendelet 1-17. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-17. mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.