Balatonudvari Község Önkormányzat 5/2020. (VI.2.) Polgármesterének rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 03- 2022. 03. 02

Balatonudvari Község Önkormányzat 5/2020. (VI.2.) Polgármesterének rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2020.06.03.

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatonudvari község Önkormányzat Polgármestere a Balatonudvari község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) A Polgármester a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az összevont pénzforgalmi kimutatást jóváhagyja.

(2) A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételét: 251.833 ezer Ft
b) finanszírozási bevételeit: 50.159 ezer Ft
c) összes bevételét 301.992 ezer Ft
d) költségvetési kiadását: 224.430 ezer Ft
e) finanszírozási kiadásait 2.316 ezer Ft
f) összes kiadását 226.746 ezer Ft
összegben állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Polgármester.

(2) a) Működési költségvetési bevétel összesen: 234.210 ezer Ft

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46.657 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek 58 368 ezer Ft
ac) Működési bevétel 78 475 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök 551 ezer Ft
ae) Maradvány, megelőlegezés 50 159 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 67.782 ezer Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 61.013 ezer Ft
bb) Felhalmozási bevételek 6. 365 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 404 ezer Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Polgármester.

(2) a) Működési kiadások előirányzat teljesítését: 200.842 ezer Ft

aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai 38.501 ezer Ft
ab) Külső személyi juttatások 14.049 ezer Ft
ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.255 ezer Ft
ad) Dologi kiadások 102.377 ezer Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.873 ezer Ft
af) Egyéb működési célú kiadások 34.064 ezer Ft
ag) Elvonások, befizetések 723 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: 25.903 ezer Ft
ba) Beruházások 14.558 ezer Ft
bb) Felújítások 7.779 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.250 ezer Ft
bd) ÁHT-n belüli megelőlegezések rendezése 2 316 ezer Ft

5. § Az Önkormányzat 2019. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá a Polgármester.

6. § (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2019. évi részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá a

Polgármester.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Polgármester.

7. § Az Önkormányzat 2019. évi maradvány-kimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Polgármester.

8. § (1) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.739.757 ezer Ft-ban

hagyja jóvá a Polgármester a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.
(2) Az eredménykimutatást a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Polgármester.

9. § Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi állami támogatási kimutatását

a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Polgármester.

10. § Az Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Polgármester.

11. § Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a

Polgármester.

12. § . AZ Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettségének levezetését a 14. melléklet tartalmazza.

13. § A 15. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2019. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.

14. § Az Önkormányzat vagyonleltárát a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 19 főben hagyja jóvá.

16. § A Polgármester megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2019. évben államadóssága, költségvetési hiánya, hiteltartozása nem volt.

17. § (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.28.) rendelete Balatonudvari község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.2.) rendelete Balatonudvari község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.