Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról

Hatályos: 2020. 11. 24

Balatonudvari Község Önkormányzat Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény  46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett  veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ (1) Balatonudvari Község Önkormányzata a települési hátrányok csökkentése, az életfeltételek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, a szociális alapellátások kiépítése, a kedvező gazdasági folyamatok elindítása, a települési funkciók bővítése, jobb életminőség elérése érdekében Falugondnoki Szolgálatot (továbbiakban: Szolgálat) működtet.

(2) A Szolgálat feladata, hogy

a)   a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja,

b)   a külterületen élő lakosságot érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa, és

c)   biztosítsa a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését, valamint az önkormányzati munka segítését.

(3) A Szolgálat ellátásának személyi és tárgyi feltételeit Balatonudvari Község Önkormányzata biztosítja.

2.§ (1) A Szolgálat feladatait a falugondnok látja el, aki az önkormányzat alkalmazásában áll.

(2) A falugondok:

a)   a gépkocsi vezetésére alkalmas, „B” kategóriájú jogosítvánnyal rendelkezik;

b)   heti 40 órás munkaidőben, Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatási  jogviszonyban dolgozik;

c)   teljes körűen felel a rábízott gépkocsiért, továbbá egyéb vagyontárgyakért;

d)   köteles menetlevelet vezetni, amelyen fel kell tüntetni a pontos dátumot, útvonalat, kilométeróra állást, szállított személyek nevét, valamint az elvégzett feladatokat;

e)   a napi feladatok dokumentálására tevékenységnaplót vezet.

(3) A falugondnok felett a munkáltatói jogkört – a kinevezés és munkaviszony megszűnés kivételével - a polgármester gyakorolja.

(4) A falugondnoki szolgáltatást a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb igazolt távolmaradása esetén helyettesítéssel kell biztosítani. A falugondnok helyettesítéséről a polgármester gondoskodik.

(5) A falugondok feladatait a Képviselő-testület által jóváhagyott szakmai program szerint, munkaköri leírása alapján, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el.


3.§ (1) A falugondnok feladatainak ellátásához közlekedésre, személy- és áruszállításra alkalmas járművet kell biztosítani, a jármű magáncélra nem használható.

(2) A gépjármű üzemeltetésével összefüggő szabályokat a gépjármű üzemeltetési szabályzat tartalmazza.


 4.§ (1) A Szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:

a) közreműködés az étkeztetésben,

b) közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában,

c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

d)             az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a balatonfüredi egyéb egészségügyi intézménybe, a balatonakali fogorvosi és fizioterápiás ellátásra történő szállítás, a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

e) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása óvodába, és az egyéb gyermekszállítás.

(2) A Szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli, kiegészítő feladatai:

a)    a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b)    az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, és egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A Szolgálat önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásai:

a)    ételszállítás a lakosság részére településen belülre,

b)    önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c)    a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4) A falugondnoki feladatok részletezését a képviselő-testület által elfogadott szakmai program tartalmazza.


5.§ (1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátni, hogy az az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(2) Az egyéb szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(3) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi, a nem kötelező és kiegészítő feladatok tekintetében - amennyiben rangsorolni kell - a polgármester dönt.

(4) A falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

(5) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének kérelmére történik. A kérelmet a falugondnokhoz kell benyújtani.


6.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Tavasz László                                                                                                  Dr. Percze Tünde

alpolgármester                                                                                                            jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve:

Balatonudvari, 2020. november 23


Dr. Percze Tünde jegyző nevében és megbízásából:                                                                                                              dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                           aljegyző