Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 05

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2022.05.05.

Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.)

b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)

c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszege

2. §1 A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2021. évi ,bevételi főösszegét 247.701.955 Ft-ban, kiadási főösszegét 247.701.955 Ft-ban állapítja meg.

Balatonudvari Község Önkormányzata költségvetése, költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

adatok Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38.084.366

II.

Közhatalmi bevételek

56.100.000

III.

Működési bevételek

74.101.000

IV.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6.741.665

V.

Felhalmozási bevételek

251.200

VI.

Pénzmaradvány igénybevétele

52.019.068

VII.

Megelőlegezés

1.029.259

Összesen

223.217.157

Költségvetési kiadások

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

I.

Működési kiadások

133.680.197

- személyi jellegű kiadások

35.777.000

- járulékok

4.500.000

- dologi jellegű kiadások

93.403.197

II.

Juttatások segélyek

2.125.000

III.

Elvonások, befizetések

190.347

IV.

Felújítások, fejlesztések

19.878.000

V.

Beruházások

10.684.773

VI.

Támogatás értékű pénzeszközátadás

24.748.293

VII.

Működési célú pénzeszközátadás

6.875.700

VIII.

Felhalmozási pénzeszközátadás

500.000

IX.

Tartalékok

47.990.386

X.

Megelőlegezés visszafizetése

1.029.259

Összesen

247.701.955

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(4) 3 A költségvetés egyensúlyát a 247.701.955 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működésének állami támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) Balatonudvari Község Önkormányzata tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet állapítja meg.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését kormányzati funkciónként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat gördülő tervezését a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
(1) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatos figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.
(6) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester (vagy az általa írásban kijelölt személy) végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (vagy a Balatonudvari Kirendeltség előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője) jogosult – az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi-Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően.
2. (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.
(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – néhány kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.
(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) érték-határra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő-testület hatásköre.
3. A Képviselő-testület 2021. évre a főállású polgármester vonatkozásában az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év összegben határozza meg.
4. (1) A Képviselő-testület 2021. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 231.900 Ft/fő/év összegben költségvetésében biztosítja.
(2) A Képviselő-testület 2021. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők és a Balatonudvari község Önkormányzata éves foglalkoztatásában álló fizikai dolgozók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a dolgozók részére évi 12.000 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.
5. Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 3.000Ft+ÁFA/alkalom összegben határozza meg.
6. (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.
(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
7. (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
8. (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

5. §

Az előirányzatok módosítása

32. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni,
a költségvetés módosítására szükség szerint javaslatot tenni.
(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a
Képviselő-testületet.

6. §

Egyéb rendelkezések

33. § (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének

biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás
keretében oldja meg.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

34. § (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra

vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.
(2) Az Önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás
megrendeléseire a vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait kell betartani.

7. §

Átruházott hatáskörök

35. § (1) A polgármester az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról esetenként legfeljebb 100.000 Ft összeghatárig önállóan dönthet.

(3) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

8. §

Záró rendelkezések

36. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 2. § a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázata a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A (4) bekezdés a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A (4) bekezdés a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A (4) bekezdés a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 16. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 17. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.