Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 03. 02

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2021.05.29.

Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) Balatonudvari Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)pénzforgalmi kimutatását az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Testület az Önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételét: 203.782.164 Ft

b) finanszírozási bevételeit: 95.345.437 Ft

c) összes bevételét 299.127.601 Ft

d) költségvetési kiadását: 246.126.440 Ft

e) finanszírozási kiadásait 982.083 Ft

f) összes kiadását 247.108.533 Ft összegben állapítja meg.

2. § A Testület az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.

a) Működési költségvetési bevétel összesen: 256.874.712 Ft

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.970.987 Ft

ab) Közhatalmi bevételek 44.878.120 Ft

ac) Működési bevétel 85.680.168 Ft

ad) Maradvány 94.316.178 Ft

ae) Megelőlegezés 1.029.259 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 42.252.889 Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41.346.639 Ft

bb) Felhalmozási bevételek 472.440 Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 433.810 Ft

1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

a) Működési kiadások előirányzat teljesítését: 135.073.696 Ft

aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26.107.122 Ft

ab) Külső személyi juttatások 9.737.483 Ft

ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.499.769 Ft

ad) Dologi kiadások 60.952.824 Ft

ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.133.900 Ft

af) Egyéb működési célú kiadások 30.745.957 Ft

ag) Elvonások, befizetések 896.641 Ft

b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: 112.034.837 Ft

ba) Beruházások 72.512.149 Ft

bb) Felújítások 38.540.595 Ft

bc) ÁHT-n belüli megelőlegezések rendezése 982.093er Ft

5. § Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi állami támogatási kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

6. § Az Önkormányzat 2020. évi helyi adókból befolyt bevételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

9. § Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2020. évi részletezését az 9. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

10. § Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-kimutatását a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

11. § A 11. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2020. évben adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nem volt.

12. § A Testület a 12. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2020. évben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

13. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósult programját a 13. melléklet mutatja be.

14. § Az Önkormányzat pénzkészletének állományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

15. § A Testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el a Testület.

17. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

18. § Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

19. § Az Önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

20. § (1) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.737.219.- Ft-ban hagyja jóvá a Testület a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.

(2) Az eredménykimutatást a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

21. § A Testület az Önkormányzat 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben hagyja jóvá.

22. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(III.28.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

23. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési főösszesítője

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

BEVÉTELEK

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 321 000

24 552 320

29 317 366

30 970 987

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

27 778 794

24 552 320

29 317 366

29 317 366

4.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

8 542 206

0

0

1 653 621

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 000 000

38 415 000

40 211 556

41 346 639

6.

Közhatalmi bevételek

60 300 000

56 849 000

56 849 000

44 878 120

7.

Vagyoni típusú adók

47 000 000

47 000 000

47 000 000

39 024 842

8.

Termékek és szolgáltatások adói

12 300 000

9 039 000

9 039 000

5 078 938

9.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

810 000

810 000

774 340

10.

Működési bevételek

65 194 000

66 342 680

78 344 286

85 680 168

11.

Felhalmozási bevételek

85 000 000

45 000 000

45 000 000

472 440

12.

Működési célú átvett pénzeszköz

100 000

100 000

100 000

0

13.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

700 000

4 200 000

4 200 000

433 810

14.

Költségvetési bevételek

256 615 000

235 459 0000

254 022 208

203 782 164

15.

Előző évi maradvány igénybev.

47 000 000

80 000 000

94 316 178

94 316 178

16.

Megelőlegezés bevétele

0

0

0

1 029 259

17.

Finanszírozási bevételek

47 000 000

80 000 000

94 316 178

95 345 437

18.

Bevételek mindösszesen

303 615 000

315 459 000

348 338 386

299 127 601

KIADÁSOK

19.

Személyi jellegű

52 065 000

45 513 200

45 817 600

35 844 605

20.

Munkaadót terhelő járulékok

15 500 000

13 500 000

13 500 000

5 499 769

21.

Dologi kiadások

84 693 348

71 346 757

71 458 715

60 952 824

22.

Önkormányzatok által folyósított ellátások

1 940 000

1 638 000

1 588 000

1 133 900

23.

Elvonások és befizetések kiadásai

0

0

896 641

896 641

24.

Működési célú pénzeszköz átadások áhb.

26 186 000

27 938 150

27 919 010

26 894 617

25.

Működési célú pénzeszköz átadások áhk.

605 000

200 000

3 851 340

3 851 340

26.

Működési célú kölcsön háztartásoknak

100 000

100 000

100 000

0

27.

Általános tartalék

12 000 000

20 000 000

46 024 187

0

28.

Beruházások

76 200 000

83 704 500

85 623 500

72 512 149

29.

Felújítások

31 714 500

49 536 300

49 577 300

38 540 595

30.

Felhalmozási célú támogatások

1 500 000

1 000 000

1 000 000

0

31.

Költségvetési kiadások

302 503 848

314 476 907

347 356 293

246 126 440

32.

Áhb. megelőlegezések visszatér.

1 111 152

982 093

982 093

982 093

33.

Finanszírozási kiadások

1 111 152

982 093

982 093

982 093

34.

Kiadások mindösszesen

303 615 000

315 459 000

348 338 386

247 108 533

2. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata összevont működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

Működési bevételek

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Működési kiadások

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

1.

Működési bevételek

65 194 000

66 342 680

78 344 286

85 680 168

1.

Személyi jellegű kiadások

52 065 000

45 513 200

45 817 600

35 844 605

2.

Vagyoni típusú adók

47 000 000

47 000 000

47 000 000

39 024 842

2.

Munkaadót terhelő járulékok

15 500 000

13 500 000

13 500 000

5 499 769

3.

Termékek és szolgáltatások adói

12 300 000

9 039 000

9 039 000

5 078 938

3.

Dologi kiadások

84 693 348

71 346 757

71 458 715

60 952 824

4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

810 000

810 000

774 340

4.

Önkormányzatok által folyósított ellátások

1 940 000

1 638 000

1 588 000

1 133 900

5.

Önkormányzatok működési támogatása

36 321 000

24 552 320

29 317 366

30 970 987

5.

Elvonások és befizetések kiadásai

896 641

896 641

6.

Működési célú visszatér.tám.,kölcs.

100 000

100 000

100 000

0

6.

Működési célú pénzeszköz átadások áhb.

26 186 000

27 938 150

27 919 010

26 894 617

7.

Működési célú pénzeszköz átadások áhk.

605 000

200 000

3 851 340

3 851 340

8.

Működési célú kölcsön háztartásoknak

100 000

100 000

100 000

0

9.

Tartalékok

12 000 000

20 000 000

46 024 187

0

Összes költségvetési működési bevétel

161 915 000

147 844 000

164 610 652

161 529 275

Költségvetési hiány belső finanszírozása

31 174 348

32 392 107

46 544 841

25 563 489

Összes működési bevétel

193 089 348

180 236 107

211 155 493

187 092 764

Összes működési kiadás

193 089 348

180 236 107

211 155 493

135 073 696

1.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

85 000 000

45 000 000

45 000 000

472 440

1.

Beruházások

76 200 000

83 704 500

85 623 500

72 512 149

2.

Felhamozási célú átvett pénzeszközök

700 000

4 200 000

4 200 000

433 810

2.

Felújítások

31 714 500

49 536 300

49 577 300

38 540 595

3.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

9 000 000

38 415 000

40 211 556

41 346 639

3.

Felhalmozási célú támogatások

1 500 000

1 000 000

1 000 000

0

4.

Költségvetési hiány belső finanszírozása

14 714 500

46 625 800

46 789 244

68 799 855

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

5.

Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

0

Összes felhalmozási bevétel

109 414 500

134 240 800

136 200 800

111 052 744

Összes felhalmozási kiadás

109 414 500

134 240 800

136 200 800

111 052 744

1.

Finanszírozási bevétel

1 111 152

982 093

982 093

982 093

1.

Finanszírozási kiadás

1 111 152

982 093

982 093

982 093

Összes finanszírozási bevétel

1 111 152

982 093

982 093

982 093

Összes finanszírozási kiadás

1 111 152

982 093

982 093

982 093

Bevételek Összesen:

303 615 000

315 459 000

348 338 386

299 127 601

Kiadások Összesen:

303 615 000

315 459 000

348 338 386

247 108 533

3. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata bevételei

Sor- sz

Megnevezés

Rovat száma

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

36 321 000

24 552 320

29 317 366

30 970 987

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 778 794

24 552 320

29 317 366

29 317 366

1.2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

B16

8 542 206

0

0

1 653 621

2.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

B2

9 000 000

38 415 000

40 211 556

41 346 639

2.1

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

B21

0

18 415 000

20 211 556

20 211 556

2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

B25

9 000 000

20 000 000

20 000 000

21 135 083

3.

Közhatalmi bevételek

B3

60 300 000

56 849 000

56 849 000

44 878 120

3.1

Vagyoni típusú adók

B34

47 000 000

47 000 000

47 000 000

39 024 842

3.2

Termékek és szolgáltatások adói

B35

12 300 000

9 039 000

9 039 000

5 078 938

3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 000 000

5 000 000

5 000 000

4 969 638

3.2.2 Gépjárműadók

B354

1 300 000

1 000 000

1 000 000

0

3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B353

3 000 000

3 039 000

3 039 000

109 300

3.3

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

810 000

810 000

774 340

4.

Működési bevételek

B4

65 194 000

66 342 680

78 344 286

85 680 168

4.1

Szolgáltatások ellenértéke

B402

31 500 000

41 830 000

41 830 000

54 133 846

4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 500 000

4 000 000

4 000 000

0

4.3

Tulajdonosi bevételek

B404

14 920 000

6 200 000

6 200 000

0

4.4

Ellátási díjak

B405

105 000

120 000

120 000

68 690

4.5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

14 018 000

14 041 680

14 041 680

17 156 484

4.6

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

4.7

Kamatbevételek

B408

1 000

1 000

1 000

98

4.8

Egyéb működési bevételek

B411

150 000

150 000

12 151 606

14 321 050

5.

Felhalmozási bevételek

B5

85 000 000

45 000 000

45 000 000

472 440

5.1

Ingatlanok értékesítése

B52

80 000 000

40 000 000

40 000 000

472 440

5.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B53

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

100 000

100 000

100 000

0

6.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

B62

100 000

100 000

100 000

0

6.2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

700 000

4 200 000

4 200 000

433 810

7.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

B72

700 000

580 500

580 500

433 810

7.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

3 619 500

3 619 500

0

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

47 000 000

80 000 000

94 316 178

95 345 437

8.1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

8.2

Maradvány igénybevétele

B813

47 000 000

80 000 000

94 316 178

94 316 178

8.3

ÁH-n belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

1 029 259

Bevétel összesen

303 615 000

315 459 000

348 338 386

299 127 601

4. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzat kiadásai

Megnevezés

Rovat száma

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

Személyi juttatások

K1

52 065 000

45 513 200

45 817 600

35 844 605

1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

40 425 000

32 248 800

32 553 200

26 107 122

1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

37 266 000

30 928 800

29 332 800

23 056 430

1.1.2. Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 000 000

0

1 010 400

1 010 400

1.1.3. Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

150 000

150 000

1.1.4. Közlekedési költségtérítés

K1109

300 000

300 000

300 000

169 950

1.1.5 Egyéb költségtérítések

K1110

120 000

120 000

282 000

281 736

1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

739 000

900 000

1 478 000

1 438 606

1.2

Külső személyi juttatások

K12

11 640 000

13 264 400

13 264 400

9 737 483

1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 940 000

9 173 400

9 173 400

7 611 174

1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

K122

600 000

591 000

1 791 000

1 688 630

1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 100 000

3 500 000

2 300 000

437 679

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

15 500 000

13 500 000

13 500 000

5 499 769

3.

Dologi kiadások

K3

84 693 348

71 346 757

71 458 715

60 952 824

3.1

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése

K31

11 000 000

9 000 000

8 224 760

7 842 209

3.2

Kommunikációs szolgáltatás

K32

2 000 000

2 000 000

2 918 000

2 845 457

3.3

Szolgáltatási kiadások

K33

47 000 000

37 000 000

37 608 198

36 402 024

3.4

Kiküldetés, reklám, propagandakiadások

K34

1 000 000

1 500 000

730 000

377 139

3.5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

23 693 348

21 846 757

21 977 757

13 485 995

3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

K351

13 100 348

12 643 757

12 643 757

8 739 034

3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó

K352

10 288 000

9 000 000

9 000 000

4 416 000

3.5.3 Kamatkiadások

K353

5 000

3 000

3 000

0

3.5.4 Egyéb dologi kiadások

K355

300 000

200 000

331 000

330 961

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 940 000

1 638 000

1 588 000

1 133 900

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

38 891 000

48 238 150

78 791 178

31 642 598

5.1

Elvonások és befizetések

K502

0

0

896 641

896 641

5.2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

26 186 000

27 938 150

27 919 010

26 894 617

5.3

Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak

K508

100 000

100 000

100 000

0

5.4

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

K512

605 000

200 000

3 851 340

3 851 340

5.5

Tartalékok

K513

12 000 000

20 000 000

46 024 187

0

6.

Beruházások

K6

76 200 000

83 704 500

85 623 500

72 512 149

6.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 000 000

3 850 000

4 685 000

4 685 000

6.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

20 000 000

35 748 000

35 748 000

26 150 449

6.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 000 000

0

250 000

249 291

6.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

38 000 000

26 311 000

27 145 000

27 120 837

6.6

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

K67

16 200 000

17 795 500

17 795 500

14 306 572

7.

Felújítások

K7

31 714 500

49 536 300

49 577 300

38 540 595

7.1

Ingatlanok felújítása

K71

20 500 000

30 315 000

30 356 000

30 355 429

7.2

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K72

4 472 000

8 690 000

8 690 000

0

7.3

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K74

6 742 500

10 531 300

10 531 300

8 185 166

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 500 000

1 000 000

1 000 000

0

8.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

K86

1 500 000

1 000 000

1 000 000

0

9.

Finanszírozási kiadások

K91

1 111 152

982 093

982 093

982 093

9.2

ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése

K913

1 111 152

982 093

982 093

982 093

Kiadás összesen

303 615 000

315 459 000

348 338 386

247 108 533

5. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzat 2020. évi állami támogatása

adatok Ft-ban

Sor- sz.

Feladat megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A.

B.

C.

D.

E.

1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2.

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

15.036.020

15 036 020

15 036 020

a.)

zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.

2.688.840

b.)

közvilágítás fenntartásának támogatása

8.992.000

c,)

köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.

100.000

d. )

közutak fenntartásának támogatása

3.255.180

3.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

2.305.950

2 305 950

2 305 950

4.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

10.200

10 200

10 200

5.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

3.284.950

1 147 543

1 147 543

6.

Polgármesteri illetmény támogatása

477.200

477 200

477 200

7.

Bérkompenzáció

0

214 253

214 253

I.

Általános feladatok támogatása

21.114.320

19 191 166

19 191 166

II.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1.638.000

1 638 000

1 638 000

III.

Kulturális feladatok támogatása

1.800.000

2 000 000

2 000 000

1.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

0

3 707 200

3 707 200

2.

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítés

0

2 781 000

2 781 000

IV.

Működési célú költségvetési támogatások

0

6 488 200

6 488 200

V.

Egyéb működési célú támogatások

0

0

1 653 621

Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

24.552.320

29 317 366

30 970 987

6. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzat 2020.- évi helyi adóbevételei

megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

B

C

D

E

1

Vagyoni típusú adók

47 000 000

47 000 000

39 024 842

2

-Építményadó

41 000 000

41 000 000

35 825 195

3

-Telekadó

6 000 000

6 000 000

3 199 647

4

Termékek és szolgáltatások adói

9 039 000

9 039 000

5 078 938

5

Egyéb közhatalmi bevételek

810 000

810 000

774 340

6

Helyi adóbevételek tervezett összege összesen:

56 849 000

56 849 000

44 878 120

7. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzat2020. évi egyéb működési célú állami támogatások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

C

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

23 700 150 Ft

23 700 150 Ft

23 680 367 Ft

Balatonakali Község Önkormányzata

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Tűzoltóság Balatonfüred

400 000 Ft

388 554 Ft

383 944 Ft

Tihany Község Önkormányzata

1 400 000 Ft

1 633 333 Ft

1 633 333 Ft

Kistérségi társulás belső-ellenőr

100 000 Ft

112 139 Ft

112 139 Ft

Kistérségi társulatnak

62 000 Ft

62 130 Ft

62 130 Ft

Gyermekjóléti szolgáltatás

231 000 Ft

144 996 Ft

144 996 Ft

Házi segítségnyújtás

60 000 Ft

63 061 Ft

63 061 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

190 000 Ft

120 000 Ft

120 000 Ft

Balatoni Szövetség

40 000 Ft

0 Ft

Háziorvosi ügyeleti ellátás

443 000 Ft

623 970 Ft

623 970 Ft

Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás

240 000 Ft

0 Ft

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

72 000 Ft

70 677 Ft

70 677 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

27 938 150 Ft

27 919 010 Ft

26 894 617 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000 Ft

3 851 340 Ft

3 851 340 Ft

Egyéb működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak

100 000 Ft

100 000 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

28 238 150 Ft

31 870 350 Ft

30 745 957 Ft

8. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzat 2020. évi beruházási, felújítási kiadásai

1.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Beruházások

83 704 500 Ft

85 623 500 Ft

72 512 149 Ft

2.

Felújítások

49 536 300 Ft

49 577 300 Ft

38 540 595 Ft

9. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata által folyósított ellátások 2020. év

megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

B

C

D

E

1

Települési támogatás

660.000

660.000

425.000

2

Települési támogatás (születési támogatás)

50.000

50.000

0

3

Települési támogatás (temetési támogatás)

50.000

50.000

100.000

4

Települési támogatás (iskolakezdési tám., tanulói buszbérlet támogatás)

638.000

638.000

586.400

5

Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeli ellátás

240.000

240.000

22.500

6

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:

1.638.000

1.638.000

1.133.900

10. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

203 782 164

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

246 126 440

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-42 344 276

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

95 345 437

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

982 093

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

94 363 344

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

52 019 068

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

52 019 068

11. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei 2020. év

Balatonudvari Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs.

12. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei 2020. év

Balatonudvari Község Önkormányzatának nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

13. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai 2020. év

Balatonudvari Község Önkormányzatának megvalósult Európai Uniós forrásból származó programja:

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében

Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00001

14. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai

2020.01.01

2020.12.31

Pénzforgalmi főszámla

14 857 376 Ft

24 983 096 Ft

Állami hozzájárulás alszámla

57 485 833 Ft

20 185 833 Ft

Eszközhasználati díj alszámla

12 950 232 Ft

6 367 927 Ft

Művelődésszervező alszámla

44 403 Ft

100 987 Ft

Falugondnoki alszámla

134 Ft

131 Ft

Víziközmű beruh.elszámolási alszámla

3 522 362 Ft

0 Ft

Talajterhelési díj alszámla

628 680 Ft

1 296 720 Ft

Környezetvédelmi alap alszámla

1 786 810 Ft

1 786 811 Ft

EFOP Tihany Konzorciumi pályázat alszámla

3 782 504 Ft

1 652 491 Ft

Strandfejlesztés 2017 pályázat alszámla

2 Ft

0 Ft

Gépjárműadó fizetési alszámla

4 620 Ft

0 Ft

Bankszámla egyenlegek összesen

95 062 956 Ft

56 373 996 Ft

Házipénztár

33 630 Ft

144 155 Ft

Pénzkészlet összesen:

95 096 586 Ft

56 518 151 Ft

15. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata Közvetett támogatásai a helyi adókban a 2020. évi mutatók alapján

Adónem

Adóelőny típusa

A Htv.

Az Önk. Rendelet

Mentesség /

Mentesség /

Mentesség /

Mentesség /

kedvezmény,

száma és az e

kedvezmény

kedvezmény

kedvezmény

kedvezmény

mentesség

rendelet szerinti

jogosultja

alapja

mértéke az

igénybevétel

jogalapját

adómentesség,

önkormányzati

felső korlátja Ftban

biztosító

adókedvezmény

rendeletben

kifejezve (a

jogszabály helye

jogszabályhelyének

megadott

maximálisan

a Htv-ben

pontos

mértékegységben

megtakarítható

megnevezése az

adóösszeg)*

Önk. Rendeletben

Építményadó

alanyi adóalap

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

30 nm2

15.000

mentesség

a. pont

tárgyi

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

c. pon

tárgyi

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

b. pon

tárgyi

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

d. pon

tárgyi adóalap

Htv.13. §

13./2014 XI.28, 5§

magánszemély

adóalap

60 nm2

30.000

mentesség

a. pon

Telek

vegyes

Htv.19. §

16./2013 XI.29, 5§

magánszemély

adóalap

1500nm2

30.000

mentesség

a.pont

alanyi

Htv.19. §

16./2013 XI.29, 5§

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

b.pont

Idegenforgalmi adó

alanyi

Htv.31. §

15/2010. XII.16

magánszemély

adóalap

100%

adómentesség

5§(4) bekezd.

16. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése kormányzati funkciónként

Sor-szám

Cofog

Bevétel 2020. évi előirányzat

Kiadás 2020. évi előirányzat

Bevétel 2020. évi előirányzat

Kiadás 2020. évi előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

500 000

38 689 000

5 187 339

27 321 577

X

2.

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

227 000

300 000

245 812

299 728

X

3.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

52 600 000

19 600 000

3 652 931

1 660 159

X

4.

016010 Önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcs.tevékenységek

0

0

X

5.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7 239 100

982 093

44 022 749

1 878 734

X

6.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

38 415 000

57 485 800

2 788 704

30 745 957

X

7.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

3 635 000

3 255 180

18 799 583

X

8.

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

11 036 300

3707200

0

X

9.

064010 Közvilágítás

8 992 000

3 500 000

8 992 000

4 569 661

X

10.

066010 Zöldterület-kezelés

2 688 840

23 566 600

3 288 848

12 539 914

X

11.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

35 402 707

18 648 278

68 207 992

X

12.

072111 Háziorvosi alapellátás

0

500 000

0

447 916

X

13.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

38 900 000

50 769 000

61 825 768

56 574 280

X

14.

082010 Kultúra igazgatása

0

0

0

254 230

X

15.

082044 Könyvtári szolgáltatások

270 000

641 500

0

313 012

X

16.

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7 060 000

46 946 000

2 000 000

6 692 628

X

17.

083030 Egyéb kiadói tevékenység

0

567 000

0

199 136

X

18.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

0

200 000

0

0

X

19.

107051 Szociális étkezés

0

0

68 690

186 185

X

20.

107055 Falugondnoki szolgálat

0

0

15 283 941

X

21.

107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

120 000

1 638 000

1 638 000

1 133 900

X

22.

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

78 447 060

---------------

45 489 924

---------------

X

23. Összesen:

235 459 000

295 459 000

204 811 423

247 108 533

24.

Előző évi pénzmaradvány

80 000 000

94 316 178

25.

Tartalék:

20 000 000

0

26. Mindösszesen:

315 459 000

315 459 000

299 127 601

247 108 533

17. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata 2020.évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

Bevételek

1.

Saját bevételek

3 933

1 544

23 777

2 644

5 629

10 894

23 851

38 856

13 441

1 725

1 435

2 830

130 559

2.

Átvett pénzeszközök

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

434

3.

Állami támogatás

2 443

2 443

2 443

4 039

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 501

2 444

30 971

4.

Felhalmozási bevétel

0

472

472

5.

Műk.és felhalm.támogatások

39 550

1 797

41 347

6.

Előző havi záró pénzállomány

94 316

1 029

95 345

7.

Bevételek összesen (1-5)

85 791

6 108

25 108

21 108

28 523

11 108

15 107

20 676

24 806

7 108

47 708

22 308

299 128

Kiadások

8.

Személyi jutt.és munkaadói járul.

4 085

2 979

3 312

4 726

3 676

3 095

3 824

3 664

4 697

3 885

1 735

1 667

41 345

9.

Dologi kiadások

5 079

5 079

5 079

5 079

5 079

5 079

5 079

5 079

5 079

5 079

5 079

5 079

60 953

10.

Átadott pénzeszköz

3 801

1 582

1 256

3 115

1 640

1 472

1 195

1 750

4 529

5 598

2 498

2 309

30 745

11.

Önkorm.támogatás és önk.kölcsön

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

1 134

12.

Felújítási kiadások

18 401

40

20 099

38 540

13.

Beruházási kiadások

6 085

2 297

653

82

15 863

13

1 141

6 374

118

2

38 041

1 843

72 512

14.

Finanszírozási kiadások

1

508

388

982

1 879

15.

Tartalék felhasználása

0

16.

Kiadások összesen (7-11)

18 368

12 400

20 125

17 265

37 777

16 071

15 821

23 569

31 452

50 886

32 625

19 100

247 108

6 és 15 különbsége)

18. melléklet

Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2020. december 31-én

A.

Megnevezés

összeg

B.

C.

1.

41 db BAHA Rt 20.000,- Ft-os névértékű részvény

820 000

sorszám: A 175653-175693

2.

DRV Törzsrészvény 10.000,- Ft-os névértékű

10 000

sorszám: 000000822585

3.

Üzleti (forgalomképes) egyéb tartós részesedések állománya gazdasági társaságban összesen:

830 000

19. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben

Sor-szám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen (=C+D+E+F)

A

B

C

D

E

F

G

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

18 667

1 808 997

125 461

0

1 953 125

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

4 765

0

0

53 544

58 309

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

30 356

30 356

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

56 506

24 314

0

80 820

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

80

3 000

1 632

0

4 712

08

Összes növekedés (=02+…+07)

4 845

59 506

25 946

83 900

174 197

09

Értékesítés

0

0

472

0

472

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

2 354

0

2 354

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

80

0

1 159

83 900

85 139

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

80

0

3 985

83 900

87 965

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

23 432

1 868 503

147 422

0

2 039 357

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

14 769

234 265

77 684

0

326 718

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

3 898

27 682

16 295

0

47 875

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

2 354

0

2 354

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

18 667

261 947

91 625

0

372 239

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

18 667

261 947

91 625

0

372 239

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

4 765

1 606 556

55 797

0

1 667 118

20. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

3 899

0

4 765

02

II. Tárgyi eszközök

1 622 510

0

1 662 353

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

830

0

830

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

1 627 239

0

1 667 948

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

34

144

11

III. Forintszámlák

95 063

0

56 374

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

95 097

0

56 518

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

7 791

0

19 795

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

229

0

179

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

186

0

198

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

8 206

0

20 172

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

9 215

0

-7 419

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 739 757

0

1 737 219

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 830 745

0

1 830 745

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

31 479

0

31 479

24

IV. Felhalmozott eredmény

-133 010

0

-130 405

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

2 605

0

-2 047

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

1 731 819

0

1 729 772

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

642

0

40

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

982

0

1 029

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 099

0

4 698

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

2 723

0

5 767

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 215

0

1 680

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 739 757

0

1 737 219

21. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

58 396

0

59 200

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

51 144

0

54 202

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

11 012

0

0

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

120 552

0

113 402

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

36 046

0

29 317

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 611

0

1 654

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

61 013

0

21 135

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

7 184

36 766

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

114 854

0

88 872

13

10. Anyagköltség

12 224

0

7 842

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

67 783

0

39 432

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

80 007

0

47 274

16

13. Bérköltség

35 766

0

22 920

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

18 275

0

9 743

18

15. Bérjárulékok

9 509

0

4 892

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

63 550

0

37 555

20

VI. Értékcsökkenési leírás

42 470

0

47 875

22

VII. Egyéb ráfordítások

46 766

0

71 617

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

2 613

0

-2 047

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

0

0

0

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

8

0

0

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

8

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-8

0

0

35

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)

2 605

0

-2 047

36

22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

37

23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

0

0

38

X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)

0

0

0

39

XI. Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

40

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)

0

0

0

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

2 605

0

-2 047

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.