Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09- 2021. 06. 09

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) és a 132. § (4) bekezdéseiben, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A szociális ellátások iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon vagy szóban lehet előterjeszteni a nyomtatványnak megfelelő tartalommal.”

2. § A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata – fenntartótól függetlenül – a közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-8. évfolyamos a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanuló (a magántanuló kivételével), iskolába járásához, a szolgalmi időre (szeptember 1-től június 15-ig) a tömegközlekedésre (távolsági és helyi járat) szóló tanuló bérlet árának 100 %-át megtéríti, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át. A jogosultság megállapításához a jövedelmi viszonyokról nyilatkozatot kell benyújtani.

(2) A támogatás kifizetése a szülő, törvényes képviselő kérelmére vagy az általános iskola által benyújtott számla alapján történik.

(3) A támogatás megállapításáról és a kifizetés módjáról - a képviselő-testület által átruházott hatáskörében - a polgármester határozatban dönt.”

3. § A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete az étkeztetés keretében azoknak a rászoruló személyeknek a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik egészségi vagy mentális állapotuk miatt önmaguk vagy eltartottaik ellátására tartósan vagy átmeneti jelleggel, részben vagy teljes egészében képtelenek és nincs olyan hozzátartozójuk, aki az étkeztetésükről gondoskodna.

(2) Az étkeztetés nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező rendszeres jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, egyedülálló esetében a 300 %-át.

(3) A szociális étkeztetés iránti kérelem kapcsán nyilatkozni kell a kérelmező étkeztetési körülményeiről.

(4) Az önkormányzat a szociális étkeztetést közétkeztetést végző vállalkozással kötött szerződés alapján biztosítja az arra rászorultaknak.

(5) A szociális étkeztetés térítési díját a képviselő-testület bruttó 340 Ft / nap összegben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület méltányosságból a térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti, annak a rászorultnak, akinek a rendszeres jövedelme nem éri az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át.”

4. § Hatályát veszti a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

5. § Ez a rendelet 2021. június 9-én lép hatályba.