Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 02

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.12.02.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), a helyi adottságok és szükségletek figyelembevételével az alábbi helyi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése

aa) működésük támogatása

ab) fejlődésük segítése

b) a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítása érdekében közösségi színteret működtet: Kultúrház, közösségi színtér (8242 Balatonudvari, Kerkápoly u. 23.)

(2) A Képviselő-testület a helyi közművelődési feladatok végrehajtásának anyagi fedezetét az alábbi forrásokból biztosítja:

a) állami hozzájárulás,

b) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot,

c) helyi költségvetési forrás,

d) saját bevétel,

e) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.

3. § A Kultúrház, közösségi színtér használatának szabályait, működésének módját a közösségi színtér házirendje tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:

a) a községben közművelődési célú tevékenységet folytató társadalmi és civil szervezetekkel,

b) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és községi szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel,

c) a községben kulturális tevékenységet végző, illetve községi székhelyű gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel, valamint

d) az egyházakkal.

5. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési- és közönségkapcsolati szakembert alkalmaz.

6. § A közművelődési megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.

7. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.