Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

Hatályos: 2021. 12. 02

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

2021.12.02.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed természetes személyekre, államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott), akik részére Balatonudvari Község Önkormányzata pénzeszközt ad át vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, a helyi kitüntetésekre, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére államháztartáson kívülre támogatást nyújthat.

3. § (1) Az államháztartáson kívülre adott támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Támogatásban részesülhet az

a) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be vagy

b) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában támogatás került megállapításra, vagy

c) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be.

4. § (1) A 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A Polgármester a támogatás iránti kérelmet döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjeszti, kivéve, ha a tárgyévi költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján jogosult a támogatás odaítélésére.

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját.

(4) A Képviselő-testület a támogatás odaítélését meghatározott saját forrás biztosításához kötheti, ebben az esetben a támogatás elszámolása során a saját forrás felhasználását is igazolni szükséges.

(5) A Képviselő-testület támogatások önrészeként is biztosíthat támogatást.

5. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát,

b) képviseletében eljáró személyeket,

c) a támogatás nyújtásáról szóló döntést,

d) a támogatás összegét,

e) a támogatás felhasználásának célját, feltételeit,

f) a támogató pénzügyi teljesítést és a pénzügyi teljesítés ütemezését,

g) a pénzügyi elszámolás, és a szakmai beszámoló módját, helyét és idejét,

h) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átadására szóló megállapodást az önkormányzat részéről a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester köti meg.

(3) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

6. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani, azt más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(2) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(3) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szabályszerűen kiállított számviteli bizonylatokkal és számlaösszesítővel történik.

(4) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig visszafizetni

(5) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált összeget legkésőbb a tárgy évet követő év február 28. napjáig visszafizetni.

7. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köteles a nyilvántartást vezetni.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a támogatott nevét, címét,

b) a támogatást nyújtó megnevezését,

c) a támogatott képviselőjének nevét,

d) a támogatás összegét és célját,

e) a pénzügyi tejesítés idejét,

f) a támogatás cél szerinti felhasználás elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját.

8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átvételéről szóló megállapodást a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester köti meg e rendelet 5. §-ban foglalt szabályok értelemszerű alkalmazásával.

9. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.