Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 19

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.19.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) Balatonudvari Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Testület az Önkormányzat 2022. évi

a) költségvetési bevételét: 740 758 918 Ft

b) finanszírozási bevételeit: 85 442 162 Ft

c) összes bevételét 826 201 080 Ft

d) költségvetési kiadását: 342 214 213 Ft

e) finanszírozási kiadásait 1 184 530 Ft

f) összes kiadását 343 398 743 Ft

összegben állapítja meg.

2. § A Testület az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 51 096 843 Ft

b) Közhatalmi bevételek 89 508 496 Ft

c) Működési bevétel 157 968 725 Ft

d) Előző évi pénzmaradvány 84 040 195 Ft

e) Megelőlegezés 1 401 967 Ft

f) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 153 940 878 Ft

g) Felhalmozási bevételek 288 188 976 Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 55 000 Ft

Összes bevétel 826 201 080 Ft

4. § Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

a) Személyi juttatások 39 392 208 Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok 4 217 771 Ft

c) Dologi kiadások 191 648 388 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 096 200 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 40 277 100 Ft

f) Beruházások 52 711 443 Ft

g) Felújítások 12 871 103 Ft

h) ÁHT-n belüli megelőlegezések rendezése 1 184 530 Ft

Összes kiadás 343 398 743 Ft

5. § Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi állami támogatási kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület. Az állami támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettsége 365 873 Ft-ban hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat 2022. évi közhatalmi bevételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

8. § Az Önkormányzat 2022. évben teljesített felhalmozási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

9. § Az Önkormányzat által 2022. évben folyósított ellátásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

10. § Az Önkormányzat 2022. évi tartaléka előirányzatának részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

11. § . A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2022. évben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt a 11. melléklet szerint.

12. § A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2022. évben EU Forrásból megvalósult programja nem volt a 12. melléklet sazerint..

13. § A Testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat 2022. évi teljesített személyi juttatásait, munkáltatói járulékát és dologi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el a Testület.

15. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

16. § Az Önkormányzat 2022. évi gördülő tervezését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

17. § Az Önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek állományát 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

18. § Az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 18. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület. A 2022. évi mérleg szerinti eredmény: – 8 878 109 Ft.

19. § Az Önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 19. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

20. § Az Önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, ingatlanainak és beruházásainak alakulását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

21. § Az Önkormányzat 2022. évi maradványát a Testület 482 802 337 Ft-ban hagyja jóvá, maradványának levezetését a 21. melléklet tartalmazza.

22. § A Testület az Önkormányzat 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben hagyja jóvá.

23. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.