Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2020. (V.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 03- 2023. 07. 04

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2020. (V.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.03.

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított jogkörében eljáró: Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Megyei Főépítész, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki engedélyezési Főosztály Útügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály, Veszprém Megye Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium, Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém megyei Önkormányzat, a Tfr. 28. § (1) bekezdése alapján Örvényes Község Önkormányzata véleményének kikérésével továbbá Balatonudvari Község Önkormányzata 6/2017. (VI.16.) számú a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Balatonudvari község Helyi építési szabályairól szóló 3/2020. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Kialakult állapot: Övezeti paraméterekre alkalmazott jellemző, olyan területek övezeteinél kerül alkalmazásra, amelyek kialakulása a jelenleg megadható paraméterektől eltérő módon történt meg.

b) Melléképület: Főépítmény(ek) rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő szerepű épület. Melléképület a

ba) járműtároló (önálló garázs),

bb) nyári konyha, mosókonyha, szárító,

bc) tárolóépület (tüzelőanyag-tároló, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, csűr),

bd) kazánház,

be) műhely, műterem, és

bf) speciális rendeltetést kiszolgáló épületek.

c) Mobilház: Késztermékként egyben, vagy elemeiben az építési helyszínre szállított épület.

d) Telek legkisebb szélessége: A telek építési helynél, utca felőli homlokzat vonalán mért szélessége.

e) szállásférőhely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.”

2. § (1) A Balatonudvari község Helyi építési szabályairól szóló 3/2020. (V.20.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Lf-2 jelű építési övezetben az előkert mérete 5 méter. A többi építési övezetben a kialakult állapothoz igazodó, kivéve az Lf-4 övezetet, ahol a szabályozási terven szereplő méretű elő- és oldalkert kötelezően betartandó”

(2) A Balatonudvari község Helyi építési szabályairól szóló 3/2020. (V.20.) önkormányzati rendelet 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Lf-4 építési övezetben egy telken egy épülettömeg helyezhető el max. 30% beépítéssel, max. bruttó 300 m2 földszinti területtel.”

3. § A .R 24. § (7) bekezdés Normaszövegben foglalt táblázat „Lf-4” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Lf-4

700

Sz

30

60

4,5

4. § Az R. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kbk építési övezetben az elő-, oldal- és hátsókert mérete a szabályozási terven jelöltek szerinti.”

5. § A Balatonudvari község Helyi építési szabályairól szóló 3/2020. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2023. július 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez