Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2023. 06. 30

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

2023.06.30.

Balatonudvari Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő

a) természetes személyekre,

b) jogi személyekre,

c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki azokra a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával megvalósuló magatartásokra, melyekre más jogszabály közigazgatási bírság kiszabását írja elő vagy teszi lehetővé.

2. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a szándékos vagy gondatlan tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely társadalomra veszélyessége fokában nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de a közösségi együttélés társadalmilag elfogadott szabályaival ellentétes, azokat sérti, vagy veszélyezteti.

2. Eljárási szabályok

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

3. Eljáró hatóság

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a hatósági eljárás lefolytatására és az e rendelet szerinti szankciók alkalmazására a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(2) A másodfokú hatóság Balatonudvari község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

4. Eljárási határidők és szankciók

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási hatósági eljárás

a) cselekményben megnyilvánuló, tevőleges magatartás esetén az elkövetéstől számított,

b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot megszüntetésére nyitva álló határidő lejártát követő,

30 napon belül indítható meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők jogvesztők.

6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként

a) természetes személy esetében kétszázezer forintig,

b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint.

(3) A közigazgatási bírság mértékének, összegének megállapításánál figyelembe kell venni

a) az elkövető személyi, jövedelmi, vagyoni viszonyait, amennyiben erre az eljárás alá vont személy hivatkozik és azt az eljárás során igazolja,

b) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, veszélyességét, gyakoriságát, és a felróhatóság mértékét,

c) a közrend védelmének és a közterületek rendje biztosításának érdekét.

(4) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

(5) A közigazgatási bírság kiszabása mellőzhető és figyelmeztetés alkalmazható, ha az elkövető személyére és az elkövetés körülményeire tekintettel, azokat mérlegelve a kívánt visszatartó hatás várhatóan figyelmeztetéssel is elérhető.

(6) 14 életévét betöltött, de a nagykorúságot el nem ért személlyel szemben közigazgatási bírságot kizárólag akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme, vagyona van.

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül készpénz átutalási megbízáson, vagy átutalással kell megfizetni Balatonudvari Község Önkormányzat 11748069-15428677-00000000 számú pénzforgalmi számlájára.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

5. Fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése

7. § Aki a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban kormányrendelet) hatálya alá tartozó fás szárú növények telepítésére, fenntartására, kezelési szabályaira vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, a kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág, a közterületen lévő fás szárú növényen plakátot, hirdetményt bármilyen módon rögzít, egyéb berendezést elhelyez, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

6. Jogellenes közterület-használat

8. § Aki közterületet Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő- testületének a közterületek használatáról szóló 9/2023. (V. 12.) önkormányzati rendeletében előírt közterület-használati engedély vagy egyéb önkormányzati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon használja, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

7. A közterületek tisztaságát és állagát sértő magatartások

9. § Közösségellenes magatartást követ el az az ingatlanhasználó, aki:

a) a közterületre nyúló fák, más növények, élő sövények gallyazásáról, a járda járhatóvá tételéről nem gondoskodik,

b) az ingatlan előtti, saroktelek esetén az ingatlan minden oldalán a zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyainak rendezettségéről, tisztántartásáról, a járda hó-és síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

c) az ingatlan állagmegóvásáról nem gondoskodik,

d) az ingatlanán található elöregedett vagy beteg fa kivágásáról nem gondoskodik, amely által emberi életet veszélyeztet,

e) hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben helyez el,

f) aki a hó eltakarítását úgy végzi, hogy a gyalogos forgalom számára 1 m, gépjármű forgalom számára 3 m szélességet elérő járda, útpálya nem marad szabadon.

8. A gyomnövények mentesítésére vonatkozó szabályok megsértése

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését valósítja meg az ingatlanhasználó, ha az ingatlan gyomnövényektől való mentesítéséről nem gondoskodik.

9. A közkifolyók használatára vonatkozó szabályok megsértése

11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a fogyasztó a közkifolyók vizét nem háztartási szükséglet kielégítése céljára veszi igénybe, hanem a közkifolyók vizét saját célú öntözésre, mezőgazdasági, ipari vagy egyéb gazdasági célra használja.

(2) A közkifolyók építkezés vagy egyéb magáncéljára történő igénybevételét a polgármester előzetes bejelentés alapján engedélyezheti.

10. Zajvédelem szabályainak megsértése

12. § (1) Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a község területén zajt keltő munkát (fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.), vagy egyéb zajjal járó tevékenységet végez hétköznap 20 óra és 06. óra között, valamint vasárnap, vagy ünnepnap egész nap.

(2) Balatonudvari község területe üdülőterület, erre tekintettel a megengedett zaj terhelési határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVm-EüM együttes rendelet 1.melléklet 3. pontja alapján 06.-22. óra között 45 db., 22-06 óra között 35 db.

(3) E szakasz rendelkezésénél a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, és a 27/2008. (XII. 3.) KvVm-EüM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) A (2) bekezdésben megjelölt határértéktől eltérő zajkibocsátásra a polgármester által adott engedély alapján lehet eltérni.

(5) A Balatonudvari kertmozi előadásának zaj terhelése 23. óráig engedélyezett.

(6) Nem minősül közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak az önkormányzat, vagy annak megbízásából eljáró személy közterület karbantartásával, vagy más önkormányzati közfeladat ellátásával kapcsolatban felmerült zajhatás.

11. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.

14. § A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett, vagy az 5. § (1) bekezdés b), c) pontja szerint fenn álló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetében kell alkalmazni.