Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 10. 31

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól

2023.10.31.

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 16. § (1) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari község közigazgatási területén élő

a) Balatonudvari községben bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) a A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdés b) - d) pontjában, valamint az Szt. 3. § (2), (3) bekezdésében, továbbá az Szt. 6. §- ában meghatározott személyekre, és

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény: (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre.

Értelmező rendelkezés

2. § (1) A rendelet alkalmazásában:

a) Balatonudvari Község Önkormányzata: Önkormányzat

b) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Képviselő-testület

c) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: Hivatal

d) helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: hagyományos temetés esetén 200.000,- Ft, hamvasztás esetén 160.000,- Ft

e) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: súlyos, hosszantartó betegség, belvíz, felhőszakadás, vihar, tűzeset és egyéb elemi kár, tömegszerencsétlenség sérültjeinek kezelése, halálesete, egy családon belül több haláleset, közeli halállal fenyegető betegség, bűncselekmény áldozata, vagy létfenntartást veszélyeztető egyéb méltányolható körülmény.

f) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: Szt.

g) A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet: (Korm.rendelet)

h) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény: (Gyvt.)

i) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: nyugdíjminimum

j) Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény: Ákr.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendeletben használt fogalmak értelmezését az Szt. 4. §-ában foglaltak alapján kell alkalmazni.

Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási szabályokat az Szt. 5–9. §-a határozza meg.

(2) Az eljárást

a) kérelemre, vagy

b) hivatalból lehet megindítani.

(3) E rendelet alapján nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti igényt a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványokon lehet benyújtani vagy szóban a forma nyomtatványéval azonos tartalommal előterjeszteni. A kérelemhez mellékleni kell az támogatás fajtájához tartozó, e rendelet szerint megállapított igazolásokat is. A kérelemnyomtatványok az Önkormányzat honlapjáról letölthetőek, a Hivatalban igényelhetők.

(4) A kérelmek eljárási szabályait az Ákr. rögzíti, az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat e rendelet vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

4. § (1) A jövedelemtől függő szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és családja vagyoni és jövedelmi helyzetéről nyilatkozni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást, valamint a 2. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó, a munkáltató által kiállított igazolás,

b) álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a munkanélküli ellátások megállapítására jogosult hatóság által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíj megállapításra jogosult hatóság által kiállított nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó nyugdíjszelvény,

d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által lezárt adóévről kiállított igazolás, vagy az őstermelő írásos nyilatkozata,

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén, a lezárt adóévről a NAV által kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,

f) tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámla kivonat, átvételi elismervény vagy az érintett nyilatkozata,

g) ösztöndíjról a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy az utalást igazoló számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, vagy

h) az a)–g) pontba nem tartalmazó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

5. § A rendeletben foglalt szociális juttatások iránti kérelem esetén a jövedelem számítására és a jogosultság elbírálására az Szt. 10. §-ában foglaltak az irányadók.

6. § (1) A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a kérelmező folyószámlájára történő utalással, vagy méltányolható körülmény esetén a hatáskör gyakorlójának döntése alapján postai úton történik.

(2) Az e rendeletben megállapított rendszeres pénzbeli szociális ellátások folyósítása a Kormányrendeletben foglaltak alapján havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik.

(3) Az e rendeletben megállapított rendszeres pénzbeli szociális ellátások folyósításának kezdő időpontja

a) az adott hónap 15 napjáig benyújtott kérelmek esetében a hónap első napja,

b) az adott hónap 16-tól benyújtott kérelmek esetében a következő hónap első napja.

(4) Az e rendelet szerint megállapított rendszeres pénzbeli ellátásokat azon hónap utolsó napjáig kell folyósítani, amely hónapban a megszüntetés jogalapja keletkezik.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

7. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése tekintetében a Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy az ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a kötelezett személy megélhetését a visszafizetés, amennyiben a családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 400 %-át.

(3) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

Hatásköri rendelkezések

8. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza át.

(2) A jelen rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a döntés előkészítés, illetve a végrehajtás a Hivatal feladata.

(3) A Polgármester határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni, a fellebbezést a Hivatalban lehet benyújtani.

(4) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a Polgármester évente beszámol a Képviselő-testületnek.

A szociális gondoskodás rendszere

9. § A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával,

b) szociális szolgáltatások megszervezésével valósítja meg.

10. § (1) A pénzbeli ellátás, a települési támogatás típusai:

a) települési támogatás

aa) eseti települési támogatás

ab) rendszeres települési támogatás

b) születési támogatás

c) temetési költségekhez nyújtott települési támogatás

d) Temetkezési hely megváltási díjának elengedése,

e) tanulói bérlettérítés,

f) oktatási támogatás,

g) ápolás céljából megállapított települési támogatás

h) gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás.

i) Rendszeres nevelési támogatás.

(2) Természetbeni ellátások típusai:

a) köztemetés

b) települési támogatás a (3) bekezdésben foglalt esetben,

(3) Települési támogatás indokolt esetben természetbeni ellátás formájában is nyújtható

a) élelmiszer,

b) tüzelőanyag beszerzésének támogatása esetén.

(4) A települési támogatás természetben nyújtott ellátási formájáról a hatáskör gyakorlója dönt.

II. Fejezet

Települési támogatás

11. § (1) Települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászorult személy, aki

a) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint

b) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd figyelemmel az Szt. 45. §-ban foglaltakra.

c) a (1) bekezdés b) pontban megjelölt támogatás további feltétele, hogy a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék keletkezése a kérelmezőnek nem felróható okból következett be.

(2)1 A 12. §.- 16. § szerinti települési támogatás iránti igényhez csatolni kell az 1. és 2. melléklet szerinti nyomtatványt.

(3)2 A 17. § - 19. § szerinti támogatáshoz az ott meghatározott, valamint a 2. melléklet szerinti nyomtatványt.

Eseti rendkívüli települési támogatás

12. § (1) Eseti települési támogatást nyújtható abban az esetben, ha:

a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 500 %-át, vagy

b) egyedül élő személy esetén a nyugdíjminimum 550 %-át és a kérelemben jelzett indokot megfelelően igazolta.

(2) Jövedelemre tekintet nélkül is megállapítható eseti települési támogatás különös méltánylást érdemlő, a rendelet a 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt élethelyzet esetén.

(3) Az eseti települési támogatás összege:

a) az (1) bekezdés alapján minimum 1.000,- Ft de maximum 60.000,- Ft/alkalom,

b) a (2) bekezdésben foglalt esetben maximum 200.000,- Ft/alkalom,

(4) Az e szakasz alapján megállapított eseti támogatás évente családonként, egyedülálló esetében személyenként – a (2) bekezdésben foglalt különös méltánylást érdemlő eset kivételével - maximum 4 alkalommal és maximum 180.000,- Ft/év összegben állapítható meg.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt összegbe a megállapított eseti települési támogatás a hatáskört gyakorló személyétől függetlenül összeadódik a szociális tűzifa tárgyévi támogatásával együtt.

Rendszeres települési támogatás

13. § (1) Rendszeres települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinél fennállnak a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételek és a

a) rendszeresen szedendő gyógyszerköltsége, vagy

b) hozzátartozója tartós ápolási feladata, vagy

c) a lakhatási költségek mértéke, vagy

d) gyermekei nevelési feladatainak ellátása tartósan veszélyeztetik megélhetését és eseti támogatással a krízishelyzet nem kezelhető.

(2) A támogatás összege a 12. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt összeg.

(3) A rendszeres települési támogatást minimum 3 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(4) A folyósítási időszak leteltét megelőzően a kérelem újra benyújtható és indokolt esetben, a jogosultság fennállása esetén tovább folyósítható.

(5) A hivatal a rendszeres települési támogatásokat minden év április 30-ig felülvizsgálja.

Születéshez nyújtott települési támogatás

14. § (1) A Polgármester gyermek születését követően egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesítheti azt a szülőt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 950 %-át nem haladja meg.

(2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő a szülés napját megelőzően minimum 1 éven át a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen Balatonudvariban tartózkodjon.

(3) A születési támogatás összege gyermekenként 150.000,- Ft.

(4) A támogatás a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával a születést követő 12 hónapon belül igényelhető.

Temetési költségekhez nyújtott eseti település támogatás

15. § (1) A polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatást állapíthat meg az eltemettetésről gondoskodó hozzátartozónak abban az esetben, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 1000 %-át.

(2) A temetés költségeihez való települési támogatást legkésőbb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet kérelmezni:

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) kérelmező és családja jövedelemigazolását, továbbá

c) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.

(4) A számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére a megállapító határozat kézbesítésével egyidejűleg vissza kell szolgáltatni, egyúttal a megállapítás tényét az eredeti számlára rá kell vezetni.

(5) A támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 50 %-a, azaz

a) hagyományos, koporsós temetkezés esetén 100.000,- Ft.,

b) hamvasztás esetén 80.000,- Ft.

(6) A temetési költségre való tekintettel támogatás nem állapítható meg annak az eltemettetésről gondoskodó személynek, aki

a) a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül, vagy

b) kérelmére az elhunyt eltemetéséhez a köztemetőben térítésmentes temetési helyet biztosít a polgármester.

Temetkezési hely megváltási díjának elengedése

16. § (1) A temetők rendjéről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben köztemetőnek minősülő urnakertben térítésmentes temetkezési hely biztosítását kérheti az eltemettetésről gondoskodó szociálisan rászoruló személy.

(2) Szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 1000 %-át.

(3) A kérelem tárgyában a polgármester dönt.

Tanulói bérlettérítés3

16/A. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata – fenntartótól függetlenül – a közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-8. évfolyamos a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanuló (a magántanuló kivételével), iskolába járásához, a szolgalmi időre (szeptember 1-től június 15-ig) a tömegközlekedésre (távolsági és helyi járat) szóló tanuló bérlet árának 100 %-át megtéríti, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.

(2) A támogatás iránti igényt az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kel a 2. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot és a 4. § (2) bekezdés szerinti jövedelem igazolást.

(3) A támogatás kifizetése a szülő, törvényes képviselő kérelmére vagy az általános iskola által benyújtott számla alapján történik.

Oktatási támogatás

17. § (1) Balatonudvari község Önkormányzata

a) az általános iskolában tanuló gyermekek részére 35.000 Ft,

b) a nappali tagozaton középfokú oktatási-nevelési intézményben tanuló diákok részére 60.000 Ft,

c) a nappali tagozaton felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére 60.000 Ft iskoláztatási támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén.

(2) Az iskoláztatási támogatás nyújtásának együttes feltételei:

a) A gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át és

b) a támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők, és a gyermek, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő és gyermeke a a támogatás igénylését megelőzően minimum 1 éven át a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen Balatonudvariban tartózkodjon.

(3) Támogatásra az a tanuló is jogosult, aki tanulmányai miatt nem tartózkodik életvitelszerűen a településen.

(4) ) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott iskoláztatási támogatás kifizetéséhez az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges.

(5) A közép- és felsőfokú intézményben tanulók részére a támogatás oktatási típusonként és évfolyamonként csak egyszer állapítható meg az első diploma megszerzéséig.

(6) Felsőfokú oktatási intézményben amennyiben a tanuló önhibájából félévet ismétel, nem jogosult a támogatásra, illetve amennyiben önhibájából időközben abbahagyja tanulmányait, a jogosulatlanná váló támogatást köteles visszafizetni.

(7) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmeket minden évben október hónapban kell benyújtani a Hivatalhoz.

(8)4 A támogatás iránti igényt az 5. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kel a 2. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot és a 4. § (2) bekezdés szerinti jövedelem igazolást.

Gyógyszerköltség miatti rendszeres települési támogatás

18. § (1) Települési gyógyszertámogatásban részesíthető a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek megfelelő az a személy, akinek a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását

a) megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják

aa) a család átlagjövedelmének 10 %-át,

ab) egyedülálló esetében 8 %-át és

b) a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres gyógyszer kiadások szükségességét a háziorvos, míg a gyógyszerek árait a gyógyszertár igazolja, a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(3) A támogatás iránti igényt a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kel a 2. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot és a 4. § (2) bekezdés szerinti jövedelem igazolást.

(4) A gyógyszerkiadások támogatására vonatkozó települési támogatás összege

a) minimum 5.000,- Ft/hó

b) maximum 20.000,- Ft/hó lehet.

köztemetés

19. § (1) Az Szt. 48. § (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek fennállása esetén az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester részben vagy egészben mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek a költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(3) A létfenntartás veszélyeztetésének minősülő körülmény, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át nem haladja meg.

(4) A költségek megfizetésére indokolt esetben kérelemre, legfeljebb 6 havi kamatmentes részletfizetés engedélyezhető.

(5) A támogatás iránti igényt az 4. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kel az 2. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot és a 4. § (2) bekezdés szerinti jövedelem igazolást.

III. Fejezet

Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások

20. § (1) Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás formái:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

e) időskorúak nappali ellátása,

f) fogyatékosok nappali ellátása,

g) gyermekjóléti szolgáltatás.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontban meghatározott szolgáltatást önállóan, b) - g) pontokban meghatározott szolgáltatásokat a Balatonfüred Többcélú Társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) által látja el, társulási megállapodás alapján.

21. § (1) Az önkormányzat étkeztetés keretében gondoskodik az Szt. 62. § (1) bekezdése alapján a szociálisan rászorultak esetében a legalább napi egyszeri meleg étkezés biztosításáról.

(2) Az (1) bekezdés alapján szociális rászorulónak tekinthető az a személy, aki:

a) életkora alapján, aki betöltötte a 65. életévét,

b) szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést, vagy

c) fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

d) egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

e) hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként Balatonudvari Község közigazgatási területét jelölte meg, és a hajléktalan étkezésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(3) Az Önkormányzat az étkeztetést a Balatonakali Óvoda konyhájának igénybevételével biztosítja.

(4) Az önkormányzat a konyha zárva tartásának ideje alatt – igény estén - a szociális étkeztetést vásárolt étkeztetés útján biztosítja az igénybevevők folyamatos ellátásra érdekében.

22. § (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2)5 A térítési díj mértéke 2023. október 31-től amennyiben az ellátott rendszeres jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum összegének

a) 0 – 300 % 500,- Ft/adag,

b) 300 % - 400 % 750,- Ft/adag,

c) 400 % - 500 % 800,- Ft/adag,

d) 500 % - 600, % 900- Ft/adag,

e) 600 % - 700 % 1.000 Ft/adag,

f) 700 % - 800 % 1.200 Ft/adag,

g) 800 % felett 1.550 Ft /adag.

(3) Az egyszer használható tároló edények többletköltsége 200 Ft/adag.

(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

(5) Térítésmentesen részesül étkeztetésben az a 21. § (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személy, aki semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik.

(6) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, és a kérelemhez csatolni kell a 2. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot, és a 4. § (2) bekezdés szerinti jövedelem igazolást.

23. § (1) A rendelet a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni.

(2) A hatálybalépését megelőzően megállapított rendszeres ellátásokat a megállapításban foglalt határideig változatlan feltételekkel tovább kell folyósítani.

24. § Hatályát veszti a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

25. § Ez a rendelet 2023. augusztus 15-én lép hatályba.

1

A 11. § (2) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 11. § (3) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A „Tanulói bérlettérítés” alcímet (16/A. §-t) a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

A 17. § (8) bekezdését a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

5

A 22. § (2) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. mellékletet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.