Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11- 2023. 08. 11

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

2023.08.11.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § -ában, 10. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjának a helyi önkormányzatok a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás érdekében a következőket rendeli el

1. § A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 6/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (1. melléklet), minden év október 31. napjáig személyesen, ügyfél fogadási időben kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél (8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.). Szóbeli kérelem esetén az ügyintéző az e célra rendszeresített formanyomtatványt tölti ki.

(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.”

2. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható annak a személynek, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg)

„a) családban élők, illetve családdal egy lakásban élő egyedül álló, valamint egy lakásban együtt élő egyedül állók esetében az öregségi nyugdíj (Jelenleg 28.500,-) mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142 500 Ft),
b) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át (156 750 Ft),
c) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át(171 000 Ft).”

(2) Az R. rendelet 5. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás odaítélésénél előnyt élvez:)

„f) 3 vagy több gyermeket nevelő család,”

(3) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 6/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A támogatás odaítélésénél előnyt élvez:)

„g) egy, vagy több gyermeket egyedül nevelő szülő.”

3. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. augusztus 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet