Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 22

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.22.

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 16. § (1) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A 12. §.- 16. § szerinti települési támogatás iránti igényhez csatolni kell az 1. és 2. melléklet szerinti nyomtatványt.

(3) A 17. § - 19. § szerinti támogatáshoz az ott meghatározott, valamint a 2. melléklet szerinti nyomtatványt.”

2. § A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Tanulói bérlettérítés

16/A. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata – fenntartótól függetlenül – a közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-8. évfolyamos a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanuló (a magántanuló kivételével), iskolába járásához, a szolgalmi időre (szeptember 1-től június 15-ig) a tömegközlekedésre (távolsági és helyi járat) szóló tanuló bérlet árának 100 %-át megtéríti, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.

(2) A támogatás iránti igényt az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kel a 2. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot és a 4. § (2) bekezdés szerinti jövedelem igazolást.

(3) A támogatás kifizetése a szülő, törvényes képviselő kérelmére vagy az általános iskola által benyújtott számla alapján történik.”

3. § A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A támogatás iránti igényt az 5. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kel a 2. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot és a 4. § (2) bekezdés szerinti jövedelem igazolást.”

4. § (1) A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 17/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez