Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 14- 2023. 05. 15

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló rendelet módosításáról

2023.05.14.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A strandok napi nyitvatartási ideje 8.00 órától 18.00 óráig tart. Nyitvatartási időn kívül a strandokat a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe.”

„(4) A strand (2) bekezdésben megjelölt nyitvatartási idején kívül a kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetői kötelesek a vendégeik részére a mosdó használatot saját költségükön biztosítani.”

2. § (1) Az R. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A strandokon ingyenes kerékpártároló működik, melynek igénybevétele a napijegy megfizetése mellett történik.

(3) A napijegy az érvényessége napján többszöri belépésre szól.”

(2) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Gasztro jegy megvásárlásával a strandok 2 óra időtartamban vehetők igénybe. Ezt követően a strandot a vendég köteles elhagyni, vagy további ott tartózkodás céljából a teljes árú rendes napi belépőjegyet a pénztárban köteles megvásárolni.”

„(6a) A Balatonudvari nyaraló tulajdonosok és közeli hozzátartozói részére váltható kedvezményes szezon bérletre való jogosultságot a strandpénztárnál igazolni. A jogosultságot az önkormányzati adóhatóság által kiállított építményadó tartozás mentességéről kiállított igazolással kell igazolni.

(6b) A (6a) bekezdésben megjelölt bérlet kártya formátumú, amelyet a strandpénztárnál az erre meghatározott időben minden év június 30. napjáig lehet igényelni. Az elveszett kártya pótlásának díja 2000 Ft.

(6c) E rendelet alkalmazásban közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában megjelölt személy.”

3. § A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A strandok területére ingyenesen léphet be:

a) Balatonudvari községben állandó lakóhellyel rendelkező személy. A kedvezmény a lakcímigazolvány felmutatása után kiállított kártyával vehető igénybe. Az elveszett kártya pótlásának díja 2000 Ft.

b) az Önkormányzat és a Kirendeltség dolgozói,

c) a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosai és alkalmazottai,

d) a fogyatékkal élő személy,

e) a 6 éven aluli gyermekek és a 80 év felettiek,

f) feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató tevékenységet végző személy, vizimentős, egészségügyi és elsősegélynyújtó személyzet,

g) valamint az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából.

(2) A strandi belépőjegy és bérlet árakat az Önkormányzat a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.”

4. § (1) A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. május 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet