Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról

Hatályos: 2023. 06. 15

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról

2023.06.15.

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésben és a 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Balatonudvari Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként és kivett, beépítetlen területként nyilvántartott belterületi földrészletekre ,

b) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, vagy építmény közhasználatra átadott részére,

c) az önkormányzat tulajdonában álló közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételére,

d) az a)–c) pontokban meghatározott ingatlanokon – a jogszabályok által nem kötelező jelleggel előírt – mobil és immobil felépítményekre és berendezésekre, valamint azok használatára.

2. § A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

2. Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

3. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni különösen:

1. a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árubemutató, falikar, üzleti védőtető (kivéve kihajtható napernyő) elhelyezéséhez;

2. alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolt üzemeltetéséhez, szolgáltató tevékenység végzéséhez, idényjellegű árusításhoz, kitelepüléshez;

3. kereskedelmi árubemutató céljára;

4. vendéglátó-ipari előkert, terasz üzemeltetése céljára;

5. üzletek körül az áru eladás céljából történő kirakodásához igénybe vett közterület használatához;

6. árusító, kereskedelmi és szolgáltató fülke, pavilon, épület elhelyezéséhez;

7. árusító sátor, árusító asztal, árusító és egyéb automata elhelyezéséhez;

8. könyv- és hírlap árusítás folytatására és az ezek céljára szolgáló pavilonok elhelyezéséhez;

9. portrérajzoláshoz, hennafestéshez;

10. cirkuszi, mutatványos tevékenység céljára;

11. szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák) elhelyezéséhez;

12. építési munkával kapcsolatos állvány és építőanyag elhelyezéséhez, tüzelőanyag tároláshoz;

13. építési munkával kapcsolatos - építési engedélyhez nem kötött - létesítmények, valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához;

14. zöldfelület igénybevételéhez;

15. hulladékgyűjtő, valamint újrahasználatra szánt termékek gyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez;

16. rendezvény tartásához,

17. kerékpár tároló elhelyezésére,

18. hajó, csónak elhelyezésére,

19. strad területének kereskedelemi célú használatához.

4. § Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza,

d) Az önkormányzat megbízásából eljárva, vagy önkormányzati rendezvényen közterület használatához,

e) a kijelölt parkolóhelyeken történő parkoláshoz,

f) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,

g) a bevett egyházak körmeneteire.

5. § (1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására

b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,

c) 5 tonna össztömegnél nagyobb teher és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató, munkagép, pótkocsi tárolásához,

d) 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket,

e) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,

f) lakókocsi, mobil ház elhelyezésére,

g) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

h) göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolására,

i) utcai kerítésen történő árubemutatáshoz,

j) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,

k) olyan személy részére, akinek a kérelme benyújtását megelőző két évben az Önkormányzattal szemben 30 napon túli közterület használati díj tartozása volt.

(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély a műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.

6. § (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.

3. A kereskedelmi közterület használat

7. § (1) Amennyiben az üzlettel rendelkező vállalkozó az üzlet homlokzatával érintkező közterületen kereskedelmi vagy vendéglátó tevékenységet végez, úgy a közterület használatára közterület-használati szerződés megkötését jogosult kezdeményezni. A szerződés megkötéséről és annak feltételeiről a polgármester saját hatáskörben jogosult dönteni.

(2) Az üzlettel nem rendelkező vállalkozó (alkalmi és mozgóárusítás) közterületen, a szükséges hatósági engedélyek és közterület-használati engedély birtokában végezhet kereskedelmi tevékenységet. Az önkormányzat a vállalkozó közterület-használati jogosultságát bármikor jogosult ellenőrizni, amely esetben azt a vállalkozó eredeti okirattal, vagy hiteles másolattal köteles igazolni. Amennyiben erre képtelen, úgy haladéktalanul köteles a kereskedelmi tevékenységét megszüntetni és közterület eredeti állapotát visszaállítani.

4. A közterület használat szabályai

8. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

(2) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselő testület Balatonudvari község polgármesterére ruházza át.

(3) Ha az engedély érvényét veszti, a közterület használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

9. § (1) A közterület használat a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével csak határozott időre engedélyezhető. A határozott időre szóló közterület használat legkisebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év.

(2) Határozatlan időre engedélyezhető közterület használatok: építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény, közműaknák, posta-és hírlaptároló láda, telefonfülke elhelyezése.

(3) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.

10. § (1) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán és rendezett állapotban tartani, a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni. Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén az engedélyes ezen kötelezettségének a rendezvény befejezését követő 12 órán belül köteles eleget tenni.

(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

5. A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

11. § (1) A közterület-használatára vonatkozó kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Építkezés céljára történő közterület használati engedély csak a műszakilag indokolt területre adható.

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, gépek stb. elhelyezése céljából szükséges, a kérelmet a tulajdonosnak, az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kell benyújtania.

(4) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. Az egyes díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját az engedélyben kell meghatározni.

(5) A közterület használatáért fizetendő díjat Balatonudvari Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

(6) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(7) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

6. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

12. § A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat közérdeket szolgáló, különösen közszolgáltatást kiváltó vagy a lakosság jelentős részének komfort érzetét javító célú szolgáltatás céljából megvalósuló okból.

7. A közterület-használati engedély visszavonása

13. § Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette be.

8. Hajó, csónak elhelyezése közterületen

14. § (1) Közterületen hajót, csónakot kizárólag az önkormányzat által kijelölt közterületen november 1. napjától április 15. napjáig lehet tárolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tárolás közterület használati engedély alapján engedélyezett. A közterület használat díját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott terület nem őrzött, az ott tárolt tárgyakért az önkormányzat felelősséget nem vállal.

(4) Az önkormányzat által kijelölt közterület a Balatonudvari 560/4 hrsz.-ú ingatlan a 3. melléklet szerint.

9. Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

15. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű

d) rendszám nélküli, vagy olyan jármű amely a közúti forgalomban nem vehet részt

(2) Közterületen üzemképtelen jármű nem tárolható. A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója (együttesen: tulajdonos) az üzemképtelenné vált járművet felszólításra saját költségén köteles a közterületről 24 órán belül eltávolítani.

(3) Amennyiben a tulajdonos az eltávolítási kötelezettségének nem tenne eleget, illetve részére a felszólítás bármely okból nem kézbesíthető vagy személye ismeretlen, úgy a járművet az önkormányzat, vagy a rendőrhatóság jogosult a tulajdonos költségén eltávolítani és az erre a célra kijelölt telephelyre szállítani. A kényszerelszállításról a rendőrhatóság jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a jármű azonosításához szükséges adatokat, a jármű műszaki állapotát, valamint a járműben talált tárgyakat.

(4) Az elszállított járművet önkormányzat a saját tulajdonú telephelyen, a tulajdonos költségén és veszélyére megőrzi. A jármű tulajdonosa köteles a jogalap nélküli birtokos megtérítési igényére vonatkozó szabályok szerint megtéríteni az önkormányzatnak a jármű elszállításának és napi tárolásának, valamint bontásának költségeit.

(5) Az elszállított járműről az önkormányzat a honlapján közleményt tesz közzé, amelyben felszólítja a jármű tulajdonosát a jármű átvételére és a költségek megtérítésére.

(6) Amennyiben a jármű hatósági engedéllyel és jelzéssel (rendszám, alvázszám, motorszám) nem rendelkezik, a tulajdonos személye nem beazonosítható, úgy az (5) bekezdés szerinti közlemény közzétételétől számított 90 nap elteltével a járművet az önkormányzat – a rendőrhatóság véleményének kikérése mellett – értékesítheti, bele értve a bontásra történő értékesítést, átadást is.

10. közút nem közlekedési célú igénybevétele, közterület bontása

16. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételével, közterület bontásával kapcsolatos kérelmet a polgármesteréhez kell benyújtani a 4. melléklet szerint, a bontás csak a jelen rendelet szerinti hozzájárulás megadása után kezdhető meg.

(2) Üdülési szezon alatt - június 1-től augusztus 31-ig - bontási engedély csak rendkívül indokolt esetben adható ki.

(3) A helyi közutak használatával kapcsolatosan (közút felbontása, közút nem közlekedési célú elfoglalása, igénybevétele stb.) a közutakról szóló 1988. évi I. törvény, a 30/1988. (IV.21.) MT. rendelet, valamint a helyi közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

17. § (1) A közterületek felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát, a kivitelező építés vezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személynek a nevét. A kérelemhez csatolni kell a létesítmény helyszínrajzát. Közműépítés esetén csatolni kell a közmű üzemeltetők által elfogadott műszaki terveket is.

(2) Út, járda és évelőnövényzettel beültetett zöldfelületek esetén az építés, felújítás befejezését követő harmadik naptári év december 31-ig azok bontásához nem adható hozzájárulás. Ez a tilalom nem vonatkozik a halasztást nem tűrő (veszélyt elhárító) bontásokra, valamint a csak fűvel beültetett zöldfelületekre és játszóterekre.

18. § (1) Az üzemzavar miatt végzett bontást a közterület kezelőjének 24 órán belül be kell jelenteni, amely azt nyilvántartásba veszi. A bejelentéshez mellékelni kell helyszínrajzot, és közölni kell a helyreállítás várható időpontját. A munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről a közmű fenntartója köteles gondoskodni.

(2) A kivitelezési és helyreállítási munkát olyan ütemben kell végezni, hogy azt az előírt határidőre befejezzék.

11. Igénybevételi díj

19. § (1) A közút területén végzett közmű fenntartási és rekonstrukciós munkák és az egyéb nem közlekedési célú, útfelbontással járó használat esetében az 5. mellékletben foglalt igénybevételi díjat kell fizetni. A közút igénybevételéért fizetendő díj a kezelői hozzájárulásban foglalt tervezett időtartam alapján előre esedékes napi díj.

(2) A díj megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés nem kezdhető meg. A díjat a hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon és időpontban kell a közút kezelője részére megfizetni.

(3) A közút igénybevételéért fizetendő díjat Balatonudvari Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

(4) Nem kell díjat fizetni:

a) a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.

b) a közműhálózat építése, fejlesztése fenntartása és rendkívüli igénybevétel esetén, azonban a közterület felbontásához szükséges kezelői hozzájárulást a közműhálózat építése és fejlesztése esetén meg kell kérni.

20. § (1) Az igénybevétel helyszínét

a) a meglévő közműhálózatra történő csatlakozás és rendkívüli igénybevétel esetében két héten belül,

b) közműhálózat építése, fejlesztése esetében pedig 1 hónapon belül

az igénybevevőnek helyre kell állítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok indokolt esetben egy alkalommal ismételt kérelemre meghosszabbíthatók.

(3) Kezelői hozzájárulás nélkül közutat felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása - rendkívüli igénybevétel - érdekében szabad.

(4) A rendkívüli igénybevétel miatt végzett bontást a közút kezelőjének munkanapokon 8.00-16.00 óráig azonnal, egyéb időszakban a soron következő első munkanapon 8.00 óráig be kell jelenteni, aki azt nyilvántartásba veszi.

(5) A bejelentéshez mellékelni kell helyszínrajzot és közölni kell az ideiglenes és a végleges helyreállítás várható időpontját.

(6) A hibaelhárítási munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről a közmű fenntartója köteles gondoskodni.

21. § (1) A település területén bontási munkálat 22.00 órától reggel 6.00 óráig nem végezhető. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet, de csak külön engedéllyel vagy vis maior esetben végezhetők.

(2) Az engedélyes köteles a munkálatok időtartama alatt a csapadék akadálytalan lefolyását biztosítani, a sár és egyéb szennyeződés eltakarítását elvégezni.

(3) A burkolat végleges helyreállításáig az engedélyes köteles a felbontott helyet karbantartani, a felbontott és újrahasznosítható anyagokat gondosan megtisztítva szétválogatni és a burkolóanyagot összerakni úgy, hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási anyag tárolása közlekedés zavarása nélkül nem oldható meg, az engedélyes köteles azt azonnal elszállítani.

(4) Az igénybevétellel érintett útszakasz forgalmi sávját(jait) teljes szélességében és eredeti burkolattal azonos módon a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott technológiával és feltételekkel köteles az építtető helyreállítani. Az igénybevétel után az érintett útszakaszt minden esetben az építtető köteles teljes szélességben és az igénybevétel hosszában az eredeti burkolattal azonos módon újjáépíteni, és köteles a felbontással összefüggésben keletkezett károk viselésére.

(5) Aszfaltburkolatú utak esetén a korábbival megegyező, vagy annál magasabb egyenértékű aszfaltminőségben és szemszerkezettel történhet a helyreállítás

12. Az engedély nélküli használat következményei

22. § (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője gondoskodik.

(2) A közterület engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő használata esetén a Hivatal használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.

(3) Engedély nélküli használat esetén e rendelet 2. melléklete szerinti használati díjat a jogosulatlan használat időtartamára meg kell fizetni.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak eredménytelensége esetén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 20-án lép hatályba.

(2) A 8. alcím 2023. június 15-én lép hatályba.