Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 21

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.02.21.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),

b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.),

c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),

d) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: TKÖH).

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege

2. § A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi

a) bevételi főösszegét 639 721 075 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 639 721 075 Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 36 071 380.-Ft

2. Közhatalmi bevételek 67 000 000.-Ft

3. Működési bevételek 92 278 000.-Ft

4. Működési célú átvett pénzeszköz 8 000.-Ft

5. Működési célú maradvány 116 139 140.-Ft

6. Felhalmozási célú pénzmaradvány 26 799 000.-Ft

7. Finanszírozási bevételek 301 425 555.-Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 78 173 500.-Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 365 000.-Ft

3. Dologi kiadások, befizetések 124 608 000.-Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000.-Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 39 702 658.-Ft

6. Működési tartalék 59 866 362.-Ft

7. Beruházások 124 780 000.-Ft

8. Felújítások 199 300 000.-Ft

9. Fejlesztési tartalék 0.-Ft

10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre 500.000.- Ft

11. Finanszírozási kiadások 1 425 555.-Ft

4. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Balatonudvari Község Önkormányzatának 2024. évi felújításainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi beruházásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteinek állományát a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Balatonudvari Község Önkormányzata önként vállalt és kötelező feladatainak alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Balatonudvari Község Önkormányzata gördülő tervezését a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Balatonudvari Község Önkormányzata tervezett közvetett támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Balatonudvari Község Önkormányzata központi költségvetésből kapott támogatásait a 10. melléklet tartalmazza

(11) Balatonudvari Község Önkormányzata egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Balatonudvari Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak 2024. évi kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Balatonudvari Község Önkormányzata előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Balatonudvari Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjait a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

(4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a TKÖH előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője jogosult.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(6) Az előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadóak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyes szerezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(7) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. § (1) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Gst. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Gst. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

(2) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(3) Az Önkormányzat a kultúrház árusításra illetve magánrendezvényre való igénybevételének díját 3.000 Ft+ÁFA/alkalom összegben határozza meg.

(4) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(5) Az alábbi kifizetések teljesíthetőek készpénzben a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,

d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

f) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,

g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

h) reprezentációs kiadások,

i) szociális juttatások

j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

k) jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés

8. § (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzései feladatokban a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

a) nettó 500.000 Ft-ot el nem érő beruházások, felújítások, beszerzések esetén nem szükséges három árajánlatot kérni, és kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt,

b) nettó 500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

9. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselősk vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap 55 000,-Ft,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 400 000 Ft/fő/év összegben költségvetésében biztosítja.

(2) Balatonudvari község önkormányzatával munkaviszonyban álló munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak kivételével - a cafetéria éves keretét bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben foglalkoztatottak részére 2024. évre évi bruttó 18.075 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.

(4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a munkába járási költségtérítés összege a munkába töltött napokra, a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért távolság alapján oda-vissza számolva, kilométerenként 30 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző a felelős

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében gondoskodik.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.

12. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.