Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörben szükséges a rendelet megalkotása. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet-tervezet megalkotásának szükségességét elsősorban az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény indokolja.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelve – a jogalkotás alapvető követelményeinek figyelembe vételével – javasolt a rendelet megalkotása, mert az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.