Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2016. 12. 16- 2017. 02. 27

                                 

                                         

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:


1.§.      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármesterét, hogy az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a szükséges kiadásokat fedezze az előző évi működési, kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


2.§       A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a 2016. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő előirányzattal bíró működési feladatok és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.

A 2016. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési, felújítási feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.


3.§.      A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy (a gyermekek védelméről szóló törvény értelmében) a Pásztó közigazgatási területén lévő oktatási intézményekhez tartozó gyermekek étkeztetését folytatólagosan 2017. január 1-től szervezze meg, gondoskodjon a szolgáltatás biztosításáról, és az étkezési térítési díj beszedéséről.


4. §      /1/ A Pásztó Város Önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2017. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítsa, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa, illetve hajtassa végre.


/2/ Köztisztviselők részére 2017. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti, illetve a helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére.


/3/ A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak, valamint a polgármester és alpolgármester részére a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, a költségvetési rendelet elfogadásáig évi bruttó 200.000 Ft összeg időarányos részét biztosítja cafetéria juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat magában foglalja.


5.§.      A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a polgármesteri hivatal épületében elhelyezett Járási Kormányhivatal épületfenntartási költségeit fizesse meg, majd a megkötött megállapodásban az arányos részt érvényesítse, illetve a megállapodás alapján számlázza és szedje be azt.


6.§.      A képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 540.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza a polgármesterét.


7.§.      A képviselő-testület a 2017. évi csúszásmentesítési feladatokra 1.000 e Ft-ot biztosít, az időjárás függvényében e keretből szükség szerint felhasználható.


8.§       /1/A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez szükséges önrészt biztosítsa és a feladatmegosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.


           /2/A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megváltozott szociális segélyezési szabályok szerint a hatáskörébe tartozó szociális segélyezést gyakorolja, az önkormányzat az ehhez szükséges előirányzatot biztosítja.


9.§       A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy minden – az önkormányzat és intézményei, valamint a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. kiegyensúlyozott működését biztosító kiadást teljesítsen, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges forrást biztosítson.


10.§     (1) E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.


(2) Az 1-10 §-ban szereplő felhatalmazás legkésőbb 2017. február 28-ig tart, azonban ezt megelőzően is az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik, rendelkezései beépülnek az elfogadott 2017. évi költségvetési rendeletbe.Pásztó, 2016. december 16.                                     

         

                  Dömsödi Gábor                                                                   Dr. Gajdics Gábor

                   polgármester                                                                              jegyző