Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2017.(VIII.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 11- 2017. 08. 10

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ)

1. 6. melléklet III. fejezet 2.1. pontjában a „39 fő” szövegrész helyébe a „40 fő” szöveg lép.

2. 8. melléklet 2. a) pontjában a „polgármester minden hónap első szerdai napján 14.00-18.00 óráig” szövegrész helyébe a „polgármester előre egyeztetett időpontban tart ügyfélfogadást”

szöveg lép.

2.§

Az SZMSZ

6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3.§

Az SZMSZ

1. 5. függeléke helyébe a 2. melléklet

4. 7. függeléke helyébe a 3. melléklet

lép.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.


Pásztó, 2017. augusztus 11.    Dömsödi Gábor

polgármester


Dr. Gajdics Gábor

jegyző1. melléklet a 16 /2017 . (VIII.11.) önkormányzati rendelethez

1. Az SZMSZ  6. melléklet III. fejezet 2.2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.2.3 A Városfejlesztési Osztály és a Városüzemeltetési Osztály az alábbi főbb feladatok (hatáskörök, hatósági jogkörök) ellátására létrehozott belső szervezeti egység


2.2.3.1 Városfejlesztési Osztály

2.2.3.1.1 az önkormányzat és szervei részére meghatározott önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok,

2.2.3.1.2 gondoskodik a beruházások és felújítások tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatainak ellátásáról,

2.2.3.1.3. területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ezen belül:

2.2.3.1.3.1 a területfejlesztési koncepció elkészítése, felülvizsgálata,

2.2.3.1.3.2. figyelemmel kíséri, értékeli, véleményezi a megyei, regionális fejlesztési koncepciókat, programokat,

2.2.3.1.3.3. együttműködik a területfejlesztésben érdekelt szervezetekkel

2.2.3.1.3.4. folyamatosan tájékozódik a fejlesztési lehetőségekről, a fejlesztéshez szükséges források megszerzésének lehetőségéről,

2.2.3.1.4. koordinálja a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását,

2.2.3.1.5. ellátja az önkormányzat esélyegyenlőségi tervének kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos feladatokat

2.2.3.1.6. ellátja az EU-s tervezési időszakokban a projekt-tervezési feladatokat, a projektek kidolgozásával és megvalósításával        kapcsolatos feladatokat,

2.2.3.1.7. folyamatos pályázatfigyelést végez mind az uniós, mind a hazai lehetőségek figyelembe vételével

2.2.3.1.8. ellátja az EU-s projektek előkészítésével, a pályázatok elkészítésével és a támogatott pályázati programok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat

2.2.3.1.9. vagyonkataszterhez adatot szolgáltat az illetékes osztálynak

2.2.3.1.10. részt vesz az éves költségvetést megalapozó előkészítő munkában, előterjesztés készítésében”2.2.3.2 Városüzemeltetési Osztály

2.2.3.2.1. elkészíti az önkormányzat gazdasági program tervezetét és időközi felülvizsgálatát

2.2.3.2.2. építésügyi igazgatással kapcsolatos nem hatósági jogkörök, így:

2.2.3.2.2.1. ellátja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatosan a városfejlesztés jövőbeni irányának meghatározásával kapcsolatos, előkészítő eljárások feladatait, irányítja a rendezési terv, (településfejlesztési koncepció, stratégia, településszerkezeti terv, helyi          építési szabályzat) elkészítését, felülvizsgálatát, módosítását,

2.2.3.2.2.2. a tervkészítés során szükséges szakhatósági egyeztetéseket lefolytatja, a lakossági és önkormányzati fórumokat megszervezi,

2.2.3.2.2.3. véleményezi az épületek, építmények, létesítmények kialakítását,

2.2.3.2.2.4. ellátja a műemlékvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat,

2.2.3.2.2.5. ellátja a helyi védelem alatt álló épületekkel, építményekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat,

2.2.3.2.2.6. ellenőrzi a város közterületeinek arculatát, a városkép védelme érdekében eljár.


2.2.3.2.3. környezet- és természetvédelem körébe tartozó feladatok,

2.2.3.2.4. helyi vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok,

2.2.3.2.5. településfejlesztést szolgáló infrastrukturális és egyéb feladatok,

2.2.3.2.6. ipari igazgatás körébe tartozó egyéb feladatok,

2.2.3.2.7. kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok,

2.2.3.2.8. tűz elleni védekezéssel és polgári védelemmel katasztrófavédelemmel/ összefüggő feladatok,  védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok,

2.2.3.2.9. az önkormányzat és szerveire háruló egyes honvédelmi igazgatási feladatok ellátása,

2.2.3.2.10. földművelésügyi, állat- és növényegészségügyi igazgatás körébe tartozó feladatok ellátása (pl. növényvédelem, parlagfű elleni védekezés, ebrendészet)

2.2.3.2.11. eljár fakivágási engedélyek ügyében

2.2.3.2.12. önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok,  

2.2.3.2.12.1. vagyon értékesítéssel, hasznosítással, önkormányzati vállalkozásokkal, önkormányzati ingó és ingatlanok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,

2.2.3.2.12.2. vagyon átadással-átvétellel összefüggő feladatok,

2.2.3.2.12.3. vagyonkataszter naprakész vezetése,

2.2.3.2.12.4. önkormányzati vagyonleltár szervezése, irányítása, egyeztetése a vagyonkataszterrel

2.2.3.2.12.5. önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának megszerzésével összefüggő feladatok,

2.2.3.2.13. polgárőrség működésének elősegítésével kapcsolatos feladatok,

2.2.3.2.14. a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli teendői általános ellátója

2.2.3.2.15. jogszabályban meghatározott I. fokú építésügyi hatósági jogkörök városkörzeti illetékességgel

2.2.3.2.16. jogszabályokban meghatározott esetekben szakhatóságként jár el,

2.2.3.2.17. közfoglalkoztatással kapcsolatosan az önkormányzatra háruló egyes feladatok ellátása

2.2.3.2.17.1. önkormányzati szinten közfoglalkoztatási terv készítése

2.2.3.2.17.2. közfoglalkoztatást szolgáló pályázatok készítése önkormányzati feladatok ellátására

2.2.3.2.17.3. kapcsolattartás a közfoglalkoztatást lebonyolító Pásztói Városgazdálkodási     

Közhasznú Nonprofit Kft-vel, szakmai irányítás, a tevékenység ellátás felügyelete

2.2.3.2.17.4. együttműködés a Munkaügyi Hivatallal a közfoglalkoztatás érdekében

2.2.3.2.18. részt vesz az éves költségvetést megalapozó előkészítő munkában, előterjesztés készítésében,

2.2.3.2.19. közúti közlekedéssel összefüggő feladatok,”2. Az SZMSZ  6. melléklet III. fejezet 3.1.12 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1.12. Városfejlesztési Osztályvezető

3.1.12.1. felelős az általa vezetett osztály tevékenységéért, a saját munkájáért,

3.1.12.2. gondoskodik az osztály munkájának ellátásáról, megszervezéséről, összehangolja, ellenőrzi valamint értékeli és minősíti az osztály köztisztviselőinek tevékenységét,

3.1.12.3. képviseli az osztályt a képviselő-testületi, bizottsági, roma nemzetiségi önkormányzati üléseken, értekezleteken, egyéb rendezvényeken, más önkormányzati, illetve nem önkormányzati szervek előtt,

3.1.12.4. ellátja a Hivatal belső szabályzataiban, valamint munkaköri leírásában meghatározott feladatokat

3.1.12.5. szabályzatok szerinti teljesítés igazolási feladatok ellátása,

3.1.12.6. az osztályhoz tartozó ügyintézők munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése,

3.1.12.7. a beruházások és felújítások jogszabályok, illetve belső szabályozások szerinti előkészítése,   lebonyolítása,            

3.1.12.8. fejlesztési elképzelések kidolgozása,

3.1.12.9. a felügyelt intézmények fejlesztési elképzeléseinek áttekintése,

3.1.12.10. Városfejlesztési Osztály hatáskörében felmerült statisztikák határidőre történő elkészíttetése

3.1.12.11. pályázati projektek lebonyolításának koordinálása”3. Az SZMSZ  6. melléklet III. fejezet 3.1.alpontja a következő 3.1.13 alponttal egészül ki:


„3.1.13. Városüzemeltetési Osztályvezető

3.1.13.1. felelős az általa vezetett osztály tevékenységéért, a saját munkájáért,

3.1.13.2. gondoskodik az osztály munkájának ellátásáról, megszervezéséről, összehangolja, ellenőrzi valamint értékeli és minősíti az osztály köztisztviselőinek tevékenységét,

3.1.13.3. képviseli az osztályt a képviselő-testületi, bizottsági, roma nemzetiségi önkormányzati üléseken, értekezleteken, egyéb rendezvényeken, más önkormányzati, illetve nem önkormányzati szervek előtt,

3.1.13.4. ellátja a Hivatal belső szabályzataiban, valamint munkaköri leírásában meghatározott feladatokat

3.1.13.5. az osztályhoz tartozó szakterületeken kidolgozza a gazdasági programot (felülvizsgálatot), szakmai koncepciókat, terveket, előterjesztéseit, részt vesz a településrendezési terv felülvizsgálatában, és az osztályra háruló körben gondoskodik a végrehajtásukról,

3.1.13.6. szabályzatok szerinti teljesítés igazolási feladatok ellátása,

3.1.13.7. kapcsolattartás a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel, szakmai  irányítás,

3.1.13.8. Munkaügyi Központtal kapcsolattartás a közfoglalkoztatást szolgáló pályázatok ügyében.

3.1.13.9. az osztályhoz tartozó ügyintézők munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése,

3.1.13.10. fejlesztési elképzelések kidolgozása,

3.1.13.11. közbeszerzési terv készítés, karbantartás, közbeszerzési szabályzat aktualizálása.

3.1.13.12. közbeszerzési döntések előkészítése, lebonyolítása, nyilvántartása, közzététele,

3.1.13.13. településrendezési terv karbantartása, aktualizálása,                

3.1.13.14.  Városüzemeltetési Osztály hatáskörében felmerült statisztikák határidőre történő elkészíttetése”


4. Az 6. melléklet III. fejezet 3.2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

        3.2.1. A gazdasági szervezet felépítése


Gazdasági szervezet

a gazdasági szervezet vezetője a pénzügyi osztályvezető


I. Pénzügyi osztály

Pénzügyi osztályvezető


II. Pénzügyi Osztálytól elkülönített belső szervezeti egység:

Városfejlesztési Osztály

Városüzemeltetési Osztály

Pénzügyi ügyintéző I.

Pénzügyi ügyintéző II.

Pénzügyi ügyintéző III.

Pénzügyi ügyintéző IV.

Pénzügyi ügyintéző V.

Pénzügyi ügyintéző VI.

Pénzügyi ügyintéző VII.

Pénzügyi ügyintéző VIII.


Adóügyi ügyintéző I.

Adóügyi ügyintéző II.


Ügykezelő I-III

Városfejlesztési osztályvezető


Projekt és pályázat koordináló ügyintéző


Műszaki ügyintéző I.


Városüzemeltetési osztályvezető


Műszaki ügyintéző II.


Műszaki ügyintéző III.-

Vagyonkezelő


Műszaki ügyintéző IV.

Műszaki ügyintéző V.


(Építéshatósági ügyintéző I-II.)

Megtárgyalás módja:        

Döntéshozatal:      

Szám:Javaslat

………………………………………………………………….Készült:


A képviselő-testület ....................-i  ülésére


Előterjesztő:
Tárgyalja:

Intézményirányítási és Szoc.  Bizottság

Pénzügyi és Településfejl. Bizottság

Ügyrendi Bizottság

igen     -      nem

igen     -      nem

igen     -      nem

Készítette:

Vélemények: