Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2017. 10. 01

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21/A.§-ának (2) bekezdésében, valamint 26. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya Pásztó Város közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra terjed ki.


A díj mértéke


2. §


(1)       Pásztó Város közigazgatási területén a talajterhelési díj mértéke a talajterhelési díj alapjának a területérzékenységi szorzónak és a Ktd. 12.§. (3) bekezdésében meghatározott egységdíjnak a szorzata. A területérzékenységi szorzó Pásztó Város közigazgatási területén 1,5.


  1.       A talajterhelési díj alapja a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározott víz mennyisége.


(3)       Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapját képező víz mennyiségét a közszolgáltató ÉRV Zrt. által a tárgyévet megelőző évre, a családi házas ingatlanok fogyasztói körére megállapított átlagos havi vízfogyasztás alapján kell meghatározni.Díjkedvezmények és mentességek


3.§


(1)        A 2.§ (1) bekezdésben meghatározott díjból 50%-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben azt a kibocsátót, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(2)       Azok a természetes kibocsátók mentesülnek a talajterhelési díjfizetési kötelezettségek alól:

            - akik 70. életévüket betöltött egyedülálló nyugdíjasok (egy fogyasztó esetén) és jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

            - azok a házaspárok (két fogyasztó esetén), akik közül az egyik személy betöltötte a 70. életévét és az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.


(3) A díjkedvezmény a rendelet 1. mellékletét képező bevallásban érvényesíthető.
Bevallási kötelezettség


4.§


 (1)      A bevallást a kibocsátónak az adóhatóság által rendszeresített, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell teljesítenie a tárgyévet követő év március 31-éig.


(2)     A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózás keretében kell megfizetnie Pásztó Városi Önkormányzat 11741024-15450827-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.


(3)       A bevalláshoz – amennyiben a kibocsátó kedvezményt kíván igénybe venni, illetve csökkenteni a díj alapját – az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

           

  • szennyvíztárolóból elszállított szennyvíznek a szállító által kiadott számla másolatát,
  • locsolási célú felhasználásnál a szolgáltatóval kötött szerződés másolatát
  • a kedvezményre jogosultság megállapítását igazoló dokumentumokat.


(4)       Ha a kibocsátó több ingatlannal, vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.Adatszolgáltatási szabályok


5.§


(1)       A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást az illetékes szolgáltató (jelenleg az ÉRV Zrt.) a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti.


  1. A szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról július 30-ig, illetve a tárgyévet követő év február 15-ig adatot kell szolgáltatnia.


(3)       A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon belül,

díjmentesen, a nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni

a) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,

b) az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló, 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet alapján locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről,

c) az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról,

d) adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról.Eljárási szabályok


6. §


(1)       A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra történő rácsatlakozás napján kezdődik.


  1. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról történő vízfogyasztás megszüntetése napján, valamint a közcsatorna-hálózatra történő rákötés napján.


(3)       A jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése rendezi.

           

(4)       A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására ellenőrzésére vonatkozó további eljárási szabályok tekintetében a Ktd. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Záró rendelkezések


7.§


Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.


8. §


Hatályát veszti Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 23/2013. (XI.11.) önkormányzati rendelete.Pásztó, 2017. szeptember 29.
                        Dömsödi Gábor                                             Dr. Gajdics Gábor

                         polgármester                                                             jegyző