Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelete

Pásztó város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatról szóló 22/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 10- 2017. 11. 10

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály; Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály; Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság; Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály; Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal; Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és vagyongazdálkodási Központ; Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály; Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály; Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője; Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság; Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály; Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság Hivatala; Szurdokpüspöki Község Önkormányzata; Csécse Község Önkormányzata; Ecseg Község Önkormányzata; Kozárd Község Önkormányzata; Alsótold Község  Önkormányzata; Mátraszőlős Község Önkormányzata; Tar Község Önkormányzata; Gyöngyöspata Község Önkormányzata; Gyöngyöstarján Község Önkormányzata; Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata; Mátraszentimre Község Önkormányzata; Nógrád Megye Főépítésze véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:


1.§ Jelen rendelet mellékletei:

1. melléklet: SZT-10 Szabályozási terv

2. melléklet: SZT-11 Szabályozási terv

3. melléklet: SZT-12 Szabályozási terv


Módosító rendelkezések


2.§ (1) Pásztó város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatról szóló 22/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 2.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

       "A jelen szabályzat csak a  szabályozási tervvel, valamint az SZT-1, 2, 3, 4/I, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8/II, 9, 10, 11, 12 jelű szabályozási terv módosításokkal (a továbbiakban: szabályozási terv módosítások) együtt érvényes."

3.§ (1) A HÉSZ a következő 14/C.§-sal egészül ki:

"15/C.§ (1) Lki-5 építési övezetben elhelyezhető:


 • a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 • egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

 • a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény.

(2) Lki-5 építési övezetben kivételesen elhelyezhető:

 • szálláshely szolgáltató épület,
 • igazgatási épület,
 • termelő kertészeti építmény,
 • a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület.

(3) Lki-5 építési övezetben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

(4) Lki-5 építési övezetben:

 • a beépítési mód: szabadonálló
 • a megengedett legnagyobb építménymagasság: 12 m, mely spotcsarnok létesítése esetén 3 m-rel túlléphető
 • megengedett legnagyobb beépítettség: 60 %
 • zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 20 %
 • kialakítható telek legkisebb mérete: 720 m2."

4.§ (1) A HÉSZ 24.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

       "b) TV2/Vt2/Vt2* (Z/O/SZ/80%) 6,5m/300m2/K)"

5.§ (1) A HÉSZ 24.§-a az következő (14) bekezdéssel egészül ki:

       „(14)Vt2* építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 12,5m-ig túlléphető.”

6.§ (1) A HÉSZ 31.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Zöldterületi jellegű intézmények övezetei:

 • Sportterületek (SP), Szabadidő Központ (SZ)

aa) SP, SZ, (SZ/5 %)/(6,5 m (4,5 m Muzslán ) / kialakult telekméret )

ab) Szintterületsűrűség max. 0,2

ab) Zöldfelület a telekterület min. 60 %-a

 • K-SP1 építési övezet

ba) beépítési mód:             szabadonálló

bb)  megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

bc) megengedett legnagyobb beépítettség: 15 %

bd) zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 60 %

be) kialakítható telek legkisebb mérete: 3000 m2

bf) az építési övezetben szállás rendeltetésű épület létesíthető.

 • K-ST építési övezet

ca) beépítési mód: szabadonálló

cb)  megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, mely uszoda létesítése esetén 3 m-rel túlléphető

cc) megengedett legnagyobb beépítettség: 15 %

cd) zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 60 %

ce) kialakítható telek legkisebb mérete: 1 ha

 • Temetők (TEM)

da) Ide tartoznak a működő és nem működő temetők

db)TEM (SZ/2 %)/(4,5 m/kialakult telekméret)

dc) Szintterületsűrűség max. 0,1

de) Zöldfelület a telekterület min. 80 %-a."


Záró rendelkezések

7.§ (1) Jelen rendelet mellékleteiben a módosítás területi hatálya jelkulccsal jelölt területekre vonatkozóan a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási terv normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet mellékletének normatartalma lép.


(2) A rendelet a kihirdetést követő  napon lép hatályba.Pásztó, 2017. november 10.
                   Dömsödi Gábor                                                 Dr Gajdics Gábor

                    Polgármester                                                              jegyző