Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 14- 2017. 02. 13

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 45. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1.§      A települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 13/A § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Rendszeres lakásfenntartási támogatás állapítható meg azon személyek/családok részére, akik az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.(IX.30.) számú rendelet (továbbiakban: lakásrendelet) alapján készült lakásigénylési névjegyzéken szerepelnek és a lakásrendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer alapján megállapított pontszáma eléri, vagy meghaladja a 150 pontot.”


2.§      A települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 13/A § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) Amennyiben a támogatást az (1) bekezdés alapján megállapítják és a lakásrendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer alapján megállapított pontszám eléri, vagy meghaladja a 180 pontot, a támogatás havi összegét 5 000 ft-tal ki kell egészíteni.”


3.§       A települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet a következő 26.§-sal egészül ki.


„E rendeletnek a települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2017. (…….) rendelettel (továbbiakban: Módr.) módosított 13/A § (1) bekezdését a Módr. hatályba lépését követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.”


4.§       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Pásztó, 2017. február 13.
                           

            Dömsödi Gábor

             polgármester


Dr. Gajdics Gábor

jegyző