Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2017. 12. 15- 2018. 01. 24

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:


1.§.      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályok szerint beszedje, és a szükséges kiadásokat az előző évi működési, kiadási előirányzatokon belül időarányosan teljesítse.


2.§       A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2017. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő előirányzattal bíró működési feladatok és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.


3.§.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy (a gyermekek védelméről szóló törvény értelmében) a Pásztó közigazgatási területén lévő oktatási intézményekhez tartozó gyermekek étkeztetését folytatólagosan 2018. január 1-től szervezze meg, gondoskodjon a szolgáltatás biztosításáról, és az étkezési térítési díjak beszedéséről.


4. §      /1/ A Pásztó Városi Önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2018. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítsa, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa, illetve hajtassa végre. A személyi juttatások és járulékai kifizetését az átmeneti időszakra is teljesítse.


/2/ Köztisztviselők részére 2018. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti, illetve a helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére.


5.§.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett Járási Kormányhivatal épületfenntartási költségeit fizesse meg, majd a megkötött megállapodásban az arányos részt érvényesítse, illetve a megállapodás alapján számlázza és szedje be azt.


6.§.      A Képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 275.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza a polgármesterét.


7.§.      A Képviselő-testület a 2018. évi csúszásmentesítési feladatokra a 2017. évi költségvetésben tervezett összeg időarányos részéig az időjárás függvényében szükség szerinti felhasználást irányoz elő.


  • 2-


8.§       /1/A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez a szükséges fedezetet biztosítsa és az aktuális segélyeket kifizesse.


9.§       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei, valamint a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. kiegyensúlyozott működését biztosító kiadásokat teljesítse, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges forrást biztosítsa.


10.§     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. január 1-től esedékes kiadások (munkabérek, segélyek, egyéb kötelező működési kiadások) finanszírozása érdekében naptári éven belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződést kössön (110 Millió Ft összegben). Szükség esetén az Önkormányzat e keretből folyószámlahitelt vegyen igénybe.


11.§     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a közmunkaprogramokra pályázatot nyújtson be, melyek önrészét a 2018. évi költségvetésbe biztosítsa.


12.§     (1) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


(2) Az 1-11 §-ban szereplő felhatalmazás legkésőbb 2018. február 28-ig tart, azonban ezt megelőzően is az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik, rendelkezései beépülnek az elfogadott 2018. évi költségvetési rendeletbe.


Pásztó, 2017. december 15.                                               

                  Dömsödi Gábor                                                                   Dr. Gajdics Gábor

                   polgármester                                                                               jegyző