Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 15- 2017. 12. 14

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§


 Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.(IX.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet célja az önkormányzati lakások és helyiségek bérlet útján történő hasznosítása, az önálló lakás megszerzésére képtelen családok bérlakáshoz jutása, az önkormányzat és intézményei (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) szakember ellátásának biztosítása. Ezen túlmenően az önkormányzati lakások és helyiségek bérlete és elidegenítése tekintetében érvényesüljenek a piaci viszonyok..”


2.§


Az R. 9.§ (1) bekezdésének e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„/1/      e.) költségalapon meghatározott lakbérű lakások és szakember ellátás címén kiutalt lakások bérleti díja: 800,-Ft/m2/hó

            A díjak a társasház által megállapított közös költséget nem tartalmazzák.”


3.§


Az R. 


1. 8/A. § (3) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1956. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg

2. 9.§(2) bekezdésében a „Méltányossági alapon 50% lakbérkedvezményben részesülnek azok a bérlők, akik krízishelyzetükre való tekintettel kapnak bérbe önkormányzati ingatlant Képviselő-testületi döntés alapján” szövegrész helyébe a „Méltányossági alapon 50% lakbérkedvezményben részesülnek azok a bérlők, akik krízishelyzetükre való tekintettel kapnak bérbe önkormányzati ingatlant Képviselő-testületi döntés alapján, valamint azok a bérlők, akik polgármesteri javaslatra, a Képviselő-testület egyedi döntése alapján erre jogosultak.”

3. 18.§ (4) bekezdésében „az ezt követő két éven belül” szövegrész helyébe „az ezt követő egy éven belül” szöveg

4. 19.§(1) bekezdésében a „25 évi részletfizetési” szövegrész helyébe a „15 évi részletfizetési” szöveg

5. 19.§(2) bekezdésében a „40%” szövegrész helyébe a „20 %” szöveg

6. 19.§(3) bekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „20 %” szöveg

7. 19.§ (4) bekezdésében a „3%” szövegrész helyébe „az előző naptári évre december 31-én számított 12 havi BUBOR +2%” szöveg lép.                                                                         4.§        


Hatályát veszti az R.

1. 18.§(2) bekezdése

2. 19.§ (5) bekezdése


5. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon  lép hatályba.


(2) E rendelet 1.§-át az ezt követően elbírált szakember ellátás címén benyújtott bérleti kérelmekre kell alkalmazni.


Pásztó, 2017. december 15.
                   Dömsödi Gábor                                                             Dr. Gajdics Gábor

                      polgármester                                                                         jegyző