Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 03- 2017. 03. 03

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a)  gyermekjóléti szolgáltatás

aa) család- és gyermekjóléti szolgálat

ab) család- és gyermekjóléti központ”


2.§


Az R1. 18. § (3) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az Idősek Otthona feladata, hogy tartós elhelyezést biztosítson mindazon személyeknek, akiknek otthoni ellátása nem biztosítható, és akiknek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja. A tartós elhelyezés 57 férőhelyen biztosított.”


3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Pásztó, 2017. március 3.

Dömsödi Gábor

polgármester

Dr. Gajdics Gábor

jegyző

A módosító rendelet a  2010. évi CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. év március 4. napjával.