Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 31- 2017. 03. 30

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről a következőket rendeli el:


1.§

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 12.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Mötv. 46.§ (2) bekezdésének b) pontja szerinti zárt tárgyalás tartása iránti kérelmet a napirendi pont bizottsági véleményezését megelőző nap 16.00 órájáig írásban kell a polgármesternek benyújtani vagy a képviselő-testületi ülésen legkésőbb a tárgyalás megkezdéséig szóban kell jelezni. A zárt tárgyalás tartása iránti kérelem benyújtásának lehetőségére az érintettet a polgármesternek – ezen rendelet  9.§ (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon - külön figyelmeztetnie kell. Zárt tárgyalás tartása iránti kérelem hiányában, az ügyet nyílt ülésen kell tárgyalni.”

2.§

Az SZMSZ 12.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(4) Zárt ülésen a Képviselő-testület tagja, az általa képviselt nemzetiséget érintő ügyben a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a jegyző, aljegyző, továbbá állandó meghívottakként az előterjesztő, a jegyzőkönyvvezetők, valamint meghívás esetén a polgármesteri hivatal ügyintézője, az érintett  és a szakértő vesz részt. A szakértők köréről vita esetén a képviselő-testület ügyrendi szavazás keretében dönt.”

3.§

Az SZMSZ 21.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A már írásban benyújtott interpellációk és közérdekű bejelentések megtárgyalását követően lehetőség van szóban is interpellációk és közérdekű bejelentések előterjesztésére, amelynek ideje témánként max. 2 perc. Ezekre az ülésen szintén max. 2 percben szóban, ennek hiányában az interpellációra legkésőbb 15 napon belül, a közérdekű bejelentésre pedig 30 napon belül írásban érdemi választ kell adni. Az ülésen elhangzott válasz elfogadásáról a képviselőnek nyilatkoznia kell. Az interpelláló, illetve közérdekű bejelentő kérheti azt, hogy a válasz írásban történjen meg. Amennyiben a képviselő a választ nem fogadja el a (4) bekezdésben írtakat kell alkalmazni.”

4.§


Az SZMSZ 29.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester az előterjesztésben szereplő döntési javaslatokat és a vitában elhangzott módosító javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy a vita lezárása után először az előterjesztésnek megfelelő logikai sorrendben a módosító javaslatokról -ideértve a kiegészítő, valamint alternatív javaslatot is-, majd az előterjesztésben szereplő eredeti döntési javaslatról dönt a testület a 33.§-ban foglaltak szerint.”

5.§

Az SZMSZ 32.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A javaslat elfogadásához – kivéve a minősített többséggel meghozandó döntéseket – a jelenlévő települési képviselők több mint felének az igen szavazata szükséges. A szavazás során a tartózkodás „nem” szavazatnak számít.”

6.§


Az SZMSZ 32.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki

„(5) Minősített többség szükséges az e rendelet 3. mellékletében meghatározott kérdések szabályozásához.”

7.§

Az SZMSZ 33.§(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A döntési javaslat egyes alternatíváiról az előterjesztésben meghatározott sorrendben, egyenként kell szavazni az a) és b) pontban foglaltak figyelembe vételével:

a) Ha a döntési javaslat bizonyos alternatíváihoz módosító javaslatot nyújtottak be, akkor

aa) először az ab) pontban foglalt esetet kivéve a módosító javaslatról, - több módosító javaslat esetében a polgármester által meghatározott sorrendben - kell szavazni, majd az egyes alternatívákról. A módosító javaslat elfogadásához olyan szavazati arány szükséges, amilyen szavazati arány az eredeti javaslat elfogadásához kell.

ab) a módosító javaslat előterjesztő általi – szóbeli nyilatkozattal történő - befogadása esetén, a módosító javaslat elfogadásáról külön szavazni nem kell.

b) Ha a döntési javaslat egymást kizáró változatokat tartalmaz, az előterjesztő által támogatott változatot, ennek hiányában a döntési javaslatot az előterjesztés szerinti sorrendben kell szavazásra bocsátani. Ha az egymást kizáró döntési javaslatok közül az egyiket a képviselő-testület elfogadta, az utána következőkről már nem szavaz.”


8.§

Az SZMSZ 40.§(2) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az ülés helyét, időpontját;

b) a megjelent képviselők nevét;

c) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők, meghívottak nevét, megjelenésük tényét;

d) a javasolt, a tárgyalt és az elfogadott napirendet, valamint az előterjesztéseket

e) napirendi pontonként az előadó és a felszólaló nevét, részvételének jogcímét, továbbá a tanácskozás lényegét;

f) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;

g) a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;

h) a szavazás számszerű eredményét és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véleményt;

i) a polgármester esetleges intézkedéseit;

j) a jegyző esetleges törvényességi észrevételeit;

k) az interpellációt;

l) a Képviselő-testület ülésén történt – az a)-k) pontokon kívüli - fontosabb eseményeket;

m) az ülés bezárásának, elnapolásának idejét”


9. §

Az SZMSZ

1. 27.§(1) bekezdésében a „nem nyithat vitát” szövegrész helyébe a „Nem nyithat vitát-kivéve a képviselő-testület bármely tagja kérésére -” szöveg

2. 27.§(5) bekezdésében az „indítványok” szövegrész helyébe a „javaslatok” szöveg

3. 34.§(3) bekezdésében a „javaslat” szövegrész helyébe a „döntési javaslat” szöveg,

4. 41.§(5) bekezdésében a „Nógrád megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának” szövegrész helyébe a „Nógrád Megyei Kormányhivatalnak” szöveg,

5. 52.§(1) bekezdésében a „Szervezési Osztály” szövegrész helyébe az „Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály” szöveg,

6. 75.§(5) bekezdésében a „félévente” szövegrész helyébe az „évente” szöveg,

7. 79.§(3) bekezdésének d) pontjában a „Nógrád megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának” szövegrész helyébe a „Nógrád Megyei Kormányhivatalnak” szöveg,

8. 84.§(3) bekezdésében „Városi Könyvtár” szövegrész helyébe „Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központban” szöveg,

9. 2. melléklet I/3. pontjában „két példányban” szövegrész helyébe az „egy példányban”szöveg, a „15 nappal” szövegrész helyébe a „10 nappal” korábban szöveg,

10. 4. melléklet „C” rész 1.5. pontjában „éves költségvetésről és zárszámadásról” szövegrész helyébe az „éves költségvetésről és annak módosításáról, zárszámadásról” szöveg

11. 4. melléklet „C” rész 2. pontjában „IPESZ-szel” szövegrész helyébe az „önkormányzat intézményeinek pénzügyeivel” szöveg,

12 6. melléklet címében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrészek helyébe a „Pásztói Polgármesteri Hivatal” szöveg,

13. 6. melléklet I. fejezet 6.1. alpontjában „az IPESZ” szövegrész helyébe „a Hivatal” szöveg,

14. 6. melléklet II. Fejezet 2. pontjában a „2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” szövegrész helyébe a „2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről” szöveg,

15. 6. melléklet III. fejezet 2 pont 2.1. alpontjában a „44 fő” szövegrész helyébe „39 fő” szöveg,

16. 6. melléklet III. fejezet 2.2.1. alpont 2.2.1.1.10. alpontjában a „Hivatal pénzmaradványok”  szövegrész helyébe a „költségvetési maradvány” 

17. 6. melléklet IV. Fejezet 2.3. pontjában a „Szervezési Osztály” szövegrész helyébe az „Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály” szöveg,

18. 6. melléklet IV. Fejezet  6.1. pontjában a „főállású” szövegrész helyébe a „két főállású”  szöveg,

19.  6/C. melléklet 4. pontjában a „Bizonylati rend” szövegrész helyébe a „Bizonylati szabályzat” szöveg,

20. 6/C. melléklet 33. pontjában a „Szabálytalanságok kezelésének rendje” szövegrész helyébe a „Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje” szöveg

lép.

10.§

Az SZMSZ

1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,

2. 2. melléklete az 3. melléklet szerint,

3. 6. melléklete a 4. melléklet szerint

4. 7. melléklete a 6. melléklet szerint

módosul.
11. §

Az SZMSZ

1. 1/A. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,

2. 6/D. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,

3. 3. függeléke helyébe e rendelet 7. melléklete

4. 4. függeléke helyébe e rendelet 8. melléklete

5. 5. függeléke helyébe e rendelet 10. melléklete

lép.

12.§

Az SZMSZ e rendelet 9. melléklete szerinti függelékkel egészül ki.

13.§

(1) Hatályát veszti az SZMSZ

1. 13.§(2) bekezdése,

2. 42.§(6) bekezdése,

3. 1. melléklet III. pont b) alpontja,

4. 1. melléklet IV. pont d) alpontja,

5. 6. melléklet III. fejezet 3.1.1 alpont 3.1.1.2 alpontja,

6. 6/C. melléklet 9. pontja.


(2) Hatályát veszti az SZMSZ

1. 37.§(1) bekezdésében a „37”

2. 2. melléklet I. pont 11. alpontjában „a költségvetési koncepció és az első fordulós”,

3. 6. melléklet II. Fejezet 2. pontjában az „1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról”,

4. 6. melléklet III. fejezet  2.2.1. alpont 2.2.1.1.9 „az önkormányzat költségvetésének koncepcióját”

5. 6. melléklet III. fejezet 2.2.1. alpont 2.2.1.1.20. alpontjában a „költségvetési koncepció” szövegrész.


14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pásztó, 2017. március 31. 

Dömsödi Gábor                                                         Dr. Gajdics Gábor

                                        polgármester                                                                  jegyző                    

Mellékletek